Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie redundantnych połączeń światłowodowych

Przedmiot:

Wykonanie redundantnych połączeń światłowodowych

Data zamieszczenia: 2021-07-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
powiat: piaseczyński
, Faks: +48 222422169
monika.zyglowicz@pse.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Konstancin-Jeziorna
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: , Faks: +48 22242216
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie redundantnych połączeń światłowodowych do SE Miłosna

Numer referencyjny: 2020/WNP-0432-CEDU-MŻ
II.1.2)Główny kod CPV
32521000 Kable telekomunikacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie redundantnych połączeń światłowodowych z siedziby Zamawiającego w Konstancinie-Miłosnej do Stacji Elektroenergetycznej Miłosna znajdującej się w Sulejówku (linia północna i linia południowa). Zamówienie podzielone jest na dwa pakiety, tj.:

a) pakiet 1 - linia północna;

b) pakiet 2 - linia południowa.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Informacja w rozdziale I OPIW.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 1 - linia północna

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32521000 Kable telekomunikacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Linia północna - Konstancin-Jeziorna a Miłosna

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie redundantnych połączeń światłowodowych z siedziby Zamawiającego w Konstancinie-Miłosnej do Stacji Elektroenergetycznej Miłosna znajdującej się w Sulejówku (linia północna)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 15
Cena - Waga: 70
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

1. Jeżeli liczba Wykonawców, których wnioski nie podlegają odrzuceniu będzie większa niż 5 Zamawiający zaprosi do negocjacji 5 Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą kolejno liczbę punktów ustaloną na podstawie następującego kryterium selekcji - liczba wykonanych dostaw spełniających poniższe parametry:

,,W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał zamówienia polegające na dostawie i ułożeniu kabla/kabli światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej na terenie miasta, którego liczba mieszkańców jest nie mniejsza niż 500 000 osób (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. publikowanego w roczniku demograficznym GUS 2020)."

Informacja o dostawach wskazanych do oceny w kryteriach selekcji wskazana jest we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że do selekcji nie będą brane dostawy wskazane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V części I OPIW

I dla których nie zostaną załączone do JEDZ/wniosku dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw.

2. Zamawiający informuje, że Wykonawca otrzyma za każdą dostawę:

a) o wartości od 500 000,00 PLN brutto do 999 999,99 PLN brutto wskazaną w wykazie dostaw wskazanych (spełniającą wymogi wskazane w pkt 1 powyżej) na potrzeby przeprowadzenia selekcji - otrzyma 1 punkt;

b) o wartości od 1 000 000,00 PLN brutto i wyższą wskazaną w wykazie dostawę wskazanych (spełniającą wymogi wskazane w pkt 1 powyżej) na potrzeby przeprowadzenia selekcji - otrzyma 2 punkty.

Uwaga:

a. Do oceny nie będą brane dostawy o wartości poniżej 500 000,00 PLN netto brutto lub które były wykonane w miastach, w których liczba mieszkańców jest mniejsza niż 500 000 osób (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. publikowanego w roczniku demograficznym GUS 2020).

b. Do oceny nie będą brane również dostawy, dla których Wykonawca nie dostarczy potwierdzeń należytego wykonania dostaw.

3. Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium selekcji na ostatnim piątym (5) miejscu upoważniającym do zakwalifikowania do kolejnego etapu postępowania będzie więcej niż 1 Wykonawca, Zamawiający zakwalifikuje do dalszego etapu postępowania tego (tych) z Wykonawcę/Wykonawców, którego łączna wartość brutto (w złotych z podatkiem VAT) wszystkich wykazanych dostaw będzie większa. W przypadku gdy suma ww. kwot będzie taka sama - wszyscy ci Wykonawcy zostaną zaproszeni do kolejnego etapu postępowania.

