Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa instalacji do metanizacji wywaru gorzelnianego wraz z zespołem kogeneracyjnym

Przedmiot:

Budowa instalacji do metanizacji wywaru gorzelnianego wraz z zespołem kogeneracyjnym

Data zamieszczenia: 2021-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: GRUPA AWW SPÓŁKA Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
miejsc. Niedźwiady 45
62-800 Niedźwiady
powiat: kaliski
+48 604128749
piotr.jecka@jecka-przetargi.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/57329
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Niedźwiady
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 604128749
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa instalacji do metanizacji wywaru gorzelnianego wraz z zespołem kogeneracyjnym o mocy do 3,6 MWe w zakładzie gorzelni w Zbiersku"
Powstaje w kontekście naboru
POPT.14.21.00-IZ.00-00-001/19 - Budowa instalacji do metanizacji wywaru gorzelnianego wraz z zespołem kogeneracyjnym o mocy do 3,6 MWe w zakładzie gorzelni w Zbiersku

Część 1
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia/umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu instalacji do metanizacji wywaru wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (,,Instalacja") oraz jej uruchomienie i przekazanie do eksploatacji:
- zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje prace projektowe, dostawy, roboty montażowe, uruchomienie wszystkich urządzeń i instalacji, rozruch oraz dopuszczenie do użytkowania kompletnego systemu wraz z układem wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła z przeznaczeniem do pracy ciągłej i produkcji ciepła na potrzeby technologiczne oraz energii elektrycznej;
- w ramach Przedmiotu zamówienia wykonawca powinien uzyskać wszelkie niezbędne dopuszczenia (w tym dla wszystkich zainstalowanych urządzeń, które wymagają takiego dopuszczenia), opracować dokumentację projektową, dokumentację powykonawczą, dokonać przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie nadzoru i eksploatacji Instalacji.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie inwestycji w zakresie budowy instalacji beztlenowej obróbki wywaru (metanizacji wywaru) wytwarzającej biogaz wykorzystywany następnie jako paliwo zasilające jednostki kogeneracyjne o całkowitej mocy elektrycznej wynoszącej 3,6 MWe wraz z uruchomieniem całego systemu. tj.:
a) opracowanie projektu koncepcyjnego wielobranżowego obejmującego: technologię, branżę sanitarną i elektryczną, układ AKPiA dla Instalacji i współpracy z układami nadrzędnymi,
b) opracowanie projektu wykonawczego we wszystkich branżach inżynierskich,
c) dostawę, montaż i uruchomieni urządzeń i elementów wchodzących w skład Instalacji wraz z wykonaniem kompletnych, współpracujących instalacji i kompletem robót instalacyjnych w oparciu o opracowaną dokumentację wraz z uruchomieniem,
d) oddanie gotowego do użytkowania obiektu wraz z dokumentacją powykonawczą i technicznoruchową.
3. Przedmiot zamówienia/umowy nie obejmuje prac budowlanych. Obiekty zostaną wybudowane przez Zamawiającego i przekazane wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
4. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe:
a) wymagane jest zastosowanie technologii i systemu sterowania gwarantującego minimalizację kosztów eksploatacji,
b) wymagane jest zastosowanie rozwiązań technologicznych, umożliwiających bezobsługową pracę Instalacji z bezpiecznym przekazywaniem sygnałów alarmowych, sterowania, informacji o pracy za pośrednictwem Internetu, wraz z możliwością zdalnego sterowania pracą,
c) system kogeneracyjny musi składać się z 7 jednostek (około 0,5 MW mocy elektrycznej każda) i musi umożliwiać pracę wyspową tzn. produkcję energii elektrycznej w separacji z siecią elektroenergetyczną lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD),
d) jednostka wysokosprawnej kogeneracji musi spełniać wymagania zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (tj. Dz.U 2020, poz 250 ze zm.).
5. Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu zamówienia:
a) dokumentacja projektowa musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego - w szczególności, Zamawiający musi zaakceptować projekt koncepcyjny, budowlany układu oraz wszystkie rysunki i inne składniki dokumentacji projektu; żaden element zamówienia nie może być wykonywany na podstawie niezatwierdzonego przez Zamawiającego rysunku, bądź innego dokumentu projektowego,
b) w przypadku gdy obowiązek wykonawcy związany z Przedmiotem zamówienia obejmuje uzyskanie jakichkolwiek decyzji lub pozwoleń, Zamawiający na wniosek wykonawcy udzieli stosownych pełnomocnictw do występowania w jego imieniu w postępowaniach administracyjnych wskazanym przez wykonawcę osobom.
6. Zakres inwestycji:
Opracowanie projektu wykonawczego, zabudowa, dostawa i uruchomienie instalacji metanizacji wywaru wraz z układem kogeneracyjnym o całkowitej mocy elektrycznej nie przekraczającej 3,6 MWe, tj. kompletny system wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła.
Na Przedmiot zamówienia składa się:
a) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej całości układu,
b) dostawa i montaż wyposażenia technologicznego zbiorników osadników wstępnych i zbiornika kwasogenezy,
c) dostawa i montaż wyposażenia technologicznego systemu reaktora beztlenowego z wyłączeniem płaszczy zbiorników technologicznych,
d) dostawa i montaż kompletnej instalacji transportu i obróbki biogazu obejmującej linię przesyłową oraz system odsiarczania biogazu,
e) dostawa i montaż kompletnego układu kogeneracyjnego składającego się z 7 identycznych jednostek o łącznej, znamionowej mocy wytwórczej nie przekraczającej 3,6 MWe wraz ze stacją dmuchaw i osuszania biogazu,
f) dostawa i montaż systemu odzysku ciepła z układu kogeneracyjnego,
g) dostawa i montaż systemu wyprowadzenia mocy z agregatów obejmującego stronę niskiego napięcia, transformatory i stronę średniego napięcia,
h) dostawa oraz montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i sterującej kompletnej instalacji zawartej w załączniku (Załącznik nr 8 - Schemat ideowy układu),
i) rozruch mechaniczny, elektryczny i technologiczny kompletnej Instalacji do uzyskania przez wykonawcę efektu technologicznego,
j) przeprowadzenie ruchu próbnego kompletnej Instalacji trwającego maksymalnie 60 dób, po tym okresie zostanie przeprowadzony test akceptacyjny, który trwa nieprzerwanie 21 dni,
k) wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsług, przekazanie instalacji do eksploatacji.
7. Pełen opis Przedmiotu zamówienia / umowy zawiera art. 1 Zapytania Ofertowego (SWZ) oraz Dokumentacja Projektowa, w której Zamawiający uszczegółowił istotne elementy oraz parametry techniczne i techniczno-eksploatacyjne Przedmiotu zamówienia:
a) Projekty, opisy, schematy, plany:
- Techniczny opis Przedmiotu zamówienia/umowy - załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (SWZ);
- Projekt budynku technicznego kogeneratorów (rys.) - załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego (SWZ);
- Projekty zbiorników kwasogenezy i osadników (rys.) - załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego (SWZ);
- Projekt zbiornika reaktora beztlenowego (rys.) - załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego (SWZ);
- Projekt zbiornika pomocniczego reaktora beztlenowego (rys.) - załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego (SWZ);
- Projekt zagospodarowania terenu - załącznik 7 do Zapytania Ofertowego (SWZ);
- Schemat ideowy układu - załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego (SWZ);
b) Pozwolenia:
- Decyzja nr 893.2020 z dnia 17 listopada 2020 r. o pozwoleniu na budowę - załącznik nr 9 do Zapytania Ofertowego (SWZ) ;

CPV: 31122000-7, 42000000-6, 42111000-0, 45231221-0, 45231300-8, 45251000-1, 45311100-1, 71320000-7

Dokument nr: 2021-23387-57329, ZO-07/21/AWW(IB)

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-09

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
kaliski
Gmina
Stawiszyn
Miejscowość
Stawiszyn

