Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
366z dziś
4903z ostatnich 7 dni
19096z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa betonu

Przedmiot:

Dostawa betonu

Data zamieszczenia: 2021-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "WTÓRMEX" Sp. z o.o. Sp.k
św. Rozalii 11
97-500 Radomsko
powiat: radomszczański
602-625-177, 602-625-674
tomasz.rochowski@wtormex.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/57725
Województwo: łódzkie
Miasto: Radomsko
Wadium: ---
Nr telefonu: 602-625-177, 602-625
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA betonu klasy C30/37 W8F150 do wytworzenia płyt betonowych B25 zbrojonych włóknem polimerowym
Powstaje w kontekście projektu
POIR.03.02.02-00-2384/20 - Wdrożenie innowacyjnej technologii zautomatyzowanego przetwarzania złomu stalowego i metali kolorowych

Część 1
DOSTAWA betonu klasy C30/37 W8F150 do wytworzenia płyt

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa betonu klasy C30/37 W8F150 do wytworzenia płyt betonowych B25 zbrojonych włóknem polimerowym w ramach projektu wdrożeniowego o nazwie "Wdrożenie innowacyjnej technologii zautomatyzowanego przetwarzania złomu stalowego i metali kolorowych". Projekt jest na etapie oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Kredyt na innowacje technologiczne.

CPV: 44114000-2

Dokument nr: 2021-20111-57725, 3/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-06

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
radomszczański
Gmina
Ładzice
Miejscowość
Stobiecko Szlacheckie

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
BRAK POWIĄZAŃ
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który posiada niezbędne warunki do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz nie wszczęto wobec niego postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji. Jak również Wykonawca nie posiada zaległych płatności zobowiązań podatkowych, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Spełnienie warunków weryfikowane będzie na podstawie oświadczeń, stanowiących załącznik nr 2, 3 i 4 do zapytania ofertowego.
Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią wszystkich wyżej wymienionych warunków, nie będą podlegały ocenie.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-06
Data ostatniej zmiany
2021-07-06

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto zamówienia
cena netto 75 pkt (75%):
Ilość punktów wg formuły:
Pcx = (Cmin / Cx) x 75 pkt
gdzie:
Pcx - liczba punktów uzyskana przez oferenta w kryterium Cena,
Cmin - najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert,
Cx - cena zaproponowana przez oferenta.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin wykonania zamówienia tj. termin liczony od daty podpisania umowy do daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo odbiorczego. Zamawiający przyzna maks. 25 pkt za najkrótszy termin realizacji w tygodniach. Pozostałe proporcjonalnie wg stosunku najkrótszego terminu realizacji do oferowanej.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Tomasz Rochowski
tel.: 602-625-177
e-mail: tomasz.rochowski@wtormex.com.pl
Sławomir Rochowski
tel.: 602-625-674
e-mail: slawomir.rochowski@wtormex.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.