Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków "

Przedmiot:

,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków "

Data zamieszczenia: 2021-07-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o
ul. Polna 2
09-500 Gostynin
powiat: gostyniński
Tel.: +48 242353011, Faks: +48 242353011
przetargi@mpkgostynin.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Gostynin
Wadium: w Siwz
Nr telefonu: Tel.: +48 242353011,
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie"

Numer referencyjny: MPK.271.14.2021
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, który

Składa się z następujących części:

-- Załącznik nr 1.1. - Opis przedmiotu zamówienia - Wymagania Zamawiającego,

-- Załącznik nr 1.2. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

-- Załącznik nr 1.3. - Dokumentacja projektowa.

Przedmiot zamówienia należy wykonać z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa wynikających ze specyfiki przedmiotu zamówienia, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego, Prawa

zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000 Tynkowanie
45420000 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45440000 Roboty malarskie i szklarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923 Płocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gostyninie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

1) przebudowę i remont budynku krat [I],

2) przebudowę i remont komory dopływu - przelewowej [II],

3) budowę tacy ekologicznej [III],

4) budowę zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych [IV],

5) rozbiórkę piaskownika [V],

6) budowę bloku oczyszczania mechanicznego - ścieki deszczowe [VA],

7) rozbiórkę kanału otwartego ze zwężką pomiarową [VI],

8) przebudowę i remont osadnika wstępnego ze zmianą funkcji na zbiornik

9) retencyjny 1 [VIIA],

10) przebudowę i remont osadnika wstępnego ze zmianą funkcji na zbiornik

11) retencyjny 2 [VIIB],

12) budowę budynku technicznego [VIII],

13) przebudowę i remont reaktora biologicznego [IX],

14) przebudowę, remont i rozbudowę budynku socjalnego z kotłownią [XI],

15) budowę reaktora biologicznego [XIIA],

16) budowę reaktora biologicznego [XIIB],

17) przebudowę i remont osadnika wtórnego [XIIIA],

18) przebudowę i remont osadnika wtórnego [XIIIB],

19) rozbiórkę komory pomiarowej ścieków oczyszczonych [XIV],

20) budowę komory pomiarowej ścieków oczyszczonych [XIVA],

21) przebudowę, remont i rozbudowę budynku dozowania chemikaliów [XV],

22) budowę studni wody technologicznej [XVI],

23) rozbiórkę komory spustu osadu nadmiernego [XVII],

24) budowę pompowni recyrkulacji zewnętrznej [XVIII],

25) budowę higienizatora długotrwałego RSO [XIXA],

26) budowę higienizatora długotrwałego RSO [XIXB],

27) budowę magazynu dezintegratu [XIXC],

28) przebudowę i remont OBF-a ze zmianą funkcji na zbiornik retencyjny [XXA],

29) przebudowę i remont OBF-a ze zmianą funkcji na magazyn produktu [XXB],

30) przebudowę i remont budynku technicznego wielofunkcyjnego [XXI],

31) budowę wiaty magazynowej produktu [XXII],

32) przebudowę i remont komory spustu ścieków [XXIII],

33) przebudowę i remont stacji transformatorowej [XXIV],

34) przebudowę stacji PIX [XXVA],

35) budowę stacji ZŹW [XXVB],

36) rozbiórkę komory [XXVI],

37) rozbiórkę komory [XXVII],

38) rozbiórkę komory [XXVIII],

39) rozbiórkę komory [XXIX],

40) przebudowę i remont komory przelewowej [XXX],

41) budowę biofiltra na fundamencie żelbetowym [XXXIA],

42) budowę biofiltra na fundamencie żelbetowym [XXXIB],

43) częściową rozbiórkę poletek osadowych [XXXII],

44) przebudowę ogrodzenia terenu wraz z montażem bram z napędem,

45) budowę opasek wokół projektowanych obiektów,

46) przebudowę, rozbudowę i remont dróg wewnętrznych i placów manewrowych wraz z budową miejsc parkingowych oraz z wydzielonym miejscem gromadzenia odpadów stałych,

47) nasadzenia zieleni,

48) budowę nasypów budowlanych wraz ze skarpami, ściankami oporowymi, schodami terenowymi i makroniwelacją terenu,

49) przewidziano rezerwę terenu na ewentualną budowę agregatu prądotwórczego,

50) budowę linii kablowych zasilających, sterowniczych pomiarowych w terenie,

51) budowę linii kablowych światłowodowych w terenie,

52) budowę instalacji oświetlenia terenu,

53) budowę systemu uziomowego na terenie, przez połączenie uziomów poszczególnych obiektów,

54) budowę systemu telewizji przemysłowej CCTV,

55) budowę nowych odcinków sieci międzyobiektowych tj. rurociągów gazu (instalację zewnętrzne gazu), rurociągów osadu, rurociągów powietrza, rurociągów C.O, rurociągów wody technologicznej, rurociągów wody

Wodociągowej, kanalizacji ogólnospławnej w tym przyłączy (wraz z uzbrojeniem: zasuwy, studnie kanalizacyjne itp.)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 25
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia planowany jest do realizacji w ramach projektu dofinansowanego z programu priorytetowego nr 1.1.1. ,,Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Część 1 Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych" (forma wsparcia pożyczka).

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadkach określonych w ustawie w art. 255 i 257 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w okolicznościach i na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia

CPV: 45000000, 45200000, 45230000, 45260000, 45310000, 45330000, 45400000, 45410000, 45420000, 45450000, 45440000

Dokument nr: 334818-2021, MPK.271.14.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 04/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o., Ul. Polna, 09-500 Gostynin.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d63356f3-c56e-4e40-8a76-f3d224b0a31b

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gostyninie.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2021

Kontakt:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 775-000-08-93
ul. Polna 2
Gostynin
Kod NUTS: PL923 Płocki
09-500
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Raciborska
E-mail: przetargi@mpkgostynin.pl
Tel.: +48 242353011
Faks: +48 242353011

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.