Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu dystrybucji surowca

Przedmiot:

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu dystrybucji surowca

Data zamieszczenia: 2021-07-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kraus Folie Spółka Jawna
ul. Wojciecha z Brudzewa 44
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
+48 578 009 813
oferty@krausfolie.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/56843
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 578 009 813
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA, instalacja i uruchomienie systemu dystrybucji surowca - 1 szt. dla Kraus Folie Spółka Jawna z siedzibą w Kaliszu, Ul. Wojciecha z Brudzewa 44, 62-800 Kalisz.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.03.02.01-30-0015/19 - Wdrożenie innowacyjnego ekologicznego produktu w zakresie materiałów opakowaniowych

Część 1
DOSTAWA, instalacja i uruchom. systemu dystrybucji surowca

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia systemu dystrybucji surowca - 1 szt. dla Kraus Folie Spółka Jawna z siedzibą w Kaliszu, Ul. Wojciecha z Brudzewa 44, 62-800 Kalisz.
Okres gwarancji
minimum 12 miesięcy

CPV: 44613110-4

Dokument nr: 2021-5921-56843, 3/06/KF/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-02

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Kalisz
Gmina
Kalisz
Miejscowość
Kalisz
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-08-09
Koniec realizacji
2022-06-05
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia:
I. Charakterystyka ogólna
Centralny system podawania umożliwia rozprowadzanie granulatu począwszy od silosów
zewnętrznych poprzez zbiorniki wewnętrzne, których specjalna konstrukcja zapewnia stały i ciągły przepływ tworzywa.
Rozdzielnica materiałów zapewnia bezbłędne połączenie materiału z odbiornikiem docelowym.
II. Charakterystyka szczegółowa / wymagane parametry techniczne:
1. Silosy zewnętrzne - 5 szt.
1.1 Charakterystyka
1.1.1 każdy silos montowany na pierścieniu fundamentowym, płaszcz nośny
1.1.2 materiał: aluminium
1.1.3 minimalna pojemność każdego silosa 180 m3 (co odpowiada wartości minimum 75 ton, biorąc pod uwagę gęstość nasypową granulatów polietylenowych, które będą stosowane w procesie produkcji)
1.1.4 średnica silosu 3500 mm
1.1.5 technologia wykonania - spawane pierścienie, każdy silos dostarczany w całości
1.2 Wymagane wyposażenie każdego z silosów
1.2.1 pierścień fundamentowy do zalania w fundamencie
1.2.2 właz kontrolny
1.2.3 pomost łączący silosy + balustrada dachowa
1.2.4 drzwi do płaszcza
1.2.5 czujnik poziomu minimum/maksimum z alarmem
1.2.6 układ (system) pomiarowy ilości surowca
1.2.7 kontroler z ekranem dotykowym i podłączeniem do sieci
1.2.8 głowica odbierająca
2 Pozostałe elementy systemu
2.1. Krosownice (rozdzielnice) silosów wewnątrz hali + orurowanie wraz z oznaczeniami. Krosownice muszą być zaprojektowane do odbioru materiału z każdego silosu dla całkowitej ilości 14 wytłaczarek w sposób dający możliwość jednoczesnego poboru wszystkich wytłaczarek z jednego silosu. Wytłaczarki pracują w ramach 2 niezależnych linii produkcyjnych - 9-warstwowej i 5-warstwowej.
2.2. zbiorniki stacjonarne 5 szt. o pojemności 700-800 litrów, do ręcznego rozładunku surowca w workach + krosownica (dla linii 9-warstwowej) wraz z oznaczeniami
2.3. zbiorniki mobilne 3 szt. o pojemności 100-150 litrów i wyjściem 2-drożnym
2.4. zbiorniki mobilne 3 szt. o pojemności 200-250 litrów i wyjściem 2-drożnym
2.5. orurowanie DN50 między pojemnikami stacjonarnymi a krosownicą (rozdzielnicą)
2 Gwarancja
Minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń lub wzmianki o usterkach i wadach.
3 Instalacja i dostawa
DOSTAWA na warunkach CIP (Incoterms 2010).
Instalacja z udziałem i pod nadzorem techników dostawcy.

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w przypadkach wskazanych w rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a ponadto w przypadkach:
1 w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy - w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towaru i usług;
2 zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa wpływająca na przedmiot i sposób realizacji Umowy;
3 gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku opóźnień w realizacji Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji Umowy;
4 w przypadku gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będą zmiany parametrów Urządzeń lub sposobu wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku:
4.1 możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy;
4.2 konieczności zmiany miejsc dostaw oraz świadczeń w ramach gwarancji jakości w wyniku zmian organizacyjnych i/lub zmian adresów Zamawiającego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1 posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia,
Warunki wymienione w punkcie 1. zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt 6 formularza).
Typ
Potencjał techniczny
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
2 dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. osobami, które będą nadzorować instalację urządzenia i jego uruchomienie) oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,
Warunki wymienione w punkcie 2 zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt 7 formularza).
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
2 dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. osobami, które będą nadzorować instalację urządzenia i jego uruchomienie) oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,
Warunki wymienione w punkcie 2 zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt 7 formularza).
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
2 dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. osobami, które będą nadzorować instalację urządzenia i jego uruchomienie) oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,
Warunki wymienione w punkcie 2 zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt 7 formularza).
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
- Formularz oferty
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
- Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
3 nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, według wzoru załączonego do ZiS (Załącznik nr 3).

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-06-30
Data ostatniej zmiany
2021-06-30

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA
C = (Cmin : Co) x 90
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę,
Cmin - najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co - cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany,
Max. liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium ,,cena", wynosi 90.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
GWARANCJA
G = ((Go-12)/12) x 5
gdzie:
G - ilość pkt. przyznana ofercie za gwarancję,
Go - gwarancja podana w miesiącach przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
Okres gwarancji ponad 36 miesięcy zostanie podstawiony do wzoru jako 36.
Maksymalna liczba pkt. w ramach kryterium wynosi 10.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Elżbieta Kłysz
tel.: +48 578 009 813
e-mail: oferty@krausfolie.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.