Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
186z dziś
4642z ostatnich 7 dni
19530z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie informacji ulicowej w standardzie SIM

Przedmiot:

Wykonanie informacji ulicowej w standardzie SIM

Data zamieszczenia: 2021-07-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
Tel.: +48 616286594
zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: 30 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 616286594
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie informacji ulicowej w standardzie SIM dla siedmiu jednostek obszarowych położonych na terenie miasta Poznań

Numer referencyjny: DZ.RO.341.30.2021
II.1.2)Główny kod CPV
50230000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie informacji ulicowej w standardzie SIM dla 7 jednostek obszarowych położonych na terenie miasta Poznania: Kiekrz, Morasko, Nowa Wieś Dolna, Piątkowo, Podolany, Różany Potok, Strzeszyn.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34992200 Znaki drogowe
34992300 Znaki uliczne
45223100 Montaż konstrukcji metalowych
34922100 Oznakowanie drogowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

miasto Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie informacji ulicowej dla 7 jednostek obszarowych położonych na terenie miasta Poznania w standardzie SIM, zgodnie z dokumentacją Zamawiającego, na którą składają się:

1) projekt wykonawczy nośników informacji ulicowej;

2) wykaz 7 jednostek obszarowych położonych na terenie miasta Poznania objętych zamówieniem;

3) projekt lokalizacji informacji ulicowej dla 7 jednostek obszarowych objętych przedmiotem zamówienia;

4) szczegółowa specyfikacja techniczna;

5) przedmiary.

Wymagania szczególne Zamawiającego dla zamówienia:

1. oznakowanie znaku:

1.1. każda wykonana tarcza/znak musi posiadać naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą następujące informacje:

a) numer i datę normy, tj. PN-EN 12899-1:2005;

b) klasy istotnych właściwości wyrobu;

c) miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji;

d) nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli nie jest producentem;

e) znak budowlany ,,B";

g) numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej;

1.2. oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny. Całkowita powierzchnia naklejki nie powinna być większa niż 30 cm2. Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie poszczególnej tarczy znaku nie powinna być niższa od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii nieodblaskowej;

1.3. jako swoiste zabezpieczenie przed kradzieżą tarcze znaku należy oznakować w sposób trwały za pomocą tzw. ,,suchego stempla" - tłoczenie tylnej strony tarczy bez widocznych przetłoczeń od strony lica lub przy wykorzystaniu technologii laserowej (w tym przypadku można dodatkowo wykonać jeszcze oznakowanie w wewnętrznej warstwie białej folii odblaskowej);

1.4. treść tego oznaczenia należy uzgodnić z Zamawiającym.

2. Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 5-letniej gwarancji jakości na przedmiot umowy. Gwarancja liczy się od dnia dokonania odbioru etapu (jednostki obszarowej) na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego lub od dnia usunięcia wad stwierdzonych w jej toku. Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.

3. Remont elewacji budynków i demontaż znaków

a) W przypadku montażu nowych tablic informacji ulicowej na elewacji budynków montowane są one w miejscu poprzednich - starych (stare - do demontażu!).

W przypadku uszkodzenia elewacji poza obszarem zajmowanym przez tablice w trakcie prac montażowych naprawę elewacji wykonuje Wykonawca zamówienia.

b) W przypadku nowego oznakowania informacji ulicowej na słupku, stare oznakowania mocowane na elewacji nie są zdejmowane.

c) W przypadku nowego oznakowania informacji ulicowej na nowym słupku stare oznakowanie na słupku jest demontowane przez Wykonawcę.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek unieszkodliwienia odpadów nie nadających się do poddania odzyskowi jako ich wytwórcy. Odpady przeznaczone do unieszkodliwienia są własnością Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Kara umowna / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 30 000,00 PLN. Szczegółowe informacje nt. sposobu wnoszenia wadium zawiera specyfikacja warunków zamówienia (SWZ).

CPV: 50230000, 34992200, 34992300, 45223100, 34922100

Dokument nr: 332892-2021, DZ.RO.341.30.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 03/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Oferty składane drogą elektroniczną zgodnie z pkt 11 SWZ.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zdm.poznan.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

miasto Poznań

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/06/2021

Kontakt:
Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
61-623
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Matejczuk
E-mail: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
Tel.: +48 616286594

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.