Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

Data zamieszczenia: 2021-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o
ul. Topolowa 6
62-090 Bytkowo
powiat: poznański
695001599
przetargi@puk.com.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Bytkowo
Wadium: 20 000,00 zł
Nr telefonu: 695001599
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja SUW Żydowo
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żydowo gmina Rokietnica. Ze względu na przestarzały układ uzdatniania zostanie wykonany nowy układ pięciu zestawów filtracyjnych odżelaziająco-odmanganiających, zestaw aeracji, rozdzielnia pneumatyczna, zestaw dmuchawy, pompą płucznej z orurowaniem i pozostałym niezbędnym technologicznym wyposażeniem. Zaplanowano także wymianę istniejących obudów studni głębinowych z ujęć w Rostworowie i Żydowie na naziemne obudowy prefabrykowane z niezbędnym wyposażeniem i podbudową betonową.
W ramach robót elektrycznych przewidziano demontaż starych rozdzielnic elektrycznych RT1 i R1 i zastąpienie ich nowymi, a także nową rozdzielnicę RG, wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, wizualizację urządzeń SUW.
W ramach robót budowlanych przewidziano miedzy innymi: rozbiórkę dwóch przestarzałych hydrofiltrów poziomych, wykonanie, fundamentów pod nowy zestaw filtracyjny, roboty wykończeniowe wewnętrzne, termomodernizacja elewacji zewnętrznej budynku wraz wykonaniem nowego pokrycia dachowego oraz rozbiórka starego i budowa nowego ogrodzenia.

CPV: 45232430-5

Dokument nr: 2021/BZP 00106671, ZP.271.4.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-26 07:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.puk.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i
Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: P.U.K. Sp. z o.o. (dalej Administrator),
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@puk.pl
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-26 07:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30

Wymagania:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.
2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 20 000,00 zł
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
6. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
7. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
8. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Nr rachunku Bank Zachodni WBK Nr rachunku: WBK 73 1090 2590 0000 0001 3126 8492 z dopiskiem ,,Wadium "
9. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żydowo gmina Rokietnica. Ze względu na przestarzały układ uzdatniania zostanie wykonany nowy układ pięciu zestawów filtracyjnych odżelaziająco-odmanganiających, zestaw aeracji, rozdzielnia pneumatyczna, zestaw dmuchawy, pompą płucznej z orurowaniem i pozostałym niezbędnym technologicznym wyposażeniem. Zaplanowano także wymianę istniejących obudów studni głębinowych z ujęć w Rostworowie i Żydowie na naziemne obudowy prefabrykowane z niezbędnym wyposażeniem i podbudową betonową.
W ramach robót elektrycznych przewidziano demontaż starych rozdzielnic elektrycznych RT1 i R1 i zastąpienie ich nowymi, a także nową rozdzielnicę RG, wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, wizualizację urządzeń SUW.
W ramach robót budowlanych przewidziano miedzy innymi: rozbiórkę dwóch przestarzałych hydrofiltrów poziomych, wykonanie, fundamentów pod nowy zestaw filtracyjny, roboty wykończeniowe wewnętrzne, termomodernizacja elewacji zewnętrznej budynku wraz wykonaniem nowego pokrycia dachowego oraz rozbiórka starego i budowa nowego ogrodzenia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe na kwotę co najmniej 800 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek dotyczący zdolności technicznej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną wykonane na stacji uzdatniania wody polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie instalacji technologicznej do uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 50 m3/h.
b) Warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysonowanie osobami skierowanymi do realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia następujące osoby:
a) Kierownik budowy - min. 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień;
b) Kierownik robót sanitarnych - minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy lub robót na co najmniej jednej budowie, przebudowie lub rozbudowie instalacji technologicznej do uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 50 m3/h
c) kierownik robót elektrycznych - min. 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień,
W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek dotyczący doświadczenia musi spełnić min. jeden z wykonawców występujących wspólnie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Niniejsze oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - załącznik nr 3 do SWZ
W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek dotyczący zdolności zawodowej musi spełnić min. jeden z wykonawców występujących wspólnie.
2) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SWZ
3) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Nie dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.
2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 20 000,00 zł
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
6. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
7. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
8. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Nr rachunku Bank Zachodni WBK Nr rachunku: WBK 73 1090 2590 0000 0001 3126 8492 z dopiskiem ,,Wadium "
9. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu wykonania niniejszej umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:
przyczyn zależnych od Zamawiającego lub Organów Administracji bądź osób lub podmiotów za które nie odpowiada Wykonawca - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy wystąpienia robót dodatkowych lub robót zamiennych, opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy,
działania siły wyższej - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy,
warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót przez łączny okres powyżej 15 dni, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy.
Zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej każdorazowo winno zostać potwierdzone odpowiednim wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy z powołaniem się na odpowiednią normę lub przepis. Wpis taki wymaga potwierdzenia przez Zamawiającego. W razie braku dokonania stosownego wpisu Wykonawca nie jest uprawniony do powoływania się na powyższe okoliczności, jako stanowiące podstawę do żądania zmiany umowy.
zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, tj. np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia podziemnego, podziemna komora, której nie ma w planach itp., termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-24

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.