Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż urządzeń służących do ochrony technicznej wraz z serwisem i usługą...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa i montaż urządzeń służących do ochrony technicznej wraz z serwisem i usługą monitoringu wizyjnego

Data zamieszczenia: 2021-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,Kwatera" sp. z o.o. w Warszawie
ul. Starościńska 1
02-516 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 223794554, Faks: +48 223794543
zamowieniapubliczne@amwkwatera.pl
https://amwkwatera.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: Tel.: +48 223794554,
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA i montaż urządzeń służących do ochrony technicznej wraz z serwisem i usługą monitoringu wizyjnego w budynkach internatowych

Numer referencyjny: BZP.DZN.49.2021
II.1.2)Główny kod CPV
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń służących do ochrony technicznej wraz z serwisem i usługą monitoringu wizyjnego w budynkach internatowych.

2. Zamówienie podzielone zostało na 3 zadania:

-- zadanie 1 Oddział Terenowy Zachodniopomorski,

-- zadanie 2 Oddział Terenowy Lubuski,

-- zadanie 3 Oddział Terenowy Mazowiecki.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ w zakresie danego zadania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oddział Terenowy Zachodniopomorski

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35123100 System kart magnetycznych
35125300 Kamery bezpieczeństwa
50343000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo
35120000 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Osiedle Hallera 11 w Stargardzie; Ul. 4 Marca 20 w Koszalinie; Ul. Żwirki i Wigury 4 w Świdwinie.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń służących do ochrony technicznej wraz z serwisem i usługą monitoringu wizyjnego w budynkach internatowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, (dalej ,,Prawo opcji"), polegające na świadczeniu przez Wykonawcę usługi automatycznej analizy obrazu, opisanej w załączniku nr 1 do umowy (Opis przedmiotu zamówienia) w ramach etapu II przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

2. Za usługi objęte Prawem opcji Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie według cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym, którego kopia stanowi załącznik nr 2 do Umowy, na zasadach określonych w § 5 umowy.

3. Zamawiający może skorzystać z Prawa opcji przez cały okres obowiązywania umowy, jednakże w granicach maksymalnego wynagrodzenia ustalonego dla Prawa opcji.

4. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji.

5. Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji jest złożenie Wykonawcy stosownego pisemnego oświadczenia woli, o którym mowa w OPZ, tj. załączniku nr 1 do umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oddział Terenowy Lubuski

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35123100 System kart magnetycznych
35125300 Kamery bezpieczeństwa
50343000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo
35120000 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Kwiatowa 1 w Świętoszowie; Ul. Wojska Polskiego nr 16 i 18 w Sulechowie; budynek nr 5 i 8 w Wędrzynie.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń służących do ochrony technicznej wraz z serwisem i usługą monitoringu wizyjnego w budynkach internatowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, (dalej ,,Prawo opcji"), polegające na świadczeniu przez Wykonawcę usługi automatycznej analizy obrazu, opisanej w załączniku nr 1 do Umowy (Opis przedmiotu zamówienia) w ramach etapu II przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

2. Za usługi objęte Prawem opcji Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie według cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym, którego kopia stanowi załącznik nr 2 do Umowy, na zasadach określonych w § 5 umowy.

3. Zamawiający może skorzystać z Prawa opcji przez cały okres obowiązywania umowy, jednakże w granicach maksymalnego wynagrodzenia ustalonego dla Prawa opcji.

4. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji.

5. Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji jest złożenie Wykonawcy stosownego pisemnego oświadczenia woli, o którym mowa w OPZ, tj. załączniku nr 1 do umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oddział Terenowy Mazowiecki

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35123100 System kart magnetycznych
35125300 Kamery bezpieczeństwa
50343000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo
35120000 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Zegrzyńska 17 w Legionowie; Ul. Radiowa 22 w Warszawie.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń służących do ochrony technicznej wraz z serwisem i usługą monitoringu wizyjnego w budynkach internatowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, (dalej ,,Prawo opcji"), polegające na świadczeniu przez Wykonawcę usługi automatycznej analizy obrazu, opisanej w załączniku nr 1 do umowy (Opis przedmiotu zamówienia) w ramach etapu II przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

2. Za usługi objęte Prawem opcji Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie według cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym, którego kopia stanowi załącznik nr 2 do Umowy, na zasadach określonych w § 5 umowy.

3. Zamawiający może skorzystać z Prawa opcji przez cały okres obowiązywania umowy, jednakże w granicach maksymalnego wynagrodzenia ustalonego dla Prawa opcji.

4. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji.

5. Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji jest złożenie Wykonawcy stosownego pisemnego oświadczenia woli, o którym mowa w OPZ, tj. załączniku nr 1 do umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 71700000, 35123100, 35125300, 50343000, 35120000

Dokument nr: 337217-2021, BZP.DZN.49.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 06/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez ich odszyfrowanie i otwarcie.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Szczegółowe Informacje dotyczące procedury otwarcia ofert znajdują się w części XXII SWZ.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://amwkwatera.eb2b.com.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://amwkwatera.eb2b.com.pl/open-auctions.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Osiedle Hallera 11 w Stargardzie; Ul. 4 Marca 20 w Koszalinie; Ul. Żwirki i Wigury 4 w Świdwinie.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Kwiatowa 1 w Świętoszowie; Ul. Wojska Polskiego nr 16 i 18 w Sulechowie; budynek nr 5 i 8 w Wędrzynie.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Zegrzyńska 17 w Legionowie; Ul. Radiowa 22 w Warszawie.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2021
1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium. Wadium dla poszczególnych części zamówienia wynosi odpowiednio w kwocie:

-- zadanie 1 - Oddział Terenowy Zachodniopomorski - 7 800,00 PLN,

-- zadanie 2 - Oddział Terenowy Lubuski - 9 800,00 PLN,

-- zadanie 3 - Oddział Terenowy Mazowiecki - 7 500,00 PLN.

Kontakt:
AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,Kwatera" Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 015296322
ul. Starościńska 1
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
02-516
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Stankiewicz
E-mail: zamowieniapubliczne@amwkwatera.pl
Tel.: +48 223794554
Faks: +48 223794543

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.