Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
220z dziś
4676z ostatnich 7 dni
19564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi inżyniera kontraktu

Przedmiot:

Usługi inżyniera kontraktu

Data zamieszczenia: 2021-06-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Aquanet S.A
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
powiat: Poznań
Tel.: +48 618359233, Faks: +48 618359321
ewa.turzanska-oleksyn@aquanet.pl
https://aquanet.ezamawiajacy.pl/pn/aquanet/demand/notice/public/32245/details
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: 100 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 618359233,
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Aglomeracja Poznań: modernizacja stacji uzdatniania wody na Ul. Wiśniowej - etap I"

Numer referencyjny: Z/40/2021
II.1.2)Główny kod CPV
71540000 Usługi zarządzania budową
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Aglomeracja Poznań: modernizacja stacji uzdatniania wody na Ul. Wiśniowej - etap I".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
71318000 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, Wielkopolska, miasto Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi inżyniera kontraktu pn. ,,Aglomeracja Poznań: modernizacja stacji uzdatniania wody na Ul. Wiśniowej - etap I" realizowanej w ramach projektu realizowanego przy udziale środków z Funduszu Spójności w ramach: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach - etap VI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 8 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 166 250.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (POIS.02.03.00-00-0054/17-00).

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ,,procedury odwróconej", o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 i 4 Pzp.

2.Termin wykonania zamówienia: 45 miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia podpisania przez strony kontraktu protokołu odbioru końcowego - szczegóły w pkt 5.1 SWZ.

3. Kryterium oceny ofert: cena - waga 100 %.

CPV: 71540000, 71520000, 71318000

Dokument nr: 329619-2021, Z/40/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 12/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje przy użyciu platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego, przy użyciu którego Zamawiający dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego w pkt 14.2 SWZ, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://aquanet.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://aquanet.ezamawiajacy.pl/pn/aquanet/demand/notice/public/32245/details

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, Wielkopolska, miasto Poznań

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2021

Kontakt:
Aquanet S.A.
ul. Dolna Wilda 126
Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
61-492
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Turzańska-Oleksyn
E-mail: ewa.turzanska-oleksyn@aquanet.pl
Tel.: +48 618359233
Faks: +48 618359321

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.