Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
502z dziś
5039z ostatnich 7 dni
19232z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, utrzymaniem cieków"

Przedmiot:

,,Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, utrzymaniem cieków"

Data zamieszczenia: 2021-07-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie
ul. Żelazna 59A
00-848 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 184413789
renata.jablonska@wody.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 184413789
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu"

Numer referencyjny: KR.ROZ.2810.61.2021
II.1.2)Główny kod CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług na terenie działalności Zarządu Zlewni w Nowym Sączu - Nadzór Wodny Zakopane, Nadzór Wodny Nowy Sącz, Nadzór Wodny Limanowa oraz Nadzór Wodny Nowy Targ.

Zamówienie podzielone jest na 4 części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

,,Koszenie roślinności oraz uporządkowanie terenu cieków wodnych oraz obiektów hydrotechnicznych na obszarze NW Zakopane"

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2 Makroregion południowy
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadzór Wodny w Zakopanym

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na usunięciu roślinności wraz z uporządkowaniem terenu cieków wodnych oraz obiektów hydrotechnicznych (budowli regulacyjnych) zlokalizowanych na obszarze Nadzoru Wodnego Zakopane. W ramach zamówienia przewiduje się:
-usunięcie przerostów, samosiejek i porostu traw w sąsiedztwie budowli regulacyjnych wraz z uporządkowaniem terenu (utylizacja lub rozdrobnienie do rozmiaru sieczki) na łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej 31 381,0 m2,
-usunięcie przerostów, samosiejek i porostu traw ze skarp brzegowych cieków wraz z uporządkowaniem terenu (utylizacja lub rozdrobnienie do rozmiaru sieczki) na łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej 32 000,0 m2.

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobligowany do zebrania i utylizacji drobnych odpadów zalegających na koszonym terenie. Zebrane odpady powinny zostać przekazane podmiotowi uprawnionemu za potwierdzeniem, które należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

Prace wykonywane będą za pomocą sprzętu spalinowego (wykaszarek i pilarek - tylko w razie potrzeby) oraz narzędzi tradycyjnych (kos), jak również środków transportu przystosowanych do przewozu odpadów.

Prace należy przeprowadzić zgodnie z wymogami BHP, wiedzą techniczna oraz warunkami określonymi w przyjętym bez sprzeciwu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie postanowieniem znak: OP-II.670.70.2021.Apg.1 z dnia 12 kwietnia 2021 r. zgłoszeniem zamiaru prowadzenia prac, w tym pod nadzorem przyrodniczym.

Całość zadania będzie realizowana pod nadzorem przyrodniczym, który musi zapewnić wykonawca robót.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

,,Koszenie i wycinka przerostów rzadkich na skarpach koryt cieków na terenie NW Nowy Sącz"

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2 Makroregion południowy
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadzór Wodny w Nowym Sączu

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przywrócenie drożności koryt potoków: Łubinka, Niskówka, Biczyczanka, Żeglarka, Kraśniczanka, Szymanowianka poprzez wykoszenie skarp silnie zadarnionych, w okresie wegetacyjnym gęsto porastających wysoką trawą oraz wycinkę przerostów miękkich i twardych na wskazanych odcinkach.

Koryta ww. potoków na odcinkach przeznaczonych do koszenia są uregulowane, sztucznie uformowane w koryta trapezowe, maja ustalony spadek. Szacunkowa powierzchnia koszenia: 15,5 ha. Koszenie mechaniczne lub ręczne w zależności od możliwości dojazdu do koryta (do decyzji wykonawcy).

Na potokach Niskówka, Biczyczanka, Żeglarka na około 15 % powierzchni do koszenia przewidziano również wycinkę przerostów i miejscowe karczowanie zagajników rzadkich wraz z utylizacją. Na potokach Żeglarka i Biczyczanka są to przerosty rosnące na skarpach, rozrastające się blokujące przepływ i stwarzające niebezpieczeństwo uszkodzenia skarpy. Na potoku Niskówka wycięty będzie przerost na skarpach odpowietrznych obustronnych grobli stanowiących przekrój regulacyjny koryta. Szacunkowa powierzchnia wycinki: 0,68 ha na wszystkich potokach.

Uwaga:

Wykonawca będzie zobowiązany do sprawdzenia terenu skarp i brzegów przed wejściem w teren ze sprzętem koszącym i potwierdzenia braku miejsc gniazdowania ptaków na skarpach potoków oraz ewentualnego przepłoszenia mniejszych gadów lub płazów. W przypadku stwierdzenia miejsca gniazdowania, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, punktowo ominąć lub przenieść gniazdo w bezpieczne miejsce.

Ponadto wycinka przerostów w okresie lęgowym musi być poprzedzona protokolarnym potwierdzeniem braku na nich gniazd.

