Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4526z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja drogi oraz sieci wodociągowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja drogi oraz sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2021-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA CHRZYPSKO WIELKIE
ul. Główna 15
64-412 Chrzypsko Wielkie
powiat: międzychodzki
budownictwo@chrzypsko.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Chrzypsko Wielkie
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Modernizacja drogi oraz sieci wodociągowej w miejscowości Łężce"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi o długości 270 mb, bez zmiany funkcji użytkowej. Klasa drogi - L (lokalna), kategoria ruchu - KR 1.
Szerokość jezdni obowiązuje - 3,0 m.
Zadanie polega na wykonaniu: korytowania, warstw podbudowy, nawierzchni z kostki betonowej oraz krawężników wraz z poboczami.
Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie:
- sieci wodociągowej polegającej na wymianie części wodociągu, zasuwy i wykonaniu przyłączy
ze studzienkami wodomierzowymi - 8 szt.,
- przeniesienie istniejącego hydrantu i montaż nowego hydrantu,
- montażu lamp hybrydowych solarno-wiatrowych - 5 szt.,
- montażu stojaka do parkowania rowerów - 1 szt.
Wszystkie prace inwestycyjne i remontowe mieszczą się w obrębie działek, których właścicielem
jest Gmina.
Rozwiązania techniczne i technologiczne oraz zastosowane materiały wynikają z opisu zamówienia.
Termin zakończenia zadania 1.12.2021 r.

2. Zakres elementów zadania.
- korytowanie i profilowanie wzdłużne,
- wzmocnienie podłoża i wykonanie warstw podbudowy. piasku zagęszczonego (10 cm) i kruszywa
łamanego (20 cm),
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Domino Eko na podsypce cementowo-piaskowej
(8 + 3 cm),
- wykonanie obustronnie krawężników najazdowych na ławie betonowej z oporem
i ukształtowaniem poboczy z obsianiem trawą,
- wymiana części wodociągu DN100, ok. 180 mb,
- wymiana zasuwy na wodociągu,
- wykonanie przyłączy DN25-32 ze studzienkami wodomierzowymi - 8 szt.,
- przeniesienie istniejącego hydrantu - 1 szt.,
- montaż nowego hydrantu - 1 szt.,
- montaż lamp oświetlenia ulicowego LED, wys. 6 m, hybrydowych solarno-wiatrowych.

CPV: 45111200-0, 45231300-8, 45233123-7

Dokument nr: 2021/BZP 00106714, FU.271.9.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-27 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.chrzypsko.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski (inne niż oferta), zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w przy użyciu:
1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAPu, dostępnego pod adresem: /4fflau664z/zamowienia
3) poczty elektronicznej (e-mail): budownictwo@chrzypsko.pl
Strona internetowa do składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. Pozostałe postanowienia zapisano w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str.1 ), (dalej ,,RODO") informujemy Panią/Pana, że:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana podopiecznego jest Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie z siedzibą Urzędu Gminy przy Ul. Głównej 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, tel.: 61 29 51 011, fax: 61 62 10 890, e-mail: urzad@chrzypsko.pl
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320, z 2021 r. poz. 464) w związku z art. 6 ust. 1 RODO.
3. Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce m.in. w następujących celach:
1) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez co należy rozumieć postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłanie zaproszenia do składania ofert albo przesłanie zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki w celu wynegocjowania postanowień takiej umowy;
2) weryfikacji wiarygodności płatniczej i podatkowej kontrahenta [ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j. z pózn. zm.)] -przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu umowy.
4. Odbiorcami udostępnionych w toku procedury udzielania zamówień publicznych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych(dalej ,,ustawa Pzp"). Podanie danych osobowych
w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału na podstawie przepisów ustawy Pzp.
5. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem
w postępowaniu wynikających z RODO, w szczególności art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-27 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Pozostałe wymogi w SWZ

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-01

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: FU.271.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi o długości 270 mb, bez zmiany funkcji użytkowej. Klasa drogi - L (lokalna), kategoria ruchu - KR 1.
Szerokość jezdni obowiązuje - 3,0 m.
Zadanie polega na wykonaniu: korytowania, warstw podbudowy, nawierzchni z kostki betonowej oraz krawężników wraz z poboczami.
Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie:
- sieci wodociągowej polegającej na wymianie części wodociągu, zasuwy i wykonaniu przyłączy
ze studzienkami wodomierzowymi - 8 szt.,
- przeniesienie istniejącego hydrantu i montaż nowego hydrantu,
- montażu lamp hybrydowych solarno-wiatrowych - 5 szt.,
- montażu stojaka do parkowania rowerów - 1 szt.
Wszystkie prace inwestycyjne i remontowe mieszczą się w obrębie działek, których właścicielem
jest Gmina.
Rozwiązania techniczne i technologiczne oraz zastosowane materiały wynikają z opisu zamówienia.
Termin zakończenia zadania 1.12.2021 r.

