Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Przedmiot:

Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Data zamieszczenia: 2021-07-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,,Aquanet" S.A. w Poznaniu
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
powiat: Poznań
Tel.: +48 618359243
lucyna.janowska@aquanet.pl
https://aquanet.ezamawiajacy.pl/pn/aquanet/demand/notice/public/32859/details
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.: +48 618359243
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Puszczykowo w ramach zadania inwestycyjnego 3-09-20-076-0 - Puszczykowo - sieć wodociągowa w Ul. Fiedlera

Numer referencyjny: Z/46/2021
II.1.2)Główny kod CPV
71322200 Usługi projektowania rurociągów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Opracowanie projektu zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym (dokumentacji projektowej obejmującej projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany i techniczny) dla budowy: sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Puszczykowo w ramach zadania inwestycyjnego 3-09-20-076-0 - Puszczykowo - sieć wodociągowa w Ul. Fiedlera wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 50 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Puszczykowo

II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowanie projektu zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym (dokumentacji projektowej obejmującej projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany i techniczny) dla budowy: sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Puszczykowo w ramach zadania inwestycyjnego 3-09-20-076-0 - Puszczykowo - sieć wodociągowa w Ul. Fiedlera wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące rozwiązań projektowych zawarte są w załączonych warunkach technicznych wydanych przez ,,Aquanet" S.A. stanowiących podstawę projektowania.

W ramach nadzoru autorskiego należy przewidzieć:

o karty nadzoru z pobytem na budowie - 5 kart nadzoru,

o karty nadzoru bez pobytu na budowie - 5 kart nadzoru.

Łącznie wszystkich kart nadzoru 10.

W przypadku konieczności zwiększenia ilości pobytów na budowie lub zwiększenia ilości kart nadzoru bez pobytu na budowie, do rozliczeń zostaną przyjęte ceny jednostkowe z umowy o sprawowanie nadzoru autorskiego na ww. zadania, przy czym ceny te będą obowiązywały dla nie więcej niż 50 % ilości kart nadzoru z pobytem na budowie i nie więcej niż 50 % ilości kart nadzoru bez pobytu na budowie przedstawionych powyżej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 50 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 22
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ,,procedury odwróconej", o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 i 4 Pzp.

2. Termin wykonania zamówienia: 22 miesiące, licząc od dnia podpisania umowy - szczegóły opisano w SWZ pkt 5.

3. Kryterium oceny ofert: cena - waga 100 %.

CPV: 71322200, 71248000, 71320000

Dokument nr: 335124-2021, Z/46/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 05/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje przy użyciu platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego, przy użyciu którego zamawiający dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego w pkt 14.2 SWZ, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://aquanet.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://aquanet.ezamawiajacy.pl/pn/aquanet/demand/notice/public/32859/details

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Puszczykowo

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2021

Kontakt:
Aquanet S.A.
ul. Dolna Wilda 126
Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
61-492
Polska
Osoba do kontaktów: Lucyna Janowska Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, Poznań, Dział Przetargów
E-mail: lucyna.janowska@aquanet.pl
Tel.: +48 618359243

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.