Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
556z dziś
5032z ostatnich 7 dni
19013z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów i podzespołów do prototypowej konstrukcji

Przedmiot:

Dostawa materiałów i podzespołów do prototypowej konstrukcji

Data zamieszczenia: 2021-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Quizit sp. z o.o
Piękna 1 Piękna 1
93-558 Łódź
powiat: Łódź
lmajda@unitdoseone.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/56853
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA do Zamawiającego materiałów i podzespołów do prototypowej konstrukcji umożliwiających prowadzenie prac rozwojowych
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0335/18 - PharmacyOne

Część 1
DOSTAWA materiałów i podzespołów do prototypowej konstrukcji

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego materiałów i podzespołów do prototypowej konstrukcji, umożliwiających prowadzenie prac nad w pełni zrobotyzowanym, modułowym urządzeniem wykorzystywanym do automatyzacji i optymalizacji procesu wydawania towarów.

CPV: 31343000-2, 31630000-1, 42141300-2, 42142200-8, 44442000-0

Dokument nr: 2021-23533-56853

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-05

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu Umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
? Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.
? W sytuacji opisanej powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Umowy w przypadku niepełnego wykorzystania wartości zamówienia w określonym powyżej terminie.
? uzasadnionych zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu
? uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
? obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, tj:
? konieczność wprowadzenia zmian będącej następstwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej
? konieczność wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji przedmiotu zamówienia, spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Zamawiającego lub Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonych terminach, mającymi wpływ na jakość realizacji przedmiotu Umowy
? wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez Strony
? okoliczności siły wyższej
? zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania Umowy. Zmiany te muszą wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy i mogą prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnoszą
? otrzymania decyzji jednostki finansującej Projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Oferent powinien posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Oferent powinien dysponować potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
W przypadku warunków dotyczących uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia, potencjału technicznego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o spełnianiu ww. warunków będącego elementem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej, na formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty powinny być podpisane albo w sposób tradycyjny (w formie skanu) albo z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Czas związania ofertą - do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu ofertowym.
Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi lub udzielonym pełnomocnictwem. Nieprawidłowe poświadczenie oferty skutkuje odrzuceniem i pozostawieniem oferty bez rozpatrzenia.
Oferty należy składać w PLN z podaną ceną całkowitą zamówienia netto.
Oferta powinna zawierać następujące elementy:
-Pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/CEIDG)
-Datę przygotowania i termin ważności oferty (oferta powinna być ważna co najmniej do 19.08.2021)
-Oświadczenie o spełnianiu warunków dostawy (załącznik nr 1 do zapytania)
-Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego oraz dotyczące pozostałych sytuacji wykluczających z postępowania (załącznik nr 2 do zapytania)
-Formularz ofertowy (załącznik nr 3 do zapytania)
-Dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)
-Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do złożenia oferty
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zakres wykluczenia wykonawców z postępowania:
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez Zamawiającego niebędącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 3 ustawy, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
? uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
? posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą PO,
? pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
? pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z postępowania wykluczeni są wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
3. Z postępowania wykluczeni są wykonawcy, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Z postępowania wykluczeni są wykonawcy, których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
Weryfikacja spełnienia warunków wykluczenia z postępowania opisanych powyżej odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (odnoszącego się do punktu 1 powyżej) oraz dotyczącego sytuacji wykluczających z postępowania opisanych w punktach 2, 3 i 4 powyżej (wzór oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania - załącznik nr 2 do zapytania).

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-05
Data ostatniej zmiany
2021-07-05

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto (C) - 80 %
Oferta z najniższą ceną netto otrzyma 80 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem według wzoru: Wartość punktowa = 80 x (C min / C b), gdzie: C min - najniższa cena spośród złożonych ofert, C b - cena oferty badanej
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin realizacji (T) - 15%
Sposób przyznania punktów-w zależności od zaproponowanego terminu realizacji zamówienia (rozumianego jako dostawa każdej z części zamówienia):
Czas realizacji zamówienia- do 7 dni = 15 punktów; do 14 dni = 10 punktów; do 21 dni = 5 punktów; do 28 dni - 0 punktów
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium ekologiczne (E) - 5 %
Punktacja: udział wartości produktów pochodzących z recyklingu w całości zamówienia:
0%-0 pkt;1-15%-2 pkt; powyżej 15% - 5 pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Łukasz Majda
tel.:
e-mail: lmajda@unitdoseone.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.