Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa, montaż i uruchomienie turbogeneratora opartego na module ORC

Przedmiot:

Dostawa, montaż i uruchomienie turbogeneratora opartego na module ORC

Data zamieszczenia: 2021-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: MMJ Sp. z o.o
Spółdzielcza 1
64-730 Wieleń
powiat: czarnkowsko-trzcianecki
609373010
jakub@mmj.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/57939
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Wieleń
Wadium: ---
Nr telefonu: 609373010
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POIS.01.06.01-00-0113/19 - Budowa elektrociepłowni z instalacją do kogeneracji prądu i ciepła opalanej biomasą na terenie Zakładu Produkcji Brykietu Drzewnego MMJ Sp. z o.o.

Opis
DOSTAWA, montaż i uruchomienie turbogeneratora opartego na module ORC.
Turbogenerator oparty na module ORC (cykl organiczny Rankina), musi przedstawiać sobą najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie technologii turbin. Przede wszystkim bezobsługową, bezpieczną i niezawodną pracą jak również przyjazną dla środowiska.
Proces technologiczny musi być bezpieczny, konieczne jest aby unikać niebezpieczeństw grożących operatorom, urządzeniom, oraz osobom trzecim w trakcie normalnej pracy, uruchamianiu oraz wyłączeń.
Wymagania techniczne - podstawowe parametry jakie muszą zostać spełnione przy obciążeniu
Znamionowym:
o Moc elektryczna brutto (moc mierzona na zaciskach generatora): powyżej 1.005 kW
o Moc cieplna na wyjściu z kondensatora modułu ORC przekazywana do obiegu wody chłodzącej: powyżej 4.000 kW
o Temperatura gorącej wody (wlot/wylot): 60/85 °C (około)
o Moc cieplna doprowadzana z obiegu oleju termalnego do modułu ORC: max 5.150 kW
o Temperatura oleju termalnego (wlot/wylot):
o Obieg wysokotemperaturowy: 305/235 °C (około)
o Obieg niskotemperaturowy: 235/132 °C (około)
Moduł ORC powinien składać się z poniższych urządzeń i instalacji:
- parownik
- regenerator
- kondensator
-podgrzewacz wstępny
- turbina
- generator synchroniczny
- pompa obiegowa
- układ smarujący i chłodzący
- rurociągi wraz armaturą i izolacją
- układ elektryczny wraz z układem sterowania napędów oraz układem sterująco pomiarowym
Wykonawca będzie również zobowiązany do:
1) Współpracy ( przekazywanie informacji ) z firmą która będzie dokonywać przewozu instalacji do miejsca budowy - wcześniejsze określenie terminów i harmonogramu dostaw
2) Udostępnienie projektów części instalacji wymagających izolacji termicznej
3) Udostępnienie harmonogramu dyspozycji dźwigów i innych maszyn lub urządzeń i rusztowań niezbędnych przy montażu instalacji
4) Udostępnienie gotowych projektów stałych pomostów obsługowych do konserwacji i obserwacji instalacji ( jeżeli jest wymagane )
5) Udostępnienie schematu okablowania instalacji, wykonawcy tras kablowych w celu zaprojektowania i wykonania instalacji okablowania
6) Udostępnienie schematu instalacji sprężonego powietrza, wykonawcy w celu zaprojektowania i wykonania instalacji sprężonego powietrza ( jeżeli jest wymagane )
7) Udostępnienie mapy obciążeń elementów instalacji i ewentualnych wymogów kształtu budynku, wykonawcy budynku i fundamentów
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- dostawę w formule ex-works (transport po stronie Zamawiającego)
- montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi
Zaoferowane urządzenia muszą być nowe.
Z zakresu zamówienia wyłączone są następujące prace:
1) Transport wszystkich części i elementów instalacji z miejsca produkcji do miejsca budowy we Wieleniu
2) Wykonanie izolacji termicznych wszystkich zespołów wchodzących w skład zakresu dostawy instalacji
3) Dźwig i inne niezbędne środki niezbędne do montażu i zainstalowania instalacji
4) Rusztowania niezbędne do montażu instalacji
5) Stałe pomosty obsługowe niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego dostępu do wszystkich zespołów wymagających konserwacji lub obserwacji
6) Wykonanie okablowania wszystkich zespołów wchodzących w skład dostawy
7) Wyprowadzenie mocy cieplnej z instalacji
8) Wykonanie instalacji sprężonego powietrza
9) Budowa budynku i wszystkich związanych z nią pracami, uzgodnieniami i pozwoleniami.
Dostawca zobowiązany będzie przedstawić na etapie realizacji zamówienia gwarancję bankową/ubezpieczeniową zwrotu zaliczki o ile taka będzie forma rozliczeń.

