Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa gazu płynnego propan

Przedmiot:

Dostawa gazu płynnego propan

Data zamieszczenia: 2021-07-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Józefa Janika
Koszuty 17
62-400 Słupca
powiat: słupecki
tel. 63 275 71 86, kom. 603 915 999
sekretariat@spkoszuty.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Słupca
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 63 275 71 86, k
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Szkoła Podstawowa im. Józefa Janika w Koszutach zwraca się z zapytaniem ofertowym na ,,Dostawę gazu płynnego propan w ilości ok. 50.000 litrów na sezon grzewczy 2021/2022 oraz dzierżawę i konserwację dwóch zbiorników o poj. 6 700 litrów każdy"
III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu płynnego propan w ilości ok.50 000 litrów na sezon grzewczy 2021/2022 oraz dzierżawę i konserwację dwóch zbiorników o poj. 6 700 litrów każdy do Szkoły Podstawowej w Koszutach, Koszuty 17, 62 - 400 Słupca.
Tankowanie gazu odbywać się będzie do dwóch zbiorników o pojemności 6 400 litra każdy. Podana wielkość gazu jest szacunkowa i może ona ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych, mających wpływ na wielkość zużycia gazu.
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za całość zamówienia.
2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt, do siedziby zamawiającego Szkoły Podstawowej w Koszutach, w terminie do 7 dni - licząc od daty złożenia zamówienia przez dyrektora szkoły. Zamówienia na dostawę gazu wg potrzeb szkoły.
3. Dostarczony gaz musi odpowiadać Polskim Normom.
4. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie zawarta stosowna umowa na dostawę.

Dokument nr: SPK-261.1.2021

Otwarcie ofert: . Otwarcie nastąpi w dniu 16.08.2021r. o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego (Szkoła Podstawowa im. J. Janika w Koszutach).

Składanie ofert:
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem
,,DOSTAWA gazu płynnego propan w ilości ok. 50 000 litrów na sezon grzewczy 2021/2022 oraz dzierżawa i konserwacja dwóch zbiorników o poj. 6 700 litrów każdy"
w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r. do godz. 12.00.
2. Wymaga się, aby oferta pisemna umieszczona była w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego i opisane według poniższego wzoru:
OFERTA
,,DOSTAWA gazu płynnego propan w ilości ok. 50 000 litrów na sezon grzewczy 2021/2022 oraz dzierżawa i konserwacja dwóch zbiorników o poj. 6 700 litrów każdy"
NIE OTWIERAĆ PRZED 16.08.2021r. GODZ 12:00

Miejsce i termin realizacji:
IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia: Umowa na dostawę gazu zostanie zawarta na sezon grzewczy 2021/2022 tj. od dnia 01.09.2021 r. do 30.04.2022 r.

Wymagania:
II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe - postepowanie o wartości poniżej 130 000,00 zł.
Rodzaj zamówienia: dostawa gazu i dzierżawa zbiorników
. DOKUMENTY, JAKIE WYKONANWCA POWINIEN ZAŁACZYĆ DO OFERTY:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy - zał. nr 1
b) oświadczenie wykonawcy - zał. nr 2
c) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
d) Aktualna koncesje uprawniającą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu
paliwami gazowymi.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr
Nazwa kryterium
Waga
1.
Cena zł. brutto
100 %
2. Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryteria będą liczone według następującego wzoru:
Nr i nazwa kryterium
Wzór:
Cena
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * Wc gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert,
- Cof - cena podana w ofercie,
- Wc - waga kryterium cena
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną.
4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
5. Termin związania ofertą - 30 dni licząc od dnia, w którym przypada koniec terminu składania ofert.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a także wezwać Wykonawcę uzupełnienia dokumentów.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny - Wykonawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenie w tym finansowe od Zamawiającego.
8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wynikach postepowania.
VIII. ZAWARCIE UMOWY ORAZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA.
1. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą.
2. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu.

Uwagi:
IX. KLAUZURA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej ,,RODO", informuje, że
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Józefa Janika w Koszutach, Koszuty 17, 62 - 400 Słupca, tel. 63 2757186, e-mail: sekretariat@spkoszuty.pl, www.spkoszuty.biposwiata.pl
2. Inspektorem ochrony danych osobowych z którym można się skontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail iod@itgov.pl; pod numerem telefonu 503-101-489; lub pisemnie na adres naszej siedziby.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
- na etapie postepowania o udzielenie zmówienia: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w związku z art. 43 i 44 ustawy o finansach publicznych w celu związanym z postepowaniem o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł.
- na etapie zawierania umowy: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO w celu związanym z udzielanym zamówieniem publicznym o wartości poniżej 130 000 zł. tj.: w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być inni wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom i osobom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.
Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj.
m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Nie podanie wymaganych danych może w konsekwencji doprowadzić do odrzucenia oferty lub wykluczenia wykonawcy z udziału z postępowaniu.
8. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
9. Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich, ani udostępniania organizacjom międzynarodowym.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel: 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl.

Kontakt:
5. Do kontaktów z wykonawcami upoważniony jest wz. dyrektora szkoły Wiesława Frydrychowicz
tel.(63) 275 71 86, e-mail: sekretariat@spkoszuty.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.