Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
392z dziś
4928z ostatnich 7 dni
19122z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa instalacji fotowoltaicznych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa instalacji fotowoltaicznych

Data zamieszczenia: 2021-06-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Osiecznica
ul. Lubańska 43
59-724 Osiecznica
powiat: bolesławiecki
Tel.: +48 757312107, Faks: +48 757312148
agnieszka.rutkowska@osiecznica.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/477783
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Osiecznica
Wadium: 40 000 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 757312107,
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w gminie Osiecznica

Numer referencyjny: RIP-ZP.271.6.2021
II.1.2)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa realizacja w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" zadania polegającego na dostawie oraz montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby 28 obiektów użyteczności publicznej w gminie Osiecznica, zgodnie z opisem zawartym w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09332000 Instalacje słoneczne
44112410 Konstrukcje dachowe
45000000 Roboty budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

28 obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Osiecznica.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia polega na zaprojektowaniu, dostawie wraz z montażem i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej oraz wykonaniu niezbędnych robót budowlanych na 28 obiektach użyteczności publicznej zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym (PFU) i obejmuje w szczególności:

a) wykonanie niezbędnych ekspertyz - przed przystąpieniem do realizacji zadania, wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przedstawione przez zamawiającego;

b) uzgodnienie wstępnej koncepcji projektu przedmiotu zamówienia z zamawiającym, co jest warunkiem umożliwiającym przystąpienie do prac projektowych i realizacji zadania. Koncepcja powinna zawierać między innymi szczegółowe określenie miejsca realizacji urządzeń oraz sposób ich montażu;

c) opracowanie dokumentacji projektowej w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie której realizowany będzie pełen zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz kosztorysu. Instalacja powinna zostać zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić maksymalny uzysk mocy w skali roku oraz długotrwałą, bezpieczną i bezawaryjną pracę;

d) zgodnie z przepisami uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń itp., w tym obowiązek uzgodnienia dokumentacji projektowej dla instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz zawiadomienie organów Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z art. 56 ust. 1a Prawa budowlanego po wykonaniu powyższej instalacji, wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii i zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją lub niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia;

e) dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na podstawie dokumentacji projektowej, sporządzonej w oparciu o wytyczne zawarte w PFU, zatwierdzonej przez zamawiającego;

f) wykonanie innych prac dodatkowych i elementów instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są niezbędne do poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania instalacji oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania;

g) przeprowadzenie rozruchu instalacji;

h) kontrole, próby, uruchomienie oraz regulacja instalacji;

i) zgłoszenie przyłączenia instalacji do właściwego zakładu energetycznego, w tym wypełnienie druku zgłoszenia (wniosku o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej) oraz dostarczenie zgłoszenia do zakładu energetycznego. Uruchamianie instalacji przez wykonawcę ma następować po wymianie licznika prądu na dwukierunkowy;

j) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanej instalacji wraz z protokołem przeszkolenia oraz opracowaniem i przekazaniem instrukcji obsługi instalacji;

k) umożliwienie odczytu we wskazanych przez zamawiającego urządzeniach pomiarów wyprodukowanej energii i zaoszczędzonej emisji CO2 w poszczególnych panelach fotowoltaicznych oraz całościowo;

l) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej kompletnej instalacji;

m) serwis wykonanej instalacji w okresie gwarancji i przeglądy gwarancyjne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 09331200, 09332000, 44112410, 45000000

Dokument nr: 327750-2021, RIP-ZP.271.6.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 02/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Urząd Gminy w Osiecznicy pok. 104

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcia ofert na profilu nabywcy dokona komisja przetargowa powołana zarządzeniem wójta gminy.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/osiecznica

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/477783

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

28 obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Osiecznica.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2021

Kontakt:
Gmina Osiecznica
Krajowy numer identyfikacyjny: 6121636295
ul. Lubańska 43
Osiecznica
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
59-724
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Rutkowska
E-mail: agnieszka.rutkowska@osiecznica.pl
Tel.: +48 757312107
Faks: +48 757312148

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.