Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii

Przedmiot:

Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii

Data zamieszczenia: 2021-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Warlubie
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie
powiat: świecki
Tel.: +48 523800528, Faks: +48 523326054
kierownik.inwestycje@warlubie.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Warlubie
Wadium: 20 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 523800528,
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie

Numer referencyjny: WG.271.1.2021
II.1.2)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła na terenie gminy Warlubie, która jest realizowana w ramach projektu: ,,Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie". Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 42 zestawów instalacji fotowoltaicznych montowanych na budynkach lub gruncie u osób fizycznych oraz 11 zestawów powietrznych pomp ciepła montowanych w budynkach osób fizycznych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42511110 Pompy grzewcze
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
42511000 Wymienniki ciepła i maszyny do skraplania powietrza lub innych gazów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL618 Świecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji projektu będą miejscowości należące do gminy.

II.2.4)Opis zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła na terenie gminy Warlubie, która jest realizowana w ramach projektu: ,,Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie".

4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 42 zestawów instalacji fotowoltaicznych montowanych na budynkach lub gruncie u osób fizycznych oraz 11 zestawów powietrznych pomp ciepła montowanych w budynkach osób fizycznych;

2) wykonanie w każdej lokalizacji, nie później niż 7 dni przed montażem wizji lokalnej, z której sporządzony zostanie protokół uzgodnień montażowych;

3) dostawa i montaż konstrukcji pod moduły PV;

4) dostawa i montaż fabrycznie nowych, nie starszych niż z 2020 roku modułów PV;

5) dostawa i montaż fabrycznie nowych nie starszych niż z 2020 roku falowników;

6) wykonanie wykopów w gruncie do wymaganej głębokości, w przypadku, gdy panele fotowoltaiczne zlokalizowane będą poza budynkiem;

7) ułożenie tras kablowych, uziemienia i kabli od paneli PV do inwertera oraz przewodów od inwertera do rozdzielnicy elektrycznej;

8) montaż rozdzielnicy na potrzeby fotowoltaiki (strona DC i AC) wraz z wykonaniem uziemienia instalacji;

9) wyposażenie rozdzielnicy DC (ochronnik przeciwprzepięciowy),

10) wyposażenie rozdzielnicy AC (ochronnik przeciwprzepięciowy, wyłącznik nadprądowy, wyłącznik różnicowo-prądowy);

11) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzenie prawidłowego działania aparatury;

12) dostawę i montaż powietrznych pomp ciepła typu monoblok wraz z aparaturą i zbiornikiem ciepłej wody użytkowej, urządzenia nie starsze niż produkcja z roku 2020;

13) projektuje się pompy ciepła o mocy grzewczej do 10 kWt przeznaczone na centralne ogrzewanie budynków mieszkalnych, dostarczone pompy ciepła muszą zastąpić obecne źródła węglowe;

14) uruchomienie układów i regulacje;

15) pomiary instalacji elektrycznych wymagane odpowiednimi przepisami;

16) pomiary i odpowietrzenie układów hydraulicznych;

17) konfigurację wszystkich falowników i pomp ciepła, połączenia z siecią Internet użytkownika (w przypadku braku stałego połączenia internetowego w miejscu zlokalizowania falownika koszty doprowadzenia zasięgu pokrywa użytkownik, w przypadku całkowitego brak sieci internetowej u użytkownika wymogiem jest wyposażenie użytkownika w moduł pozwalający w przyszłości połączyć się z siecią Internet) oraz zintegrowanie z jednym systemem w celu monitorowania produkcji energii, korzyści ekologicznych i kontroli pracy instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła z poziomu systemu. System musi być dostępny na urządzenia stacjonarne i mobilne na platformie iOS oraz Android, urządzenia monitorujące pracę systemu powinny mieć możliwość komunikacji z dedykowanym serwerem, na którym zamierzone dane zostaną zapisane;

18) inne elementy ujęte w załączniku nr 3 do SWZ i projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Zakres przedmiotowego zamówienia:

-- opracowanie dokumentacji technicznych do montażu paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych. Panele fotowoltaiczne będą posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą,

-- opracowanie dokumentacji technicznych dla montażu, uruchomienia i przyłączenia pomp ciepła w budynkach mieszkalnych,

-- przeprowadzenie szkoleń użytkowników końcowych z zakresu podstawowej obsługi instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła,

-- dokonanie uzgodnień z rzeczoznawcą ppoż. Dla każdej instalacji fotowoltaicznej o mocy równej lub większej niż 6,50 kWp,

-- dokonanie zgłoszenia w lokalnym zakładzie energetycznym dla każdej instalacji fotowoltaicznej - po wykonaniu montażu,

-- obsługa gwarancyjna i serwisowa w ramach zawartej umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja produktowa producenta modułu fotowoltaicznego / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność modułu fotowoltaicznego / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja produktowa producenta falownika / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik COP pompy ciepła - A7W35 / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane jest w ramach osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działania: 3.1 wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, schemat: mikroinstalacje, schemat 1 w ramach RPO WK-P. Konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-383/20, numer projektu: RPKP.03.01.00-04-0035/20.

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 09331200, 42511110, 45261215, 45300000, 45310000, 45330000, 45332200, 71320000, 42511000

Dokument nr: 339001-2021, WG.271.1.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 06/08/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce ,,Deszyfrowanie" na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Sposób składania i otwarcia ofert został opisany w rozdziale 14 SWZ.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.warlubie.pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji projektu będą miejscowości należące do gminy.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2021

Kontakt:
Gmina Warlubie
Krajowy numer identyfikacyjny: PL61
ul. Dworcowa 15
Warlubie
Kod NUTS: PL618 Świecki
86-160
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Lemańczyk
E-mail: kierownik.inwestycje@warlubie.pl
Tel.: +48 523800528
Faks: +48 523326054

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.