Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja oświetlenia drogowego wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania...

Przedmiot:

Modernizacja oświetlenia drogowego wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetlenia

Data zamieszczenia: 2021-07-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Głusk
ul. Rynek 1
20-388 Dominów
powiat: lubelski
Tel.: +48 817519716, Faks: +48 817518650
sekretariat@glusk.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Dominów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 817519716,
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Głusk wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetlenia

Numer referencyjny: ZP.271.17.2021
II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. wykonanie projektu wykonawczego modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Głusk oraz uzgodnienie z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - PGE, przed rozpoczęciem instalacji oraz zawarcie umowy z OSD o współpracy przy modernizacji oświetlenia drogowego i ulicznego,

2. demontaż 913 szt. istniejących opraw,

Ciąg dalszy w sekcji II.2.4.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
71355200 Wykonywanie badań
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Głusk

II.2.4)Opis zamówienia:

3. dostawę opraw oświetleniowych ulicznych LED, zgodnych ze złożoną ofertą,

W miejsce prowadzenia prac instalacyjnych w ilości 913 szt., posiadających funkcjonalność zmiennego profilu mocy oraz indywidualnej zmiany profilu mocy. Poziom zaprogramowania zasilacza cyklu 24 h dostarczanej oprawy winien uwzględniać zarówno wymogi normy oświetlenia ulic PN-EN 13201:2016 lub równoważnego systemu odniesienia jak również wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz.623 z późn. zm.),

4. instalację dostarczonych opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach i słupach zgodnie z ,,Opisem wymagań dotyczących wydajności

I funkcjonalności modernizowanego systemu oświetlenia drogowego

W Gminie Głusk" (tabele) - Załącznik nr 1 do SWZ, w ilości 913 szt.,

5. montaż przewodów zasilających (oprawa - zabezpieczenie) o długości ok. 4 m na komplet dla słupów linii napowietrznej i ok. 12 m na komplet dla słupów linii kablowej,

6. montaż zabezpieczeń dla wszystkich opraw: wkładka topikowa 4A,

7. modernizacja układów sterowania w ilości 76 szt.,

8. wymianę zacisków prądowych AL/Cu dla wszystkich opraw na liniach napowietrznych. Przy złączu na linii nieizolowanej zastosować zacisk przystosowany do montażu na liniach nieizolowanych, przy złączu na linii izolowanej zacisk przystosowany do montażu na linii izolowanej,

9. dostawę i instalację 76 szt. szafek oświetleniowych wyposażonych w zegary sterujące, układy kompensacji mocy biernej, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe B+C, układ "soft start" oraz z wyniesienie układów pomiarowych poza obszar stacji transformatorowych,

10. wymianę wysięgników na ocynkowane jednoramienne dla opraw modernizowanych na liniach napowietrznych o parametrach geometrycznych wynikających z obliczeń fotometrycznych Wykonawcy, zamocowanych na szczycie a w uzasadnionych przypadkach, kiedy montaż na szczycie jest niemożliwy do boku słupa w ilości 913 szt.,

11. wyposażenie i uruchomienie centrum dyspozytorskiego,

12. wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciw porażeniowej,

13. wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli,

14. wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia dla wskazanych przez Zamawiającego pięciu odcinków modernizowanego oświetlenia,

15. wykonanie pomiarów mocy zainstalowanej oraz cos? dla wszystkich zmodernizowanych obwodów oświetlenia - miernikiem cęgowym,

16. sprawdzenie ciągłości żył kabli zasilających,

17. wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem, jeżeli będzie wymagana.

18. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

1) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy - 60 miesięcy,

W szczególności:

a. na trwałość strumienia światła oprawy mierzoną parametrem L80B10,

b. na układ zasilający w oprawie wraz z parametrami elektrycznymi zasilacza - na obudowę oprawy.

2) Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy - 60 miesięcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych przez wykonawcę, stanowiąca sumę mocy rzeczywistej wszystkich opraw oświetleniowych (bez uwzględnienia tzw. zmiennego profilu mocy, tj. redukcji mocy w cyklu 24h dla oświetlenia spełniającego normę PN-EN 13201:2016) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Trwałość strumienia światła oprawy ulicznej (źródło światła LED), mierzona parametrem L80B10 / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.05.05.00-06-0028/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie finansowane jest w ramach projektu pn.: ,,Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głusk" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.

CPV: 31520000, 45311100, 45311200, 45316110, 71355200

Dokument nr: 330977-2021, ZP.271.17.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 04/10/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pomocą aplikacji do odszyfrowywania ofert dostępnej na stronie prowadzonego postepowania https://miniportal.uzp.gov.pl

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcia ofert dokona Komisja powołana przez Zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Głusk

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/06/2021

Kontakt:
Gmina Głusk
Krajowy numer identyfikacyjny: 431019980
ul. Rynek 1
Dominów
Kod NUTS: PL814 Lubelski
20-388
Polska
Osoba do kontaktów: Bogusław Kukuryk
E-mail: sekretariat@glusk.pl
Tel.: +48 817519716
Faks: +48 817518650

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.