Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ul. Czwartaków 3
86-300 Grudziądz
powiat: Grudziądz
261 48 32 90, faks 261 48 32 22
13wog.przetargi@ron.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/480317
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Grudziądz
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 261 48 32 90, faks 2
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont budynku nr 52 w kompleksie wojskowym przy Ul. Dworcowej 6A w Grupie - sprawa nr 41/2021
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku nr 52 w kompleksie wojskowym przy Ul. Dworcowej 6A w Grupie, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i jego zakresem zawartym dokumentacji projektowej, w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Budynek w zakresie, którego będą wykonywane roboty na czas ich wykonywania będzie nieczynny.. Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie przed przystąpieniem do realizacji robót - ,,harmonogramu robót" w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru wskazanym treścią umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: ROBOTY SANITARNE: wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej, wymiana urządzeń sanitarnych, wymiana grzejników i rur c.o.; ROBOTY ELEKTRYCZNE: wymiana przewodów, gniazd i wyłączników; wymiana opraw oświetleniowych; ROBOTY BUDOWLANE: wymiana stolarki drzwiowej; częściowa wymiana stolarki okiennej; roboty murarskie; izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome pomieszczeń natryskowych; roboty posadzkarskie - układanie wykładzin podłogowych wraz z wykonaniem warstwy z naprawa posadzki i wykonaniem warstwy samopoziomującej; wymiana płytek schodowych zewnętrznych wraz z wyrównaniem powierzchni; zabudowy pionów kanalizacyjnych i wodnych płytami g-k; skucie starych i wykonanie nowych tynków wewnętrznych; układanie płytek ściennych i podłogowych; roboty malarskie powierzchni ścian i sufitów z uprzednim wykonaniem gładzi gipsowych; wywóz i utylizacja odpadów budowlanych i złomu. Do zakresu robót należy również wykonanie prac towarzyszących polegających na ogrodzeniu i oświetleniu terenu robót, zabezpieczeniu terenu robót w znaki ostrzegawcze i zabezpieczenia na terenie robót, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót, wygrodzenie terenu robót. Powyższe Wykonawca realizuje własnym staraniem i cenie umowy. Wykonawca jest zobowiązany do: zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników wykonujących roboty (w szczególności do przeszkolenia pracowników i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt), zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniami i zniszczeniami, zagwarantowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osobom wykonującym roboty na terenie robót, zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt osobom wykonującym przedmiot zamówienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, odzieży i akcesoriów ochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sprzętu, środków (w tym środki ochrony indywidualnej oraz środki do dezynfekcji) i urządzeń niezbędnych do wykonywania czynności objętych umową. Wykonawca w przypadku niezapewnienia warunków jak powyżej ponosi odpowiedzialność za szkody i sytuacje powstałe w wyniku jego działań lub ich zaniechania. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia określa się w sposób kosztorysowy, według cen wskazanych w ofercie Wykonawcy. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych zgodnych ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dopuszczonymi do stosowania przez ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 j.t.), posiadającymi aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, nie mogą obniżać wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia ani ujemnie wpływać na wytrzymałość, funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania i korzystania z terenu robót i jego granicach. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną i standardami budowlanymi, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz technologicznymi, przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP. Transport wszelkich materiałów oraz urządzeń na miejsce realizacji robót i ich eksploatacja obciążają Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów (śmieci, gruz itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności ustawy o odpadach (art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz.U. z 2021 r., poz. 779 z późn.zm.). oraz udokumentowania tych czynności. Wykonawca (lub jego podwykonawca) winien posiadać uprawnienia w zakresie zezwoleń wynikających z ustawy o odpadach i spełnieniu wymogów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 r., poz. 779 z późn.zm.). Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i wywozu pozyskanego podczas robót budowlanych złomu. Pozyskiwany z demontażu na bieżąco złom winien zostać niezwłocznie przeważony w obecności inspektora nadzoru po stronie Zamawiającego. Wywóz złomu z terenu budowy będzie możliwy po pisemnym powiadomieniu i zaakceptowaniu dokumentu przez inspektora nadzoru. Z każdorazowego wywozu i przeważenia zostanie sporządzone zestawienie ilościowe pozyskanego z demontażu złomu ze wskazaniem kryterium rodzajowego (złom stalowy, kolorowy, żeliwny). Każdorazowo na podstawie sporządzonego zestawienia pozyskanego z demontażu złomu Zamawiający wystawi fakturę VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy i tym samym upoważni Wykonawcę do sprzedaży, bądź zagospodarowania pozyskanego z demontażu złomu. Wartość złomu zostanie ustalona następująco: ilość kg złomu stalowego x 0,93 zł/kg (średnia cena hurtowa w województwie kujawsko-pomorskim), ilość kg złomu żeliwny x 1,05 zł/kg (średnia cena hurtowa w województwie kujawsko-pomorskim), ilość kg złomu kolorowy (mosiądz) x 15,83 zł/kg (średnia cena hurtowa w województwie kujawsko-pomorskim). Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane (elektryczne, sanitarne, budowlane) objęte przedmiotem zamówienia - wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 j.t.). Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudniać na umowę o pracę osoby co najmniej na czas realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym - art. 95 ustawy p.z.p.

CPV: 45111300-1, 45232460-4, 45262522-6, 45310000-3, 45320000-6, 45410000-4, 45421100-5, 45431000-7, 45432111-5, 45442100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00106158, 41/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-26 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/13wog
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/13wog
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dokumenty, oświadczenia składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415).Za datę przekazania dokumentów oraz innych informacji w sprawie za pomocą platformy zakupowej, przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy zakupowej i pojawieniu się komunikatu o wysłaniu wiadomości do Zamawiającego. Wszelkie instrukcje dotyczące korzystania z platformy zakupowej w toku postępowania oraz innych czynności podejmowanych w prowadzonym postępowaniu są dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.W przypadku pytań technicznych, zaleca się bezpośredni kontakt z: Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl - tel: 22/ 1010202 oraz e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452), niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające prace na platformazakupowa.pl, stanowią w szczególności: stały dostęp do sieci internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji : pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os×10 4, Linux zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10 0; włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program Adobe Acrobat Rader lub inny obsługujący format plików .pdf; Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie wg danych w elektronicznej instrukcji; oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg.czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Zamawiający dopuszcza formaty przesyłanych danych zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w szczególności zalecając następujący format przesyłanych danych: pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, odt.Dopuszcza się w przypadkach wystąpienia awarii systemu np. braku działania platformy zak. kontakt e-mail: 13wog.przetargi@ron.mil.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ? w sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - p. Moniką Kurzawa, poprzez e-mail: 13wog.iodo@ron.mil.pl lub kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres 13 WOG - Ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz; dane osobowe wynikające ze złożonych dokumentów, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem umowy i jej realizacją, dochodzeniem ewentualnych roszczeń, podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych po stronie Zamawiającego; odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy p.z.p., oraz podmiotom / osobom w zakresie procesu i zarządzania 13WOG w tym dostawcom usług teleinformatycznych, księgowych, prawnych, doradczych, kurierskich i pocztowych, archiwizacyjnych, związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe, pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki służbowe; dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w związku z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 13 WOG, przez okres 5 lat od dnia udzielenia zamówienia, przez czas trwania umowy, okres gwarancji oraz czas na dochodzenie ewentualnych roszczeń, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p. m.in. dotyczą uniemożliwienia przeprowadzenia postępowania z udziałem podmiotu, który nie dopełnił wymagań o których mowa lub niemożliwością zawarcia z nim umowy z przyczyn leżących po jego stronie. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca jest zobowiązany do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 lub / i art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i których dane Zamawiający pośrednio pozyskał / pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Udostępniający / wskazujący dane osobowe po stronie Wykonawcy, ma prawo: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych odpowiednio osoby dotyczącej; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych odpowiednio dotyczących narusza przepisy RODO. Udostępniającemu / wskazującemu dane osobowe po stronie Wykonawcy, nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/480317