4. W przypadku wykazania się dostawami opłacanymi w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu NBP (tabela A) nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich ogłoszony w pierwszym dniu po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Zasady zastosowania prawa opcji zostały określone w części IV OPIW. Łączna wartość prac lub czynności w całym okresie obowiązywania umowy (część IV OPIW) nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia Wykonawcy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 1 - linia południowa

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32521000 Kable telekomunikacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Linia południowa - Konstancin-Jeziorna a Miłosna

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie redundantnych połączeń światłowodowych z siedziby Zamawiającego w Konstancinie-Miłosnej do Stacji Elektroenergetycznej Miłosna znajdującej się w Sulejówku (linia południowa)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 15
Cena - Waga: 70
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

1. Jeżeli liczba Wykonawców, których wnioski nie podlegają odrzuceniu będzie większa niż 5 Zamawiający zaprosi do negocjacji 5 Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą kolejno liczbę punktów ustaloną na podstawie następującego kryterium selekcji - liczba wykonanych dostaw spełniających poniższe parametry:

,,W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał zamówienia polegające na dostawie i ułożeniu kabla/kabli światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej na terenie miasta, którego liczba mieszkańców jest nie mniejsza niż 500 000 osób (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. publikowanego w roczniku demograficznym GUS 2020)."

Informacja o dostawach wskazanych do oceny w kryteriach selekcji wskazana jest we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że do selekcji nie będą brane dostawy wskazane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V części I OPIW i dla których nie zostaną załączone do JEDZ/wniosku dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw.

2. Zamawiający informuje, że Wykonawca otrzyma za każdą dostawę:

a) o wartości od 500 000,00 PLN brutto do 999 999,99 PLN brutto wskazaną w wykazie dostaw wskazanych (spełniającą wymogi wskazane w pkt 1 powyżej) na potrzeby przeprowadzenia selekcji - otrzyma 1 punkt;

b) o wartości od 1 000 000,00 PLN brutto i wyższą wskazaną w wykazie dostawę wskazanych (spełniającą wymogi wskazane w pkt 1 powyżej) na potrzeby przeprowadzenia selekcji - otrzyma 2 punkty.

Uwaga:

a. Do oceny nie będą brane dostawy o wartości poniżej 500 000,00 PLN netto brutto lub które były wykonane w miastach, w których liczba mieszkańców jest mniejsza niż 500 000 osób (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. publikowanego w roczniku demograficznym GUS 2020).

b. Do oceny nie będą brane również dostawy, dla których Wykonawca nie dostarczy potwierdzeń należytego wykonania dostaw.

3. Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium selekcji na ostatnim piątym (5) miejscu upoważniającym do zakwalifikowania do kolejnego etapu postępowania będzie więcej niż 1 Wykonawca, Zamawiający zakwalifikuje do dalszego etapu postępowania tego (tych) z Wykonawcę/Wykonawców, którego łączna wartość brutto (w złotych z podatkiem VAT) wszystkich wykazanych dostaw będzie większa. W przypadku gdy suma ww. kwot będzie taka sama - wszyscy ci Wykonawcy zostaną zaproszeni do kolejnego etapu postępowania.

4. W przypadku wykazania się dostawami opłacanymi w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu NBP (tabela A) nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich ogłoszony w pierwszym dniu po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Zasady zastosowania prawa opcji zostały określone w części IV OPIW. Łączna wartość prac lub czynności w całym okresie obowiązywania umowy (część IV OPIW) nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia Wykonawcy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 32521000

Dokument nr: 334953-2021, 2020/WNP-0432-CEDU-MŻ

Specyfikacja:
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://przetargi.pse.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Linia północna - Konstancin-Jeziorna a Miłosna

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Linia południowa - Konstancin-Jeziorna a Miłosna

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zasady przeprowadzenia aukcji zostały określone w części I OPIW. Aukcja będzie prowadzona odrębnie dla każdego pakietu.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Termin 3 miesięcy wskazany w VI.2.6 - należy rozumieć jako 90 dni.

2. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz zasady wykonania obowiązku informacyjnego zostały określone w części I OPIW.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych - odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Urzędu Krajowej Izby Odwoławczej (Krajowa Izba Odwoławcza)
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2021

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wymagane jest wniesienie wadium - na zasadach określonych w części I OPIW. Wysokość wadium:

-- pakiet 1 - 40 000,00 PLN,

-- pakiet 2 - 16 000,00 PLN.

Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy - na zasadach określonych w części I OPIW i części IV OPIW.

Kontakt:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
Konstancin-Jeziorna
Kod NUTS: PL Polska
05-520
Polska
E-mail: monika.zyglowicz@pse.pl
Faks: +48 222422169

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.