Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
307z dziś
4868z ostatnich 7 dni
18224z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczeń i naprawa przeciekającego dachu budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont pomieszczeń i naprawa przeciekającego dachu budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE
Mogilska 109
31-571 Kraków
powiat: Kraków
Telefon: 12 615 54 44, 478354906
jadwiga.hebda@malopolska.policja.gov.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/268375
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 12 615 54 4
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
pn.: ,,Remont pomieszczeń i naprawa przeciekającego dachu budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Ul. Ks. Jedynaka 30A."
Opis postępowania:

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej ustawą zgodnie z Decyzją Nr 1123/2020 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ze zm.

Informacje ogólne:

1. Ofertę należy przesłać do dnia: 06.08.2021 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem platformy zakupowej na adres: http://malopolska-policja.eb2b.com.pl/, zakładka ,,Postępowania" -> ,,Lista postępowań otwartych".

Wszelkie zapytania proszę składać za pośrednictwem platformy zakupowej.

W razie problemów ze złożeniem oferty proszę kontaktować się z działem HelpDesk EB2B - kontakt w stopce strony internetowej.

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem na druku ,,Oferta" - zał. nr 1, z załączeniem kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie opisu robót i przedmiaru robót - zał. nr 2 oraz ewentualnej wizji lokalnej. W celu dokonania wizji lokalnej należy skontaktować się z mł. asp. Moniką Rojek, Naczelnikiem Wydziału Wspomagającego KPP w Wieliczce, tel. 47 83 41 224 lub 501 144 109 albo z Andrzejem Szynal, Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie, tel. 47 83 54 918.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu części pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, 32-020 Wieliczka Ul. Jedynaka 30a.

Zakres prac obejmuje wykonanie:

1. Remontu pomieszczeń Wydziału Kryminalnego w budynku ,,A":

- posadzek wraz z cokolikami, w pokojach biurowych i korytarzu (Wydziału Kryminalnego), z płytek podłogowych, rozmiar 30 cm x 30 cm (po uprzednim zerwaniu starej posadzki i wykonaniu warstwy wyrównującej);

- malowania ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, 2 - krotne;

- malowania olejnego: rur c.o., grzejników Faviera i drzwi z ościeżnicą

-montażu siedmiu listew przypodłogowych progowych.

2. Naprawy miejsc przeciekającego dachu na budynku ,,A":

- wymiany wyłazu dachowego na nowy wraz z obróbkami.

3. Naprawy miejsc przeciekającego dachu oraz remontu pomieszczeń zalanych i ścian pękniętych w budynku ,,B":

- naprawy pokrycia dachowego papą termozgrzewalną (jednokrotne);

- obróbek z papy termozgrzewalnej (ośmiu kominów wentylacyjnych i kołnierzy elementów metalowych);

- częściowego demontażu i powtórnego montażu instalacji odgromowej (na wspornikach klejonych);

- remontu pomieszczeń zalanych (odgrzybienie, częściowa wymiana okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na suficie);

- przemurowania pęknięć ściany z uzupełnieniem tynków;

- malowania ścian i sufitów w szatniach oraz tam gdzie były pęknięcia;

- wykonania nakładki na istniejący podokiennik (z metalu malowanego lub drewna).

Prace będą wykonywane częściowo z materiałów inwestora, zestawienie materiałów znajduje się na 5 stronie przedmiaru robót - zał. nr 2.

Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie robót dołożyć wszelkich starań przy zabezpieczeniu obiektu przed zabrudzeniem, poprzez zastosowanie odpowiednich osłon i technologii.

Opis robót służy jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze.

III. Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:

1. Wymagane warunki serwisu i gwarancji:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancję 36 miesięcy na wykonane roboty i wbudowane materiały, licząc od dnia odbioru robót.

2. Prace winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem przepisów bhp. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek w miejscach wykonywania prac i na bieżąco usuwać z budynku odpady powstałe w trakcie robót. Ponadto Wykonawca, przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty tj. odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje na materiały, które zamierza zastosować i wbudować w realizacji przedmiotowego zadania. Prace prowadzone będą w dni robocze w godz.ch od 7:30 do 15:30.

3. Prace będą realizowane w czynnym obiekcie. W związku z tym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych przedłożył Zamawiającemu listę osób, które wykonywały będą prace w ramach działań Wykonawcy, z podaniem następujących danych (imię i nazwisko, pesel i numer dowodu osobistego) oraz listę pojazdów niezbędnych do realizacji prac (z podaniem nr rejestracyjnych). Wymóg powyższy wynika z faktu, że prace mają być realizowane na czynnym obiekcie policji, do którego niektórych części dostęp mogą mieć tylko osoby wcześniej ustalone. W przypadku potrzeby wykonywania prac przez nowe (dodatkowe) osoby, Wykonawca zobowiązany jest z wyprzedzeniem poinformować o tym fakcie Zamawiającego, dokonując stosownej aktualizacji listy osób.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

5. Realizacja nastąpi na podstawie umowy.

6. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury - przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.

7. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez obie strony.

IV. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o planowanym terminie zakończenia robót. Wraz z zawiadomieniem należy złożyć kompletną dokumentację powykonawczą zawierającą odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje na materiały wbudowane, a potwierdzające o możliwości ich zastosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wykonanie robót w terminie do dwóch miesięcy od daty podpisania umowy (projekt umowy - zał. nr 3).

VI. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Ul. Ks. Jedynaka 30A.

VII. Kryteria badania, oceny i wyboru oferty.

Kryterium wyboru oferty - najniższa cena.

Załączniki:

Zał. nr 1 - Druk ,,Oferta".

Zał. nr 2 - Przedmiar robót.

Zał. nr 3 - Projekt umowy.

Grupa asortymentowa:

Dokument nr: AG.NE-Z-763/2021

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/268375
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2021-07-06 13:00:00 2021-08-06 12:00:00

Miejsce i termin realizacji:
Wykonanie robót w terminie do dwóch miesięcy od daty podpisania umowy (projekt umowy - zał. nr 3).
Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Ul. Ks. Jedynaka 30A.

Wymagania:
Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 0 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Tak
Oferenci widzą przyznane punkty uznaniowe: Tak
Domyślna waluta: PLN

Kontakt:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE
Mogilska 109
31-571 Kraków
Telefon: 12 615 54 44
JADWIGA HEBDA
478354906
jadwiga.hebda@malopolska.policja.gov.pl
Zamawiający: Wydział Inwestycji i Remontów

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.