Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
520z dziś
4996z ostatnich 7 dni
18976z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

Przedmiot:

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

Data zamieszczenia: 2021-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji ,,Wod-Kan" Sp. z o.o. w Skierniewicach
Mokra Prawa 30
96-100 Skierniewice
powiat: Skierniewice
Tel.: +48 468333808, Faks: +48 468334668
przetargi@wodkan-skierniewice.com.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Skierniewice
Wadium: 630 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 468333808,
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Skierniewicach przy ulicy Waryńskiego 22/24

Numer referencyjny: ZS/007/U/RB/JRP/21
II.1.2)Główny kod CPV
45232430 Roboty w zakresie uzdatniania wody
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Skierniewicach przy ulicy Waryńskiego 22/24".

W ramach przedsięwzięcia przewidziano budowę, przebudowę, rozbiórkę, rozbudowę oraz remont budynków, obiektów i instalacji służących technologii uzdatniania wody na istniejącej Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Waryńskiego 22/24 w Skierniewicach.

Zamawiający, działając na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, których realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, 1043 i 1495).

Zamawiający określa wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych w zakresie: roboty ziemne, montażowe, ogólnobudowlane i instalacyjne.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45262000 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45262210 Fundamentowanie
45262300 Betonowanie
45262600 Różne specjalne roboty budowlane
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315600 Instalacje niskiego napięcia
45315700 Instalowanie stacji rozdzielczych
45316100 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45320000 Roboty izolacyjne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45351000 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000 Tynkowanie
45420000 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000 Roboty malarskie i szklarskie
45443000 Roboty elewacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL715 Skierniewicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Skierniewice

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Skierniewicach przy ulicy Waryńskiego 22/24". Zakres prac do wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje budowę, przebudowę, rozbiórkę, rozbudowę oraz remont budynków, obiektów i instalacji służących technologii uzdatniania wody na istniejącej Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Waryńskiego 22/24 w Skierniewicach, w tym:

I. Istniejące obiekty stacji uzdatniania wody objęte przedmiotem zamówienia:

1. budynek stacji uzdatniania wody (SUW) - przewiduje się przebudowę, rozbudowę, remont i termomodernizację istniejącego budynku SUW. Budynek nie zmieni swojej funkcji podstawowej, przewiduje się uporządkowanie i reorganizację pomieszczeń zaplecza socjalnego oraz dostosowanie do zmian w technologii uzdatniania wody;

2. zbiorniki magazynowe wody - zbiorniki wraz z komorami zasuw przewidziano do przebudowy i remontu ogólnobudowlanego, w którego skład wchodzą: wykonanie nowych skarp wokół zbiorników wraz z nowymi schodami, zdjęcie skarpy do poziomu terenu od strony zachodniej, wykonanie opasek wokół ścian zbiorników, docieplenie ścian i stropu zbiornika, montaż paneli fotowoltaicznych na stropach ocieplonych zbiorników, wykonanie nowej wentylacji zbiorników V=1000 m2, generalny remont komór zasuw obu par zbiorników;

3. odstojnik wód popłucznych - w związku z adaptacją istniejącego odstojnika należy: wyczyścić zbiornik poprzez hydropiaskowanie, izolację zewnętrzną odsłonić, w razie konieczności odtworzyć, nadbudować komory wlotowe i wykonać nowe ich przekrycie, zamontować nowe przekrycie odstojnika z laminatów poliestrowo-szklanych.

4. poletka osadowe - należy dokonać rozbiórki istniejącego poletka osadowego.

5. komory technologiczne - istniejące komory przewidziano do rozbiórki.

6. wylot do rzeki 43 - wylot przeznaczony jest do remontu i odtworzenia w pierwotnym kształcie w konstrukcji żelbetowej.

7. Wylot do rzeki nr 43a - niewykorzystany istniejący wylot wód opadowych do rowu opaskowego nr 43a należy wyłączyć z eksploatacji i zlikwidować.

III. Projektowane obiekty stacji uzdatniania wody objęte przedmiotem zamówienia

8. Agregat prądotwórczy nowy - uwaga. W zakresie zamówienia znajduje się dostawa i montaż tylko jednego z dwóch projektowanych agregatów prądotwórczych oraz budowa jednego stanowiska agregatu.

9. Kontener ochrony - należy wykonać/dostarczyć budynek kontenerowy. W kontenerze ochrony należy zabudować stanowisko komputerowe z podglądem bieżącego obrazu terenu SUW.

10. Komora dechloracji - zaprojektowano w postaci prostopadłościennego żelbetowego monolitycznego zbiornika jednokomorowego zamkniętego.

11. Przepompownia ścieków sanitarno-technologicznych - przepompownię wykonać z polimerobetonu Dw = 2 000 mm jako całkowicie szczelną.

12. Miejsce gromadzenia odpadów stałych - należy wykonać altanę śmietnikową.

W związku z ograniczoną liczbą znaków w niniejszej sekcji ogłoszenia informacje dotyczące szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zostały zawarte w SWZ oraz w załączniku nr 1.1 do SWZ ,,OPZ" oraz w załączniku nr 1.2 do SWZ,,OPZ dokumentacja".

Kryteria oceny ofert:

a) kryterium ,,cena brutto oferty" (C) - waga 60 %;

b) kryterium ,,okres gwarancji" (Og) - waga 40 %.

Uwaga:

Zamawiający określa:

-- minimalny okres udzielenia gwarancji na roboty budowlane: 36 miesięcy,

-- maksymalny okres udzielenia gwarancji na roboty budowlane: 60 miesięcy.

Od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

o Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na sprzęt i urządzenia dostarczone i/lub zamontowane przez Wykonawcę, na okres minimum 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

o Wykonawca udzieli gwarancji na sprzęt i urządzenia na warunkach gwarancji udzielonej przez producentów poszczególnych urządzeń.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.03.00-00-0186/16-00 z późniejszymi aneksami

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Marketplanet eZamawiający pod adresem: https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl SWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na platformie zakupowej Zamawiającego.

CPV: 45232430, 45000000, 45100000, 45110000, 45200000, 45220000, 45223000, 45231000, 45231300, 45233220, 45260000, 45262000

Dokument nr: 340749-2021, ZS/007/U/RB/JRP/21

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 17/08/2021
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu platformy zakupowej. W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego - platformy zakupowej, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do komunikowania się z Wykonawcami są:

-- Mariusz Jędrychowicz - kierownik Jednostki Realizującej Projekt, tel. +91 468333808 wew. 48, 49,

-- Hubert Lachowski - kierownik Działu Zamówień Publicznych, tel. +91 468333808 wew. 43, 110,

-- Monika Furgał - starszy specjalista w Dziale Zamówień Publicznych, tel. +91 468333808 wew. 111.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Skierniewice

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2021

Kontakt:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji ,,Wod-Kan" Sp. z o.o.
Mokra Prawa 30
Skierniewice
Kod NUTS: PL715 Skierniewicki
96-100
Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Lachowski
E-mail: przetargi@wodkan-skierniewice.com.pl
Tel.: +48 468333808
Faks: +48 468334668

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.