Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa i termomodernizacja DS

Przedmiot:

Przebudowa i termomodernizacja DS

Data zamieszczenia: 2021-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
Tel.:+48322371334/322371335,Faks:+48322371171/322372194
IA1@polsl.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: 285 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.:+48322371334/32
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa i termomodernizacja DS SOLARIS przy Ul. Kochanowskiego 37 w Gliwicach, oznaczenie sprawy: IA1/B/21/47/HP

Numer referencyjny: IA1/B/21/47/HP
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i termomodernizacja domu studenckiego SOLARIS przy Ul. Kochanowskiego 37 w Gliwicach, zgodnie z dokumentami zamówienia (Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z przedmiarami robót, dokumentacją projektową, pozwoleniami na budowę, postanowieniem KW PSP, opinią RDOŚ). Przedmiot zamówienia jest realizowany zgodnie z umowami numer 7/2020/Wn12/OA-tr/D oraz 6/2020/Wn12/OA-tr/P o dofinansowanie projektu: ,,Termomodernizacja domu studenckiego Solaris w Gliwicach". Umowy zawarte są pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Politechniką Śląską.

2. Termin wykonania zamówienia: do 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z tym że odbiór końcowy prac termomodernizacyjnych musi odbyć się do 30.11.2022.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111100 Roboty w zakresie burzenia
45111300 Roboty rozbiórkowe
45261000 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261320 Kładzenie rynien
45262311 Betonowanie konstrukcji
45262500 Roboty murarskie i murowe
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310 Układanie kabli
45314320 Instalowanie okablowania komputerowego
45320000 Roboty izolacyjne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000 Tynkowanie
45421100 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421152 Instalowanie ścianek działowych
45421160 Instalowanie wyrobów metalowych
45431000 Kładzenie płytek
45442100 Roboty malarskie
45317300 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dom Studencki SOLARIS przy Ul. Kochanowskiego 37 w Gliwicach

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i termomodernizacja domu studenckiego SOLARIS przy Ul. Kochanowskiego 37 w Gliwicach, zgodnie z dokumentami zamówienia (Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z przedmiarami robót, dokumentacją projektową, pozwoleniami na budowę, postanowieniem KW PSP, opinią RDOŚ).

2. Kody CPV:

45000000-7 roboty budowlane

45111300-1 roboty rozbiórkowe

45410000-4 roboty tynkarskie

45442100-8 roboty malarskie

45421100-5 instalowanie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej

45262500-6 roboty murarskie i murowe

45431000-7 kładzenie płytek

45261000-4 obróbki blacharskie

45261320-3 rynny i rury spustowe

45421160-3 instalowanie wyrobów metalowych

45111100-9 roboty w zakresie burzenia

45320000-6 roboty izolacyjne

45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421152-4 instalowanie ścianek działowych

45262311-4 betonowanie konstrukcji

45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314300-4 instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 układanie kabli

45314320-0 instalowanie okablowania komputerowego

45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45317300-5 elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

a) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Przetargowej Politechniki Śląskiej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl

Korzystanie z platformy przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

b) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej ma dostęp do możliwości złożenia i wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.

c) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w zakładce ,,Instrukcje" na platformie przetargowej.

d) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy przetargowej wynosi 150 MB.

e) Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych na platformę przetargową jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przez Wykonawcę.

f) Wykonawca może również przekazać ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie (nie dotyczy oferty) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Wykonawca, przekazując ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości. Za datę przekazania zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przyjmuje się datę otrzymania potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ww. pliki/ załączniki z serwera pocztowego Zamawiającego. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego wynosi 10 MB.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wysokość wadium: 285 000,00 PLN.

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej ,,zabezpieczeniem". Wysokość zabezpieczenia wynosi 4 % ceny umowy.

CPV: 45000000, 45111100, 45111300, 45261000, 45261320, 45262311, 45262500, 45300000, 45311000, 45311100, 45311200, 45314300

Dokument nr: 338470-2021, IA1/B/21/47/HP

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 03/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Członkowie komisji przetargowej. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.administracja.polsl.pl/zamowienia

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dom Studencki SOLARIS przy Ul. Kochanowskiego 37 w Gliwicach

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2021

Kontakt:
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
44-100
Polska
Osoba do kontaktów: Hanna Pluskiewicz, Politechnika Śląska, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 511
E-mail: IA1@polsl.pl
Tel.: +48 322371334 / 322371335
Faks: +48 322371171 / 322372194

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.