CPV: 31128000-9, 42000000-6

Dokument nr: 2021-1403-57939

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-06

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
czarnkowsko-trzcianecki
Gmina
Wieleń
Miejscowość
Wieleń
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-12-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Zamówienie powinno zostać zrealizowane nie później niż do dnia 31.12.2022 r.
Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w punkcie ,,Warunki zmiany umowy".

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w sprawie zamówienia na następujących warunkach:
a. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
b. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
c. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
d. w sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego
w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
e. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;
f. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający
i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;
g. zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego:
- charakterze od nich niezależnym,
- którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,
- którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
- której nie można przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy.
Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, epidemie, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.
W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej.
Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści umowy w sprawie zamówienia w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Wskazane powyżej zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej trzy zadania polegające na dostawie i uruchomieniu turbogeneratora opartego na module ORC o zbliżonych rozmiarach i parametrach ( przynajmniej 1MW mocy elektrycznej brutto i przynajmniej 4MW mocy cieplnej na wyjściu z kondensatora) . Weryfikacja na podstawie wykazu usług znajdującego się w treści formularza ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadanego doświadczenia na etapie oceny ofert (Zamawiający może zwrócić się do oferentów z prośbą o przedstawienie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie).
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Formularz ofertowy
Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia
Projekt urządzenia będącego przedmiotem zapytania
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1.
Oferta może być złożona w Bazie Konkurencyjności, przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w punkcie ,,Osoby do kontaktu", osobiście w siedzibie Zamawiającego lub pocztą tradycyjną/kurierską na adres Zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Oferty należy składać do końca dnia wskazanego w punkcie ,,Termin składania ofert". Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego. W przypadku składania ofert drogą pocztową lub pocztą kurierską za termin złożenia przyjęty będzie dzień otrzymania oferty przez Zamawiającego.
Oferty niekompletne lub niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, co do których oferent nie udzielił odpowiednich wyjaśnień, nie będą rozpatrywane.
Oferta musi być podpisana przez osobę występującą w imieniu Oferenta (nie musi to być osoba uprawniona do reprezentacji Oferenta wg dokumentu rejestrowego. Osobą występującą w imieniu Oferenta może być pracownik firmy). Oferty złożone za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności niezawierające podpisanego formularza ofertowego nie będą rozpatrywane.
Oferent związany jest ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert lub w przypadku wyboru Oferenta do czasu podpisania Umowy na wykonanie zadania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie (również po upływie terminu składania ofert) bez podania przyczyny. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i przesłanie dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji (odpowiedzi), pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.
Oferenci są uprawnieni do składania zapytań do treści niniejszego zapytania ofertowego wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na zadane przez oferenta pytania jeśli wpłynęły one do Zamawiającego w ostatnim dniu składania ofert.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferta złożona przez Oferenta, który podlega wykluczeniu, zostaje odrzucona ze względu na niespełnienie wymagań.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-07
Data ostatniej zmiany
2021-07-07

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto (waga: 100 %)
W przypadku, gdy oferent poda cenę w walucie obcej, zostanie ona przeliczona na polskie złote po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Jakub Adamczak
tel.: 609373010
e-mail: jakub@mmj.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.