Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Napawa przewodów kominowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Napawa przewodów kominowych

Data zamieszczenia: 2021-07-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: 33 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W NOWEJ DĘBIE
ul. Anieli Krzywoń 1
39-460 Nowa Dęba
powiat: tarnobrzeski
33wog.zamowienia-publiczne@ron.mil.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Nowa Dęba
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-02 13:45:04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Robota budowlana - napawa przewodów kominowych w budynku nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót związanych z naprawą i konserwacją przewodów kominowych , celem dostosowania do obowiązujących przepisów w budynku szkoły na terenie kompleksu wojskowego w Ostrowcu Świętokrzyskim , oś. Słoneczne 37.

CPV: 45000000-7, 45310000-3, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00102528, Zp47/2021

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Podstawa prawna zastosowania trybu z wolnej ręki:
Zgodnie z art. 305 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzanym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2 lub 5 ustawy Pzp, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Podstawa faktyczna zastosowania trybu z wolnej ręki:
Zamawiający udziela zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, gdyż w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym, w wariancie o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych nie złożono żadnej oferty,
a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
ocds-148610-5e8b65a6-9c2c-11eb-945c-72824b6a02d0
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): P.P.H.U. KOMINEX Janusz Ziętek
5.1.2.) Ulica: Ks. Henryka Łagockiego 97
5.1.3.) Miejscowość: Nowa Dęba
5.1.4.) Kod pocztowy: 39-460
5.1.5.) Województwo: podkarpackie
5.1.6.) Kraj: Polska
SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE
Sposób oraz termin prowadzenia negocjacji:
Negocjacje zostaną przeprowadzone w dniu 7 lipca 2021r. o godzinie: 12:00 w siedzibie Zamawiającego tj. 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie ul. Anieli Krzywoń 1 39-460 Nowa Dęba w budynku 518 (pokój 214).
W miejscu w którym zostaną przeprowadzone negocjacje obowiązuje system przepustek wydawanych po okazaniu dowodu tożsamości przy wejściu na kompleks. W związku
z powyższym prosimy o stawienie się Państwa na Biurze Przepustek do godziny 11:45.

Negocjacje będą dotyczyły:
a) ceny za realizację przedmiotu zamówienia,
b) postanowień umowy, które zostaną w niej zawarte po przeprowadzeniu niniejszego postępowania, w tym w szczególności okresu gwarancji, jaki Wykonawca zaoferuje na wykonane roboty budowlane (3 lata, 4 lata, 5 lat).

Wymagania stawiane wykonawcy:
1) Warunki udziału w postępowaniu:
Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
lub
1 osobą posiadającą ważne kwalifikacje SEP uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nieprzekraczającym 1 kV, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Podstawy wykluczenia:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust 1 ustawy Pzp. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) w zakresie wskazanym w załączniku do niniejszego Zaproszenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Wykonawca zobligowany jest do złożenia:
1) aktualnego na dzień złożenia oświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (oświadczenie
z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp). Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Zaproszenia;
2) zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby (w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na zasobach udostępnionych przez inne podmioty);
3) wykazu osób skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, posiadających wymagane uprawnienia;
4) dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień niezbędnych do realizacji zamówienia osób wskazanych w wykazie osób skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia;
5) aktualnego zaświadczenia potwierdzającego przynależność wszystkich osób wskazanych do realizacji niniejszego zadania do właściwej Izby Inżynierów,
6) szczegółowego kosztorysu ofertowego opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcą odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/33wog.

Podmiotowe środki dowodowe przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.