Prace należy przeprowadzić zgodnie z wymogami BHP, wiedzą techniczna oraz warunkami określonymi w przyjętym bez sprzeciwu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie zawiadomieniem znak: ST-II.670.9.2021.ED z dnia 22 lutego 2021 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

,,Konserwacja - wykoszenie potoku Starowiejskiego w km. 2+500 - 6+000 w m. Limanowa gm. Limanowa"

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2 Makroregion południowy
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadzór Wodny w Limanowej

II.2.4)Opis zamówienia:

Zasadniczym celem przedmiotowego zadania jest obustronne wykoszenie brzegów Potok wymaga wykonania przedmiotowych zabiegów z uwagi na zagrożenie dla istniejącej infrastruktury miasta Limanowa.

W ramach zadania zaplanowano prace na odcinku ok. 3 500 mb.

-- mechaniczne koszenie porostów traw ze skarp z rozdrobnieniem na pow. 84 000 m2,

-- ręczne dokaszanie w miejscach niedostępnych na pow. 21 000 m2.

Roboty utrzymaniowe polegające na mechanicznym koszeniu porostów ze skarp z rozdrobnieniem, oraz ręczne dokaszanie w miejscach niedostępnych prowadzone będą bez ingerencji w koryto.

Metodyka prowadzenia prac.

a) prace prowadzone będą za pomocą sprzętu mechanicznego - ciągniki kołowe z zamontowanymi kosiarkami, dokonają wykoszenia z rozdrobnieniem na powierzchni 84 000 m2;

b) w miejscach niedostępnych wykoszenie ręczne -kosiarkami na powierzchni 21 000 m2.

Prace należy przeprowadzić zgodnie z wymogami BHP, wiedzą techniczna oraz warunkami określonymi w przyjętym bez sprzeciwu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie zawiadomieniem znak: ST-II.670.31.2021.ED z dnia 21 kwietnia 2021 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

,,Konserwacja poręczy wzdłuż murów bulwarowych na pot. Grajcarek w km 1+730 - 3+750 w m. Szczawnica, gm. Miasto Szczawnica, pow. nowotarski, woj. małopolskie"

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45442100 Roboty malarskie
45262680 Spawanie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2 Makroregion południowy
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadzór Wodny w Nowym Targu

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego poręczy stalowych na koronach murów bulwarowych pot. Grajcarek o łącznej długości 1 253 m wraz z wykonaniem i montażem 7 szt. uchylnych zabezpieczeń przy przerwach w ciągłości poręczy w miejscu zejść schodkowych do koryta potoku.

Zakres prac obejmuje:
-czyszczenie ręczne poręczy z wykorzystaniem narzędzi o napędzie mechanicznym do drugiego stopnia czystości (na oglądanej powierzchni nie mogą występować olej, smary, pył, słabo przylegająca powłoka malarska, rdza i obce zanieczyszczenia; powierzchnia ma wykazywać metaliczny połysk). Wykonanie warstwy podkładowej i nawierzchniowej farby na poręczach stalowych po uprzednim oczyszczeniu i odtłuszczeniu powierzchni. Do malowania należy użyć farb posiadających stosowne atesty do stosowania w budownictwie, dobrej jakości w kolorach uzgodnionych z Zamawiającym,
-wykonanie i montaż 7 szt. furtek uchylnych z profili zamkniętych stalowych (30 x 30 x 2 mm) przy zejściach schodkowych wraz z ich pomalowaniem farbą podkładową i nawierzchniową.

Prace malarskie należy wykonać według zaleceń określonych przez producenta farb.

Do wykonania robót użyte zostaną narzędzia ręczne o napędzie mechanicznym takie jak: szlifierki, szczotki mechaniczne, myjki ciśnieniowe itd. oraz narzędzia ręczne, jak szczotki, skrobaki, młotki, pędzle, wałki do malowania itd.

Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi

I środowiska, z niską zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Celem zapobieżenia ewentualnego zanieczyszczeniu środowiska, miejsca w bezpośredniej bliskości prowadzenia prac, związanych z oczyszczaniem powierzchni i malowaniem, powinny być zabezpieczone plandekami, aby uniemożliwić przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska. Wykonawca winien przedsięwziąć wszystkie niezbędne działania aby nie dopuścić do skażenia farbami wód potoku Grajcarek. Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, należy usuwać do izolowanych zbiorników, w celu ich neutralizacji.

Prace należy przeprowadzić zgodnie z wymogami BHP, wiedzą techniczna.

Po zakończeniu prac teren robót i jego otoczenie zostanie uporządkowany, a odpady wywiezione i zutylizowane.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 77310000, 45442100, 45262680

Dokument nr: 332843-2021, KR.ROZ.2810.61.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 04/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.przetargi.wody.gov.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadzór Wodny w Zakopanym

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadzór Wodny w Nowym Sączu

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadzór Wodny w Limanowej

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadzór Wodny w Nowym Targu

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/06/2021

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 5272825616
ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-848
Polska
Osoba do kontaktów: Renata Jabłońska
E-mail: renata.jablonska@wody.gov.pl
Tel.: +48 184413789

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.