Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa stacji konwerterowych HVDC

Przedmiot:

Budowa stacji konwerterowych HVDC

Data zamieszczenia: 2021-07-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna
Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
powiat: piaseczyński
Tel.: +48 223213101, Faks: +48 224681977
jedrzej.bakowski@pse.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Konstancin-Jeziorna
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.: +48 223213101,
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa stacji konwerterowych HVDC w ramach projektu Harmony Link

Numer referencyjny: 2021/WNP-0102
II.1.2)Główny kod CPV
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Projekt Harmony Link (,,Harmony Link" lub ,,Projekt") jest połączeniem międzysystemowym do przesyłu energii elektrycznej za pomocą linii kablowej wysokiego napięcia, zrealizowanej w technologii prądu stałego, pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Litwy. Miejscem przyłączenia do systemu w Polsce będzie stacja elektroenergetyczna AC 400kV Żarnowiec a na Litwie stacja elektroenergetyczna AC 330kV Darb?nai (obecnie w budowie).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LT Lietuva
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Projekt Harmony Link (,,Harmony Link" lub ,,Projekt") jest połączeniem międzysystemowym do przesyłu energii elektrycznej za pomocą linii kablowej wysokiego napięcia, zrealizowanej w technologii prądu stałego, pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Litwy. Miejscem przyłączenia do systemu w Polsce będzie stacja elektroenergetyczna AC 400 kV Żarnowiec a na Litwie stacja elektroenergetyczna AC 330kV Darb?nai (obecnie w budowie).

Podstawowe parametry Harmony Link:

-- Moc 700 MW (dwukierunkowy) z chwilową przeciążalnością wynoszącą 100 MW,

-- ?350 MVAr,

-- ?320 kVdc,

-- przybliżona długość linii kablowej prądu stałego wynosi 370 km.

Projekt Harmony Link jest realizowany przez krajowych OSP, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (,,PSE") w Polsce oraz LITGRID AB (LITGRID) na Litwie. - zwanych łącznie ,,Zamawiającym".

Termin wykonania zamówienia: nie dłuższy niż 39 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zamawiający precyzyjnie określi termin wykonania zamówienia i przekaże Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert. Podany termin jest informacyjny/orientacyjny, może ulec zmianie w wyniku dialogu i zostanie ostatecznie sprecyzowany w dokumentach zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 39
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 4
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

1. Ocenie, zgodnie z kryteriami selekcji, będzie podlegać wyłączenie wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawcy/ów, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, tj. 4 Wykonawców.

3. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 4 (słownie: czterech), Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego Wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji określonych poniżej. Wykonawcę niezaproszonego do dialogu traktuje się jako wykluczonego z postępowania.

4. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza lub równa 4 do dialogu zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający te warunki. W takiej sytuacji Zamawiający odstąpi od przyznawania punktów w kryterium selekcji.

5. Zamawiający zastosuje następujące kryteria selekcji: Dodatkowe doświadczenie Wykonawcy ponad wskazane w ramach wykazania spełniania warunków udziału w dialogu opisane w Rozdz. VI pkt 2. Ppkt 2.4. lit. a) OPiW - 1 pkt za każdą dodatkową wykazaną pracę ponad wymaganą w ramach warunków udziału w dialogu.

6. Jeżeli po zastosowaniu kryterium selekcji odnoszącego się do Rozdz. VI pkt 2 ppkt. 2.4. lit a) OPiW na ostatnim (4) miejscu upoważniającym do zakwalifikowania do kolejnego etapu postępowania będzie więcej niż 1 (słownie: jeden) Wykonawca, Zamawiający zakwalifikuje do dalszego etapu postępowania tego (tych) z Wykonawców, który wykonał większą liczbę projektów budowlanych i wykonawczych powyżej wymaganych), opisanych w Rozdz. VI pkt 2 ppkt 2.4. lit b) OPiW.

7. Wykonawca w celu zdobycia punktów w ramach kryteriów selekcji, może wykazać prace wykonane w okresie 10 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania kryteriów selekcji, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

9. Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego 4 Wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji, którzy uzyskają największą liczbę punktów. Jeżeli w wyniku oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu, dwóch lub więcej Wykonawców zostanie sklasyfikowanych na miejscu 4 z taką samą liczbą punktów, Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wszystkich tych Wykonawców.

10. Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami art. 128 ust. 3 Ustawy, nie będą wzywani do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia JEDZ, Wykazów oraz dokumentów wskazanych w celu potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji. Zamawiający przewiduje możliwość wezwania do złożenia wyjaśnień w zakresie JEDZ, wykazów oraz dokumentów wskazanych w celu potwierdzenia spełniania kryteriów selekcji.

