Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie systemu detekcji gazu ziemnego

Przedmiot:

Wykonanie systemu detekcji gazu ziemnego

Data zamieszczenia: 2021-07-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: OBST SPÓŁKA AKCYJNA
Jagiellońska 64
22-100 Chełm
powiat: Chełm
+48 662 043 684, +48 692 204 614
info@obst.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/56828
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 662 043 684, +48
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wybór Wykonawcy na wykonanie systemu detekcji gazu ziemnego wraz z kosztami materiałów i urządzeń oraz kosztami związanymi z połączeniem instalacji wewnętrznej z rozdzielnią główną zakładu Zamawiającego.
Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.03.01-06-0003/20 - "Podniesienie konkurencyjności firmy OBST S.A. poprzez wprowadzenie na rynek gamy innowacyjnych produktów bezglutenowych"

Część 1
Wybór Wykonawcy na wykonanie systemu detekcji gazu ziemnego

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Wybór Wykonawcy na wykonanie systemu detekcji gazu ziemnego wraz z kosztami materiałów i urządzeń oraz kosztami związanymi z połączeniem instalacji wewnętrznej z rozdzielnią główną zakładu Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Zapytaniu Ofertowym.

CPV: 38543000-3, 45333000-0

Dokument nr: 2021-21580-56828

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-02

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Chełm
Gmina
Chełm
Miejscowość
Chełm

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym nr 2 z dnia 30.06.2021r.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zapytanie ofertowe jest skierowane do Wykonawców, którzy posiadają niezbędne uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy ustaw oraz właściwe organy administracji publicznej nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunek ten uważa się za spełniony jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie, zawarte w treści Załącznika nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zapytanie ofertowe jest skierowane do Wykonawców, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego, umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zapytanie ofertowe jest skierowane do Wykonawców, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zapytanie ofertowe jest skierowane do Wykonawców, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie , iż dysponuje potencjałem osobowym niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zapytanie ofertowe jest skierowane do Wykonawców, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz posiadają środki finansowe/zdolność kredytową na kwotę równą wartości oferty. Warunek ten uważa się za spełniony jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie, zawarte w treści Załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym załączonym do Zapytania Ofertowego /Załącznik nr 1/.
Do formularza oferty /Załącznika nr 1/ należy załączyć:
o Oświadczenia Oferenta, zgodnie z:
- Załącznikiem nr 2 - Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowo-kapitałowych z Zamawiającym. Brak niniejszego oświadczenia skutkuje wykluczeniem z postępowania.
- Załącznikiem nr 3 - Oświadczenie o zdolności Oferenta/Dostawcy do wykonania zamówienia. Brak niniejszego oświadczenia skutkuje wykluczeniem z postępowania.
o Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO.
o Kosztorys.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiazany jest do dostarczenia wraz z ofertą "Załącznika nr 2 - Oświadczenia Oferenta o braku powiązań osobowo-kapitałowych z Zamawiającym". Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy, powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. :
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Oferenta wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia. W przypadku złożenia oferty przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-06-30
Data ostatniej zmiany
2021-06-30

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium to będzie wyliczane zgodnie z zależnością: C=(Cmin/Cof)x100, gdzie: C-ilość punktów za łączną cenę netto badanej oferty: Cmin-cena oferty z najniższą ceną; Cof-cena z oferty ocenianej. Szczegóły oceny i opis kryterium zawarto w Zapytaniu Ofertowym.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Bogusław Obst
tel.: +48 662 043 684
e-mail: info@obst.pl
Agnieszka Oleszczuk
tel.: +48 692 204 614
e-mail: info@obst.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.