Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
556z dziś
5032z ostatnich 7 dni
19013z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa nowej podstacji trakcyjnej

Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa nowej podstacji trakcyjnej

Data zamieszczenia: 2021-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 123931321
Szymon.Mikos@plk-sa.pl
https://platformazakupowa.plk-sa.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 365 500,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 123931321
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaproj. i wykon. robót dla zad. pn. Budowa nowej PT Mszana Dolna realiz. w ramach proj pn: Bud. nowej lk Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna oraz modern. istniejącej lk nr 104 Chabówka- N. Sącz

Numer referencyjny: IREZA3.292.10.2021.f
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa nowej podstacji trakcyjnej Mszana Dolna realizowanej w ramach projektu pn.: ,,Budowa nowej linii kolejowej Podłeże - Szczyrzyc - Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45232210 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45232220 Roboty budowlane w zakresie podstacji
45234000 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234100 Budowa kolei
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2 Makroregion południowy
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynek podstacji Mszana Dolna zostanie usytuowany w powiecie limanowskim na pograniczu gminy Mszana Dolna i miasta Mszana Dolna.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa Podstacji Trakcyjnej Mszana Dolna niezbędnej do zasilania sieci trakcyjnej na linii nr 104 Chabówka - Nowy Sącz odcinek od PT Chabówka w km 0,850 linii nr 99 Chabówka - Zakopane na chwilę obecną do PT Limanowa km 47,000, a docelowo do PT Fornale w km 21,300 (planowana do budowy w kolejnym etapie) linii nr 104 Chabówka - Nowy Sącz.

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji (za wyjątkiem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile będzie wymagana) i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ustanowienia służebności przesyłu na potrzeby realizacji zamówienia;

2) wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania zakresu Umowy oraz wszelkich czynności wymaganych prawem;

3) przeprowadzenie oceny zgodności podsystemu strukturalnego ,,Energia" objętego zakresem zamówienia na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót zakresu inżynieryjnego podsystemu ,,Energia" i obejmuje budowę: linii WN 110 kV o długości ok. 10 km (relacji GPZ Rabka - PT Mszana) zasilającej PT Mszana, budowę budynku PT Mszana Dolna wraz z niezbędnym branżowym wyposażeniem, układem sterowania i monitoringiem, budowę kabli zasilaczy sieci trakcyjnej i kabli powrotnych oraz kabli sterowania łącznikami sieci trakcyjnej.

Dodatkowa informacja:

Ofertę należy przygotować i złożyć ściśle według wymagań określonych w dokumentach Zamówienia, za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej: PZ), dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt ,,Budowa nowej linii kolejowej Podłęże Szczyrzyc Tymbark/ Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka Nowy Sącz" zgłoszono do realizacji ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający, korzystając z dyspozycji art. 257 ustawy z dnia 11 września 2019 prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, dalej ,,Ustawa" lub ,,Pzp"), informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

CPV: 45000000, 45200000, 45230000, 45232210, 45232220, 45234000, 45234100, 71322000, 45231400

Dokument nr: 338017-2021, IREZA3.292.10.2021.f

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 05/08/2021
Czas lokalny: 12:10

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.platformazakupowa.plk-sa.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.plk-sa.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynek podstacji Mszana Dolna zostanie usytuowany w powiecie limanowskim na pograniczu gminy Mszana Dolna i miasta Mszana Dolna.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/12/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2021

Kontakt:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
ul. Targowa 74
Warszawa
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: Szymon Mikos Szymon Mikos PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy
E-mail: Szymon.Mikos@plk-sa.pl
Tel.: +48 123931321

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.