Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
186z dziś
4642z ostatnich 7 dni
19530z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Roboty budowlane obejmujące wykonanie obiektów małej retencji wraz z infrastrukturą...

Przedmiot:

,,Roboty budowlane obejmujące wykonanie obiektów małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą "

Data zamieszczenia: 2021-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Podanin
Podanin 65
64-800 Chodzież
powiat: chodzieski
Tel.: +67 2829897
podanin@pila.lasy.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Chodzież
Wadium: 4 500,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +67 2829897
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Roboty budowlane obejmujące wykonanie obiektów małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą w leśnictwach Strzelecki Gaj i Oleśniczka Nadleśnictwa Podanin" - MRN2

Numer referencyjny: SA.270.11.1.2021
II.1.2)Główny kod CPV
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie obiektów małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą w leśnictwach Strzelecki Gaj i Oleśniczka Nadleśnictwa Podanin

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 175 576.12 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45120000 Próbne wiercenia i wykopy
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar leśny Leśnictwa Strzelecki Gaj i Oleśniczka Nadleśnictwa Podanin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie obiektów małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą w leśnictwach Strzelecki Gaj i Oleśniczka Nadleśnictwa Podanin:

a) obszar leśny leśnictwa Strzelecki Gaj:

o działka nr: 8204/3, obręb 0010 Ostrówki, oraz działka nr: 8204/1, obręb 0011 Podstolice Nadleśnictwo Podanin - zastawka (obiekt) nr 17;

o działka nr: 2219, obręb 0003 Budzyń, oraz działka nr: 8255/5, obręb 0003 Budzyń Nadleśnictwo Podanin - zastawka (obiekt) nr 18; - w wyniku łączenia działek z działki 8255/5 i 8238/3 powstała działka 8353 - zawiadomienie o zmianach w danych ewidencyjnych stanowi załącznik nr 14 do SWZ;

o działka nr: 8209/2, obręb 0011 Podstolice, oraz działka nr: 8210/1, obręb 0010 Ostrówki Nadleśnictwo Podanin - zastawka (obiekt) nr 19;

o działka nr: 8256/3, obręb 0007 Kąkolewice Nadleśnictwo Podanin - zastawka (obiekt) nr 20;

o działka nr: 8213/1, obręb 0010 Podstolice Nadleśnictwo Podanin - zastawka (obiekt) nr 21.

Budowa 5 drewnianych zastawek w ramach zadania nr 771.07.210 obejmuje:

o wykonanie obiektów piętrzących na rowach leśnych w postaci drewnianych zastawek;

o ubezpieczenie koryta powyżej zastawki na długości 2,0 m za pomocą kamienia naturalnego frakcji 15-30 cm i palisady drewnianej ? 12-14 cm, dł. 1,5 m;

o ubezpieczenie koryta poniżej zastawki w zależności od sytuacji na odcinku:

-- 2,0 m za pomocą kamienia naturalnego frakcji 15-30 cm i palisady drewnianej ? 12-14 cm, dł. 1,5 m, gdy poniżej zastawki nie znajduje się żaden obiekt,

-- do istniejącego przepustu za pomocą kamienia naturalnego frakcji 15-30 cm gdy poniżej zastawki znajduje się przepust w odległości mniejszej niż 5,0 m,

-- 5,0 m poniżej i powyżej osi rowu za pomocą kamienia naturalnego frakcji 15-30 cm i palisady drewnianej ? 12-14 cm, dł. 1,5 m, gdy poniżej zastawki znajduje się ujście do koryta istniejącego cieku;

b) obszar leśny leśnictwa Oleśniczka:

o działka nr: 8064/1, obręb 0005 Oleśnica Nadleśnictwo Podanin - rozbiórka przepustu z budową w jego miejscu nowego przepustu z zastawką drewnianą (obiekt) nr 22.

Rozbiórka przepustu z budową w jego miejscu nowego przepustu z zastawką drewnianą w ramach zadania nr 772.08.65 obejmuje:

o rozbiórkę istniejącego przepustu betonowego ?500, dł. ok. 7,0 m,

o budowę przepustu łukowo-kołowego o rozpiętości 0,82 x 1,15 m,

o wykonanie zasypki przepustu,

o wykonanie utwardzonej nawierzchni tłuczniowej o szerokości 3,0 m nad przepustem oraz odcinku drogi leśnej przed i za przepustem na łącznej długości 62,0 m poprzez:

o wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości warstwy 20 cm,

o wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości warstwy 15 cm,

o ustabilizowanie nawierzchni poprzez rozsypanie 1 cm warstwy miału kamiennego,

o wykonanie obiektu piętrzącego przed przepustem w postaci drewnianej zastawki,

o odmulenie koryta rowu za i przed przepustem na odcinku 10,0 m,

o ubezpieczenie koryta rowu pomiędzy projektowaną zastawką a wlotem przepustu na długości 2,5 m oraz na odcinku 2,0 m powyżej zastawki oraz 3,0 m poniżej wylotu przepustu za pomocą kamienia naturalnego frakcji 15-30 cm i palisady drewnianej ? 12-14 cm, dł. 1,5 m.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 175 576.12 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie realizowane ze środków zewnętrznych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.01.00-00-0005/16-00 ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych".

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 500,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny oferty. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.

Przed złożeniem oferty wykonawca ma możliwość dokonania na własny koszt wizji lokalnej obiektów.

CPV: 45240000, 45100000, 45110000, 45120000, 45200000

Dokument nr: 335662-2021, SA.270.11.1.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 12/08/2021
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Nadleśnictwo Podanin, Podanin 65, 64-800 Chodzież.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na platformie prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na platformie pod adresem (https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl) informacje z otwarcia ofert.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar leśny Leśnictwa Strzelecki Gaj i Oleśniczka Nadleśnictwa Podanin.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2021

Kontakt:
Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Podanin
Podanin 65
Chodzież
Kod NUTS: PL411 Pilski
64-800
Polska
Osoba do kontaktów: w sprawach proceduralnych: Magdalena Przewoźniak; w sprawach merytorycznych: Tomasz Stosik
E-mail: podanin@pila.lasy.gov.pl
Tel.: +67 2829897

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.