11. Obliczenia punktacji, w ramach kryteriów selekcji, zostaną dokonane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

12. Zamawiający dokona przyznania punktacji na podstawie wykazów (Załącznik nr 4 i Załącznik nr 5 do JEDZ) oraz dokumentów wskazanych w celu potwierdzenia kryteriów selekcji.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

,,Zamówienie będzie elementem projektu pn. ,, Implementation of Baltic Synchronisation Project Phase II", który otrzymał dofinansowanie z funduszu ,,Łącząc Europę" (CEF - Connecting Europe Facility). W związku z powyższym we Wzorze Umowy (Części IV SIWZ) zostały wskazane dodatkowe uwarunkowania wynikające z wymogów określonych w umowie o dofinansowanie projektu."

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie w całości lub części nie zostały mu przyznane.

CPV: 45230000, 45000000, 45200000

Dokument nr: 334804-2021, 2021/WNP-0102

Specyfikacja:
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://przetargi.pse.pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/08/2021

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 4 (od ustalonej daty składania ofert)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem (https://przetargi.pse.pl).

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, jakie można wprowadzić do niniejszego ogłoszenia zamawiający wskazuje, iż wykaz oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, kryteriów selekcji został szczegółowo opisany w cz. I OPIW. Wymagania dotyczące formy i zasad składania wniosków, JEDZ zostały określone w cz. I OPIW.

2. Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określono w cz. II OPIW.

3. Zamawiający nie przewiduje wypłaty nagród dla wykonawców uczestniczących w dialogu.

4. Wstępny harmonogram postępowania o udzielenie zamówienia:

1) 40 dni - składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) 60 dni - badanie i ocena wniosków o dopuszczenie do dialogu;

3) 60 dni - zaproszenie do dialogu oraz czas na przygotowanie materiałów przez Wykonawców na spotkania dialogowe;

4) 70 dni - spotkania z wykonawcami w ramach dialogu (przewiduje się co najmniej 2 tury spotkań);

5) 60 dni - doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia na podstawie informacji uzyskanych podczas dialogu i przygotowanie zaproszenia do składnia ofert oraz specyfikacji warunków zamówienia, w tym projektu umowy;

6) 10 dni - zaproszenie wykonawców do składania ofert;

7) 90 dni - termin na złożenie ofert;

8) 60 dni - badanie i ocena ofert,

9) 12 dni - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,

10) 45 dni - kontrola uprzednia Prezesa UZP.

5. Zamawiający zastrzega, iż terminy wskazane we wstępnym harmonogramie postępowania są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

6.Zamawiający przed wszczęciem postępowania nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

7. Okres związania ofertą w miesiącach: 4 = 120 dni.

8. Kierując się art. 18 ust. 2 w związku z art. 133 ust. 3 ustawy Zamawiający ustanawia wymagania dotyczące zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych Wykonawcom w toku postępowania. Poufny charakter mają następujące części specyfikacji warunków zamówienia:

-- Specyfikacje techniczne,

-- Istotne postanowienia umowy.

9. W związku z powyższym część/ci OPIW wymienione w pkt 11, zostaną przekazane tylko tym Wykonawcom którzy przedłożą Zamawiającemu oświadczenie zobowiązujące Wykonawcę do zachowania poufnego charakteru informacji przekazywanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia wg Wzoru nr 4 do Części III OPiW. Oświadczenie stanowiące Wzór nr 4 do części III OPiW powinno być załączone na Platformie zakupowej Zamawiającego w Zakładce ,,Pytania/Informacje" w formie określonej w rozdz. X część I OPiW.

10. Zamawiający przekaże Wykonawcom zakwalifikowanym do udziału w dialogu poufne części OPiW. po przesłaniu oświadczenia (Wzór nr 4 do części III Opisu potrzeb i wymagań) zobowiązującego Wykonawcę do zachowania poufnego charakteru informacji przekazywanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

11. Oferty zostaną ocenione wg kryteriów od najwyżej do najniżej punktowanego: cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia (realizacja umowy EPC), Cena brutto umowa długoterminowego serwisu (realizacja umów LTMA), Wielkość strat Mocy Znamionowej.

12. Zamawiający przewiduje, że dialog będzie jednoetapowy.

13. Zamawiający dopuszcza posługiwanie się językiem angielskim w trakcie spotkań dialogowych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp - odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie.

Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy przysługują Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się w terminach określonych w rozdz. IX ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/06/2021

Kontakt:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna
Warszawska 165
Konstancin-Jeziorna
Kod NUTS: PL Polska
05-520
Polska
Osoba do kontaktów: Jędrzej Bąkowski
E-mail: jedrzej.bakowski@pse.pl
Tel.: +48 223213101
Faks: +48 224681977

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.