Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów

Przedmiot:

Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów

Data zamieszczenia: 2021-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dobieszyn
Dobieszyn, ul. Dobieszynek 7
26-804 Stromiec
powiat: białobrzeski
Tel.: +48 6195139, Faks: +48 6195379
justyna.mendelewska@radom.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dobieszyn/proceedings
Województwo: mazowieckie
Miasto: Stromiec
Wadium: 10 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 6195139, F
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów dla Nadleśnictwa Dobieszyn

Numer referencyjny: SA.270.1.8.2021
II.1.2)Główny kod CPV
31625100 Systemy wykrywania ognia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu, przeszkolenia pracowników Zamawiającego oraz uruchomienia i wdrożenia systemu do wczesnego wykrywania pożarów lasu wykorzystującego obrotowe urządzenia wizyjne z przesyłem sygnału/obrazu pomiędzy dostrzegalniami (istniejącymi wieżami), a Punktem Obserwacyjnym (PO) wraz z automatycznym systemem wykrywania dymu wspomagającym pracę obserwatora.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31625000 Alarmy przeciwpożarowe
31625200 Systemy przeciwpożarowe
31625300 Alarmy antywłamaniowe
32323500 Urządzenia do nadzoru wideo
32520000 Sprzęt i kable telekomunikacyjne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45312310 Ochrona odgromowa
45312311 Montaż instalacji piorunochronnej
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
72514200 Usługi rozbudowy systemów komputerowych
34971000 Urządzenia bezpośredniego monitorowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zamówienie będzie realizowane na terenie Nadleśnictwa Dobieszyn Szczegółowa lokalizacja realizacji została przedstawiona w załączniku do SWZ - OPZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest system wizyjnego monitoringu przeciwpożarowego lasów dla Nadleśnictwa Dobieszyn, składający się z dostawy, montażu, uruchomienia, szkolenia obsługi, obsługi gwarancyjnej następujących elementów systemu:

-- trzech kamer obrotowych, zainstalowanych i uruchomionych na dostrzegalniach,

-- dostawy i montażu, uruchomieniu systemu radiolinii,

-- dostawy, montażu, uruchomienia systemu zasilania dla każdego punktu instalacji części składowych systemu,

-- dostawy, montażu, uruchomienia systemu zasilania i wyposażenia PAD

-- dostawy, uruchomienia, szkolenia obsługi oprogramowania do wykrywania dymu,

-- wykonanie wentylacji elektrycznej na wieżach,

-- wykonanie dokumentacji do UKE(komplet do wydania pozwolenia na korzystanie z częstotliwości).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wsparcie techniczne / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w OPZ lub nowe, wynikłe w trakcie realizacji zamówienia (Opcja). Przedmiotem Opcji będą dostawy lub usługi analogiczne, jak opisane w SWZ lub nowe, których wykonanie umożliwi prawidłowe, kompleksowe wykonanie zamówienia (w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do odrębnej wyceny dostaw lub usług, a Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji przedstawionych cen). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone dostawy lub usługi niezbędne do prawidłowego ukończenia zadania. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw lub usług objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy lub usługi będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru Umowy.

Podstawą określenia wartości dostaw lub usług zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) ceny jednostkowe przedstawione przez Wykonawcę i zweryfikowane przez Zamawiającego w kosztorysie dodatkowym.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw lub usług stanowiących przedmiot zamówienia, tj. w sytuacji pojawienia się nieznanych w chwili podpisywania umowy okoliczności technicznych lub technologicznych, a warunkujących prawidłowe wykonanie zamówienia, lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko. Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0007/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 31625100, 31625000, 31625200, 31625300, 32323500, 32520000, 45310000, 45312310, 45312311, 45314000, 45314300, 72514200

Dokument nr: 336270-2021, SA.270.1.8.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 05/08/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Otwarcie Ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie Ofert za pomocą https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dobieszyn.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający dokonuje otwarcia Ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia Ofert w terminie określonym przez Zamawiającego otwarcie Ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dobieszyn

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dobieszyn/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zamówienie będzie realizowane na terenie Nadleśnictwa Dobieszyn Szczegółowa lokalizacja realizacji została przedstawiona w załączniku do SWZ - OPZ.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2021

Kontakt:
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dobieszyn
Dobieszyn, ul. Dobieszynek 7, 26-804 Stromiec
Dobieszyn
Kod NUTS: PL921 Radomski
26-804
Polska
E-mail: justyna.mendelewska@radom.lasy.gov.pl
Tel.: +48 6195139
Faks: +48 6195379

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.