Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa Stacji przeładunkowej odpadów

Przedmiot:

Rozbudowa Stacji przeładunkowej odpadów

Data zamieszczenia: 2021-06-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Lubelska 53
10-410 Olsztyn
powiat: Olsztyn
zamowienia@zgok.olsztyn.pl
https://zgok-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,49863,122bfd42f01ccee777385c7473864415.html
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: 10 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-09-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa Stacji przeładunkowej odpadów w miejscowości Polska Wieś
gm. Mrągowo woj. warmińsko-mazurskie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania polegającego na modernizacji stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w miejscowości Polska Wieś gm. Mrągowo. Lokalizacja inwestycji: Polska Wieś 24A, działki nr 244/1, 243/34 obręb 18 Polska Wieś gm. Mrągowo .
2. Zakres i sposób realizacji zamówienia został przedstawiony w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do SWZ), Projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 6 do SWZ) oraz w Dokumentacji projektowej.

CPV: 45000000-7, 32320000-2, 32420000-3, 45110000-1, 45223500-1, 45231300-8, 45232200-4, 45262310-7, 45262400-5, 45310000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00099925, ZGOK/TP2/17/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-09-23 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zgok-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zgok-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w
ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja ustna
dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą
ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Zakładu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie (dalej: ZGOK), dostępnej pod adresem: https://zgokolsztyn.
logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html oraz poczty elektronicznej:
zamowienia@zgok.olsztyn.pl. Złożenie, wycofanie lub zmiana oferty następują wyłącznie za
pośrednictwem platformy. Instrukcje korzystania z Platformy Przetargowej dotyczące w szczególności
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu ww. Platformy znajdują się w zakładce
,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem https://zgokolsztyn.
logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
Wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające użycie środków komunikacji elektronicznej i pracę
na Platformie Przetargowej ZGOK: dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows
oraz dostępem do sieci Internet, zainstalowane oprogramowanie Acrobat Reader do obsługi
dokumentów w formacie PDF, które można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej
http://get.adobe.com/reader/. Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 31,
Mozilla Firefox 26, Opera 18. Pozostałe wymagania techniczne: dostęp do sieci Internet, obsługa przez
przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax, włączona obsługa JavaScript, zalecana szybkość
łącza internetowego powyżej 500 KB/s, zainstalowany Acrobat Reader, zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy. Oświadczenia lub
dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w
formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r.
poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje format danych przesyłanych plików: .pdf. 1. W
celu ewentualnej kompresji danych, Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
.zip, 7Z. 8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy
Przetargowej ZGOK. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: zamowienia@zgok.olsztyn.pl.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). Z uwagi na ograniczoną ilość znaków,
pozostałe informacje zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej na Platformie
przetargowej ZGOK https://zgok.olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych (dalej: ,,Administrator") jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: 10-410 Olsztyn, Ul. Lubelska 53, zarejestrowana w dniu 8 marca 2002 roku, pod numerem 0000097877, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP 739-29-54-369, REGON 510734049, kapitał zakładowy 29 993 500 zł.
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@zgok.olsztyn.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie ww. zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, wliczając okres rękojmi i gwarancji plus okres przedawnienia roszczeń;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informuje się, że posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych; przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zgok-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,49863,122bfd42f01ccee777385c7473864415.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-09-23 10:00
Miejsce składania ofert: https://zgok-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
Każdy Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest zabezpieczyć ją wadium
w wysokości: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, Polska.
Nazwa banku: BGŻ BNP Paribas
Nr rachunku: 64 1600 1303 1841 7991 0000 0003
z dopiskiem: ,,Wadium - nr sprawy ZGOK/TP2/17/2021 - Rozbudowa Stacji przeładunkowej odpadów w miejscowości Polska Wieś gm. Mrągowo woj. warmińsko-mazurskie."
Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków na konto Zamawiającego, tzn. że wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie będzie traktowane jako spełnienie warunku terminowego wniesienia wadium.
Z uwagi na ograniczenie liczby znaków, pozostałe informacje dot. wadium zawarte są w SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZGOK/TP2/17/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania polegającego na modernizacji stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w miejscowości Polska Wieś gm. Mrągowo. Lokalizacja inwestycji: Polska Wieś 24A, działki nr 244/1, 243/34 obręb 18 Polska Wieś gm. Mrągowo .
2. Zakres i sposób realizacji zamówienia został przedstawiony w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do SWZ), Projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 6 do SWZ) oraz w Dokumentacji projektowej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45262310-7 - Zbrojenie

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się poniższymi kwalifikacjami zawodowymi: Kierownik robót posiadający uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjnej zgodne z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020.0.1333)
2. W odniesieniu do ww. warunku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy
1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1., jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1., Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
4. Zapisy zawarte w pkt 3. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Zapisy zawarte w pkt 1.-3. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Każdy Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest zabezpieczyć ją wadium
w wysokości: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, Polska.
Nazwa banku: BGŻ BNP Paribas
Nr rachunku: 64 1600 1303 1841 7991 0000 0003
z dopiskiem: ,,Wadium - nr sprawy ZGOK/TP2/17/2021 - Rozbudowa Stacji przeładunkowej odpadów w miejscowości Polska Wieś gm. Mrągowo woj. warmińsko-mazurskie."
Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków na konto Zamawiającego, tzn. że wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie będzie traktowane jako spełnienie warunku terminowego wniesienia wadium.
Z uwagi na ograniczenie liczby znaków, pozostałe informacje dot. wadium zawarte są w SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:
a. wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b. Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
c. ustanowionego pełnomocnika oraz
d. zakres jego umocowania, a także
e. oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym Rozdziale. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 58 ust. 2 ustawy PZP. W przypadku spółki cywilnej art. 58 ust. 2 ustawy PZP nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Umowa może ulec zmianie na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.
2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany Umowy w następujących okolicznościach:
1) w zakresie terminu realizacji Umowy:
a. w razie wstrzymania realizacji Umowy wynikającej z siły wyższej, wydania decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów, przedłużających się postępowań przetargowych, zaistnienia nieprzewidywanych warunków atmosferycznych - odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności,
b. okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy:
a. w razie zmiany ustawowej stawki podatku VAT - stosownie do zmiany tej stawki;
b. w razie zmiany ustawowej stawki podatku akcyzowego -stosownie do zmiany tej stawki oraz wpływu na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę;
3. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 pkt. 2) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany stawki podatku, jeszcze nie wykonano.
5. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy.
6. Zmiany umowy w zakresie terminu nastąpią wyłącznie w zakresie, w jakim okoliczności leżące u podstaw zmiany, a opisane w ust. 1 pkt 1 powyżej, pozostają w adekwatnym związku przyczynowo skutkowym z niemożnością dotrzymania terminu końcowego, w szczególności dotyczą robót leżących na ścieżce krytycznej Przedmiotu Umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-10-22

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.