Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich

Data zamieszczenia: 2021-07-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Głowackiego 56
30-085 Kraków
powiat: Kraków
i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-02 15:30:03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2018 do 2022 (..) - uwagi na brak miejsca cała nazwa zadania podana w sekcji III.3.8)
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Pełna nazwa zamówienia (w związku z niewystarczającą ilością miejsca w sekcji II.2.1.) nie było możliwe wskazanie tam pełnej nazwy zamówienia, przez co została wskazana w niniejszym punkcie: Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2018 do 2022 z podziałem na części: Część I. Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Zadanie 4 - Droga wojewódzka nr 791 - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług i robót budowlanych w zakresie letniego utrzymania dróg.
2. Zamówienie dotyczy powtórzenia podobnych usług i robot budowlanych, jakie są przedmiotem umowy nr 11/2018/RDWK zawartej w dniu 10.07.2018 r. w sprawie zamówienia pn. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2018 do 2022 z podziałem na części: Część I. Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Zadanie 4 - Droga wojewódzka nr 791 i obejmuje wykonanie usług i robót budowlanych (zwanych dalej łącznie robotami) z zakresu letniego utrzymania dróg wojewódzkich, w ramach następujących grup robót: Grupa nr 1. Naprawa korpusu drogi.

CPV: 45233142-6

Dokument nr: 2021/BZP 00103065, ZDW-DN-4-271-38/21

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Niniejsze zamówienie udzielone ma zostać w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP- wypełniając opisaną w tym przepisie sytuację znamionującą możliwość zastosowania tego trybu do udzielenia zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania (Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości).
(...) Z uwagi na brak miejsca dalsza cześć wyjaśnienia (uzasadnienia) zawarta jest w Sekcji VI Informacje dodatkowe.
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PAVIMENTAL Polska Sp. z o.o.
5.1.2.) Ulica: ul. Dworcowa 2
5.1.3.) Miejscowość: Trzebinia
5.1.4.) Kod pocztowy: 32-540
5.1.5.) Województwo: małopolskie
5.1.6.) Kraj: Polska
SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE
Dalsza część wyjaśnienia / uzasadnienia (w związku z niewystarczającą ilością miejsca w Sekcji IV.4.2):
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2018 do 2022 - z podziałem na części (nr ZDW-DN-4-271-6/18) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2018/S 030-065552 opublikowanego w Dz.U. UE w dniu 13.02.2018 r. (sekcja VI.3 Informacje dodatkowe), jak również w treści SIWZ (zapisy cz. I pkt 5), Zamawiający wskazał, iż przewiduje udzielenie zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP (obecnie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP). Zaznaczone zostało, iż przewiduje się możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia obejmującego powtórzenie podobnych usług lub robót budowlanych (zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego) - na zasadach i w zakresie określonym w SIWZ. W wyniku przeprowadzonego wskazanego postępowania przetargowego zamówienie podstawowe (obejmujące Część I. Zadanie 4) zostało udzielone w dniu 10.07.2018 r. Wykonawcy - PAVIMENTAL Polska Sp. z o.o. ul. Dworcowa 2, 32-540 Trzebinia (umowa nr 11/2018/RDWK), a więc obecnie nie upłynął jeszcze określony ustawowo okres 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego.
Przedmiot obecnie planowanego do udzielenia zamówienia (robót i usług) podobnego jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego (obejmuje wykonanie tego samego typu i rodzaju usług i robót, tj. polega na powtórzeniu usług i robót budowlanych z zakresu letniego utrzymania dróg wojewódzkich w ramach Grupy nr 1), możliwość jego udzielenia została przewidziana w toku udzielania zamówienia podstawowego, a jego wartość została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia (tj. została dodana do wartości zamówienia podstawowego) ustalonej na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zamówienia podstawowego, przy czym wartość tego konkretnego zamówienia na roboty i usługi podobne (stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania) mieści się (jest niższa) w całkowitej (maksymalnej) wartości tego typu zamówień uwzględnionej w ramach tego postępowania zgodnie z zapisami SIWZ.
Niniejsze zamówienie obejmujące przewidziane zamówienie podobnego rodzaju (polegające na powtórzeniu podobnych usług i robót budowlanych, jak objęte zamówieniem podstawowym) ma zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego - PAVIMENTAL Polska Sp. z o.o. ul. Dworcowa 2, 32-540 Trzebinia, w terminie mieszczącym się w 3-letnim okresie od daty udzielenia zamówienia podstawowego. Przedstawione powyżej okoliczności wyczerpują (wypełniają) przesłanki (okoliczności) konstrukcyjne wskazane w przepisie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, warunkujące możliwość skorzystania z trybu zamówienia z wolnej ręki, stąd też udzielenie niniejszego zamówienia w tym trybie jest w pełni uzasadnione.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.