Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa dworca kolejowego

Przedmiot:

Przebudowa dworca kolejowego

Data zamieszczenia: 2021-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie
Al. Jerozolimskie 142a
02-305 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 224749141
przetargi@pkp.pl
https://pkp.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 200 000,00 PLN.
Nr telefonu: Tel.: +48 224749141
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa dworca kolejowego Puck

Numer referencyjny: KFZ/2021/WNP-012228
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie dworca kolejowego Puck.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem. Łączna wartość powyższych zamówień nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego.

3. Zakres i warunki udzielania zamówień podobnych zostały określone w rozdz. VII SWZ.

4. Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia.

Uwaga: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SWZ zamieszczonej na platformie zakupowej - ,,platforma" lub ,,system" pod adresem (https://pkp.eb2b.com.pl).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 56 821 736.13 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31625200 Systemy przeciwpożarowe
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32323500 Urządzenia do nadzoru wideo
32581000 Sprzęt do przesyłu danych
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45213320 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45233140 Roboty drogowe
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312200 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45312310 Ochrona odgromowa
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
45317000 Inne instalacje elektryczne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331211 Instalowanie wentylacji zewnętrznej
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
45343000 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45422100 Stolarka drewniana
45443000 Roboty elewacyjne
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
92520000 Usługi świadczone przez muzea i w zakresie ochrony obiektów i budynków zabytkowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Puck.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie dworca kolejowego Puck.

2. Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej ,,OPZ", stanowi zał. nr 1 do SWZ (zawiera: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, pozwolenie na budowę). Zamawiający podkreśla, iż wszystkie roboty objęte zakresem zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wytycznymi zamawiającego, zaleceniami i wydanymi decyzjami oraz przepisami prawa i normami. Zamawiający wskazuje, iż przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi zamkniętego katalogu opisu robót.

3. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy - zał. nr 10 do SWZ, zwaną dalej ,,umową" oraz w OPZ - zał. nr 1 do SWZ.

4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej z jego udziałem, niemniej jednak zaleca się, aby wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca lub podwykonawca, jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących pracę, w rozumieniu art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Zobowiązanie do zatrudnienia dotyczy pracowników, którzy w ramach Umowy, która zostanie zawarta w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, będą wykonywać czynności w zakresie robót:

a) murarskich, malarskich, dekarskich, czynności wykonywanych w charakterze pomocnika murarza;

b) monterskich w zakresie instalacji sanitarnych;

c) monterskich w zakresie instalacji elektrycznych;

d) rozliczania i prowadzenia dokumentacji budowy.

6. Zasady dokumentowania zatrudnienia, kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu ich niespełnienia, określone zostały w §3 ust. 10 wzoru umowy stanowiącego zał. nr 10 do SWZ.

7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności wynikających z SWZ oraz zobowiązuje się do przestrzegania wymagań zgodnie z ,,Procedurą dotyczącą wymagań w zakresie BHP wobec wykonawców oraz podwykonawców realizujących usługi na rzecz PKP S.A." - która stanowi zał. nr 7 do umowy (w zakresie przepisów BHP).

8. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.

9. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w oświadczeniu JEDZ, którego wzór stanowi zał. nr 3 do SWZ, oraz formularzu oferty, którego wzór stanowi zał. nr 2 do SWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy podwykonawców (o ile są znane na obecnym etapie).

10. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 200 000,00 PLN.

11. Wartość w sekcji II.1.5 ogłoszenia dotyczy łącznej szacunkowej wartości zamówienia. Przedmiotowe postępowanie jest częścią większego zamówienia.

12. Wartość w sekcji II.2.6 ogłoszenia jest wartością zamówienia podstawowego z uwzględnieniem zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

13. Uwaga: ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SWZ zamieszczonej na platformie zakupowej - ,,platforma" lub ,,system" pod adresem (https://pkp.eb2b.com.pl).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 183 875.98 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 420
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program operacyjny Infrastruktura i środowisko.

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 45000000, 31000000, 31625200, 32000000, 32323500, 32581000, 45110000, 45111200, 45112700, 45213320, 45220000, 45233140

Dokument nr: 341219-2021, KFZ/2021/WNP-012228

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 09/08/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie złożonych na platformie zakupowej ofert w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 12.30.

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na platformie zakupowej, w zakładce ,,Załączniki" przedmiotowego postępowania, informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

3. Informacja z otwarcia ofert udostępniona będzie na platformie zakupowej, w zakładce ,,Załączniki" przedmiotowego postępowania i zawierać będzie:

1) nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) ceny zawarte w ofertach.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://pkp.eb2b.com.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://pkp.eb2b.com.pl/open-auctions.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Puck.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2021

Kontakt:
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Al. Jerozolimskie 142a
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
02-305
Polska
Osoba do kontaktów: PKP S.A., Centrala, Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa
E-mail: przetargi@pkp.pl
Tel.: +48 224749141

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.