2. Zakres elementów zadania.
- korytowanie i profilowanie wzdłużne,
- wzmocnienie podłoża i wykonanie warstw podbudowy. piasku zagęszczonego (10 cm) i kruszywa
łamanego (20 cm),
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Domino Eko na podsypce cementowo-piaskowej
(8 + 3 cm),
- wykonanie obustronnie krawężników najazdowych na ławie betonowej z oporem
i ukształtowaniem poboczy z obsianiem trawą,
- wymiana części wodociągu DN100, ok. 180 mb,
- wymiana zasuwy na wodociągu,
- wykonanie przyłączy DN25-32 ze studzienkami wodomierzowymi - 8 szt.,
- przeniesienie istniejącego hydrantu - 1 szt.,
- montaż nowego hydrantu - 1 szt.,
- montaż lamp oświetlenia ulicowego LED, wys. 6 m, hybrydowych solarno-wiatrowych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-01
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego.
Realizując obowiązki wynikające z art. 214 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 214 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że zakres to: do 20 % wartości zamówienia podstawowego, a warunki przewidywanych robót: analogiczne jak zamówienie podstawowe tzn. warunki nie ulegną zmianie.
Ewentualne zamówienia podobne zostaną udzielone po negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki i zostanie zawarta nowa umowa z Wykonawcą zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60%;
2) Gwarancja Jakości (G) - waga kryterium 40%.
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
Lp = C + G
gdzie:
Lp - łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium - cena,
G - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium - gwarancja jakości.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1) Cena (C) - waga 60 %
CN *
C = ------------- x 100 pkt x 60 %
CO
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

gdzie :
C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku), 1 % = 1 pkt
CN - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,
CO - oznacza cenę brutto ocenianej oferty.
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Gwarancja jakości (G) - waga 40%
Ocenie podlega okres gwarancji i rękojmi w skali od 0 pkt. do 20 pkt. przy czym Zamawiający przyznawać będzie punkty w następujący sposób:
- za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 2 lata - 0 pkt,
- za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 3 lata - 20 punktów,
- za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 4 lata - 40 punktów,
Punkty będą przyznawane za pełne lata. Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 2 lata. Jeżeli wykonawca w formularzu ofert nie wykaże żadnego okresu gwarancji jakości lub zadeklaruje okres gwarancji mniejszy niż 2 lata Zamawiający odrzuci jego ofertę, jako niezgodną z SIWZ.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz ofertowy (zgodny z Załącznikiem nr 1 do SWZ), dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te wynikają z dokumentów rejestrowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
Przed podpisaniem umowy Wybrany Wykonawca poproszony zostanie o przedłożenie kosztorysu, w celu ustalenia kosztów poszczególnych elementów zamówienia.
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60%;
2) Gwarancja Jakości (G) - waga kryterium 40%.
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
Lp = C + G
gdzie:
Lp - łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium - cena,
G - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium - gwarancja jakości.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1) Cena (C) - waga 60 %
CN *
C = ------------- x 100 pkt x 60 %
CO
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

gdzie :
C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku), 1 % = 1 pkt
CN - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,
CO - oznacza cenę brutto ocenianej oferty.
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Gwarancja jakości (G) - waga 40%
Ocenie podlega okres gwarancji i rękojmi w skali od 0 pkt. do 20 pkt. przy czym Zamawiający przyznawać będzie punkty w następujący sposób:
- za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 2 lata - 0 pkt,
- za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 3 lata - 20 punktów,
- za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 4 lata - 40 punktów,
Punkty będą przyznawane za pełne lata. Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 2 lata. Jeżeli wykonawca w formularzu ofert nie wykaże żadnego okresu gwarancji jakości lub zadeklaruje okres gwarancji mniejszy niż 2 lata Zamawiający odrzuci jego ofertę, jako niezgodną z SIWZ.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.