Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
186z dziś
4662z ostatnich 7 dni
18643z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Doposażenie Szpitala Powiatowego

Przedmiot:

Doposażenie Szpitala Powiatowego

Data zamieszczenia: 2021-06-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Jarociński
al. Niepodległości 10
63-200 Jarocin
powiat: jarociński
Tel.: +48 627472431, Faks: +48 627473337
jozefiak.mateusz@powiat-jarocinski.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jarocinski/proceedings
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Jarocin
Wadium: w Siwz
Nr telefonu: Tel.: +48 627472431,
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Doposażenie Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o.

Numer referencyjny: A-OZPI.272.2.5.2021.JM3
II.1.2)Główny kod CPV
33115000 Urządzenia do tomografii
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tomografu komputerowego i aparatu RTG wraz z wykonaniem niezbędnych prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją tych urządzeń oraz modernizacja systemu archiwizacji danych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 201 982.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30211000 Komputery wysokowydajne
33111000 Aparatura rentgenowska
45432111 Kładzenie wykładzin elastycznych
48822000 Serwery komputerowe
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
45442100 Roboty malarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o., Ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedm. zam. jest dost. tomografu komp. i aparatu RTG wraz z wyk. niezbęd. prac zw. z rozm. i instal. tych urządzeń oraz moderniz. sys. archiw. danych. Doprecyz. i uszczegół. przedm. zam. stanowi:

-- Zał. nr 1a do SWZ - Szczegół. opis przedm. zam. wraz z wym. i punktowanymi param. - tomograf komp.,

-- Załącznik nr 1b do SWZ - Szczegół. opis przedm. zam. wraz z wym. i punktowanymi param. - aparat RTG,

-- Zał. nr 1c do SWZ - Szczegół. opis przedm. zam. wraz z wym. i punktowanymi param. - moderniz. systemu archiwiz. danych.

Przedm. zam. finan. jest ze środków Rządowego Fund. Inw. Lokal. w ramach Fund. Przeciw. COVID-19. Wym. szczegół. zw. z przedm. zam. i realiz. zam.:

1) przedm. zam. musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy, wolny od wad, nie noszący znamion użytk., w pełni sprawny tech., w odn. do Tomografu komp. i aparatu RTG - wyprod. w roku dostawy.

2) przedm. zam. należy dostarczyć (wraz z rozmieszcz., zainstal. oraz niezb. moder. systemu archiwiz. danych) na adres wskazany przez Zam. tj.: Szpital Pow. w Jarocinie Sp. z o.o., Ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin wraz z niezb. wskazaną m.in. w Zał. nr 1a do SWZ (pracach adapt., szkoleniach i gwarancjach - pozycji nr 17 i 18), Załączniku nr 1b do SWZ (serwisie i gwarancji - pozycji nr 8) oraz Proj. umowy stan. Zał. nr 7 do SWZ. Przedm. zam. Wyk. zob. się dostarczyć na własny koszt, łącznie z opak. zabezp., transp., rozład. oraz ubezp. do miejsca przeznacz.

4) Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wyk. przedmi. zam., w tym również wszelkie koszty tow. wyk. o których mowa w dok. zam.

5) Wyk. wybrany w nin. postęp. o udz. zam. pub. obowiązany jest współdziałać z Zam. przy wykon. umowy w sprawie zam. pub. w celu należytej realiz. zam.

6) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zob. umowy.

7) Wyk. jest odp. za całokształt, w tym za przebieg oraz termin. wyk. zam.

8) Wyk. odp. jest za powst. w trakcie realiz. zam. odpady oraz za wł. sposób postęp. z nimi, zgodnie z przep. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.). Wywóz opadów i ich utyliz. odbywa się na koszt Wyk.

9) Wyk. przez cały okres wyk. zam, w tym w szczeg. wyk. niezb. prac zw. z rozmieszczeniem i instalacją urz. będących przedm. zam. oraz wyk. adaptacji pom., o których mowa w Zał. nr 1a do SWZ (pracach adapt., szkoleniach i gwarancjach - pozycji nr 1) i Zał. nr 1b do SWZ (wym. dodatk. - pozycji nr 1) zob. jest do organizacji i prow. prac w taki sposób, aby ograniczyć do min. uciążliwości i zagrożenia z tym zw. Nin. podyktowane jest realiz. zam. w obiekcie służby zdrowia.

10) Zam., jak i Szpital Pow. w Jarocinie Sp. z o.o., Ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin nie zapewnia pom. soc. ani magaz.. Wyk. we własnym zakresie musi zorganiz. zaplecze podczas wyk. prac oraz miejsce ew. zmagaz. urz, będących przedm. zam. w taki sposób, aby nie utrudniać ruchu i pracy w Szpitalu Pow. w Jarocinie Sp. z o.o., Ul. Szpitalna 1, 63-200 J-n.

11) Rozlicz. za wyk. przedm. zam. nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzym. praw. wyst. faktury po zatw. protokołu odb. przez Zam. i wyznacz. przedst. Szpitala Pow. w Jarocinie Sp. z o.o., Ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin.

Zam. nie dop. składania ofert częściowych. Zam. nie zostało podz. na części z uwagi na to, iż ze wz. tech., organizac. i ekonom. tworzy nierozerwalną całość. Czynniki warunkujące brak podziału zam. na części: aktualiz. sys. PACS jest konieczna wraz z zak. obu urządzeń jako całość; posiadany system PACS nie ma wsparcia prod.; konieczna jest aktualiz. systemu PACS zapewn. dostawę najnowszych wersji oprogram. i tech. wraz z gwar. i wsparciem; tylko akt. sys. PACS zagw. prawidłowe i sprawne wpięcie urz. (TK, RTG) do sys. archiw. oraz zapewni możliwość int. z dostar. nowymi sys., zwiększenie kosztów odrębnego neg. integracji podł. urządzeń, instal. urządzeń w odrębnych term. spowoduje wydłużenie zamknięcia pracowni diagn. na czas instalacji urz., co skut. stratami finan. dla Szpitala Pow. w Jarocinie Sp. z o.o.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 201 982.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej.

Jeżeli Wyk. nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych śr. dowodowych lub złożone przedmiotowe śr. dowodowe będą niekompletne, Zam. zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Zam. nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

CPV: 33115000, 30211000, 33111000, 45432111, 48822000, 48900000, 45442100

Dokument nr: 327960-2021, A-OZPI.272.2.5.2021.JM3

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 06/08/2021
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jarociński. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez odszyfrowanie ofert.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jarocinski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jarocinski/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o., Ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2021

Kontakt:
Powiat Jarociński
Krajowy numer identyfikacyjny: 250854599
al. Niepodległości 10
Jarocin
Kod NUTS: PL416 Kaliski
63-200
Polska
Osoba do kontaktów: Mateusz Józefiak
E-mail: jozefiak.mateusz@powiat-jarocinski.pl
Tel.: +48 627472431
Faks: +48 627473337

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.