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
1. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty.
2. Strony ustalają, iż wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne w przypadkach oraz na warunkach opisanych poniżej:
1) przedłużenie umownego terminu wykonania Umowy lub jej etapów może nastąpić jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnych terminów Umownych stanowi konsekwencję:
a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, lub robót dodatkowych lub zamiennych, o których mowa w pkt 2 poniżej, opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu, a których realizacja nie była spowodowana okolicznościami leżącymi po stronie Wykonawcy,
b) przyczyn zależnych od Zamawiającego lub organów administracji - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu,
c) działania Siły Wyższej - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu,
d) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu;
2) dopuszcza się zmianę Umowy polegającą na robotach zamiennych. Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń, na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w Zapytaniu Ofertowym (SWZ) i Ofercie Wykonawcy. Uzasadnieniem zmian może być jedynie konieczność prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót;
3) dopuszcza się zmianę Umowy polegającą na realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;
4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;
5) zmiana Wynagrodzenia może nastąpić w wyniku
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, Wynagrodzenie ulegnie zmianie o tę wartość;
b) w przypadku zlecenia dotychczasowemu Wykonawcy dodatkowych dostaw lub usług i zostały spełnione łącznie warunki, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 3 Umowy
6) Wykonawcę, może zastąpić nowy wykonawca:
a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania Wytycznych,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
7) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy a łączna wartość zmian w przypadku zamówień na usługi lub dostawy jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 PZP i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;
8) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron w drodze pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1) Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
2) Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełniania warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający określa minimalny poziom zdolności jaki jest wymagany dla spełniania warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia. Szczegółowe wymagania dla spełniania warunku Zamawiający opisał w art. 5.2 pkt 4 lit a Zapytania Ofertowego (SWZ) stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki jest wymagany dla spełniania warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej w zakresie potencjału technicznego.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający określa minimalny poziom zdolności jaki jest wymagany dla spełniania warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Szczegółowe wymagania dla spełniania warunku Zamawiający opisał w art. 5.2 pkt 4 lit b Zapytania Ofertowego (SWZ) stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający określa minimalny poziom zdolności jaki jest wymagany dla spełniania warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej. Szczegółowe wymagania dla spełniania warunku Zamawiający opisał w rat. 5.2 pkt 3 Zapytania Ofertowego (SWZ) stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wykaz podmiotowych oraz przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia Zamawiający opisał w art. 6 Zapytania Ofertowego (SWZ) stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy polskich złotych 00/100).
2. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania Polisy - ubezpieczenia robót montażowych objętych przedmiotową umową na kwotę minimum 100% (sto procent) wartości umowy brutto przez cały okres obowiązywania umowy, aż do podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy. W przypadku przedłużenia terminu wykonywania umowy wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia - w przypadku nie wykonania tego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy.
2) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% (trzy procent) ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto).
3. Z postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się wykonawców na podstawie art. 4.1 Zapytania Ofertowego (SWZ) w związku z art. 27.1 Procedury.
4. Z postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się wykonawców na podstawie art. 4.2 Zapytania Ofertowego (SWZ) w związku z art. 27.2 Procedury.
5. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa w art. 4.2 pkt 6 powyżej rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-02
Data ostatniej zmiany
2021-07-02

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena (C) - znaczenie 65%
Opis kryterium wraz z podaniem wag i sposobu oceny ofert Zamawiający opisał w art. 14 Zapytania Ofertowego (SWZ) stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin Realizacji (Tr) - znaczenie 25%
Opis kryterium wraz z podaniem wag i sposobu oceny ofert Zamawiający opisał w art. 14 Zapytania Ofertowego (SWZ) stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Sprawność elektryczna oferowanego agregatu (Se) - znaczenie 5%
Opis kryterium wraz z podaniem wag i sposobu oceny ofert Zamawiający opisał w art. 14 Zapytania Ofertowego (SWZ) stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Sprawność całkowita oferowanego agregatu (Sc) - znaczenie 5%
Opis kryterium wraz z podaniem wag i sposobu oceny ofert Zamawiający opisał w art. 14 Zapytania Ofertowego (SWZ) stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Piotr Jęcka
tel.: +48 604128749
e-mail: piotr.jecka@jecka-przetargi.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.