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-26 09:30
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/13wog

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

Wymagania:
Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10.000,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14) Ustawy. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych i gwarancjach ubezpieczeniowych , z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY 54 1010 1078 0105 5913 9120 2000Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa, przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa , należy przekazać wraz z ofertą za pośrednictwem platformy zakupowej. Dokument winien być wniesiony w oryginale w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: nazwę przedmiotu zamówienia, numer sprawy oraz numer rachunku (dotyczy formy pieniężnej), na który należy zwrócić wadium. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni wszystkim Wykonawcom w okolicznościach opisanych w art. 98 ust. 1 i 2 Ustawy. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 98 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy (osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy), który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. lub art. 128 ust. 1 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia , o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 41/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku nr 52 w kompleksie wojskowym przy ul. Dworcowej 6A w Grupie, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i jego zakresem zawartym dokumentacji projektowej, w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Budynek w zakresie, którego będą wykonywane roboty na czas ich wykonywania będzie nieczynny.. Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie przed przystąpieniem do realizacji robót - ,,harmonogramu robót" w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru wskazanym treścią umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: ROBOTY SANITARNE: wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej, wymiana urządzeń sanitarnych, wymiana grzejników i rur c.o.; ROBOTY ELEKTRYCZNE: wymiana przewodów, gniazd i wyłączników; wymiana opraw oświetleniowych; ROBOTY BUDOWLANE: wymiana stolarki drzwiowej; częściowa wymiana stolarki okiennej; roboty murarskie; izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome pomieszczeń natryskowych; roboty posadzkarskie - układanie wykładzin podłogowych wraz z wykonaniem warstwy z naprawa posadzki i wykonaniem warstwy samopoziomującej; wymiana płytek schodowych zewnętrznych wraz z wyrównaniem powierzchni; zabudowy pionów kanalizacyjnych i wodnych płytami g-k; skucie starych i wykonanie nowych tynków wewnętrznych; układanie płytek ściennych i podłogowych; roboty malarskie powierzchni ścian i sufitów z uprzednim wykonaniem gładzi gipsowych; wywóz i utylizacja odpadów budowlanych i złomu. Do zakresu robót należy również wykonanie prac towarzyszących polegających na ogrodzeniu i oświetleniu terenu robót, zabezpieczeniu terenu robót w znaki ostrzegawcze i zabezpieczenia na terenie robót, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót, wygrodzenie terenu robót. Powyższe Wykonawca realizuje własnym staraniem i cenie umowy. Wykonawca jest zobowiązany do: zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników wykonujących roboty (w szczególności do przeszkolenia pracowników i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt), zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniami i zniszczeniami, zagwarantowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osobom wykonującym roboty na terenie robót, zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt osobom wykonującym przedmiot zamówienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, odzieży i akcesoriów ochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sprzętu, środków (w tym środki ochrony indywidualnej oraz środki do dezynfekcji) i urządzeń niezbędnych do wykonywania czynności objętych umową. Wykonawca w przypadku niezapewnienia warunków jak powyżej ponosi odpowiedzialność za szkody i sytuacje powstałe w wyniku jego działań lub ich zaniechania. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia określa się w sposób kosztorysowy, według cen wskazanych w ofercie Wykonawcy. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych zgodnych ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dopuszczonymi do stosowania przez ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 j.t.), posiadającymi aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, nie mogą obniżać wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia ani ujemnie wpływać na wytrzymałość, funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania i korzystania z terenu robót i jego granicach. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną i standardami budowlanymi, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz technologicznymi, przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP. Transport wszelkich materiałów oraz urządzeń na miejsce realizacji robót i ich eksploatacja obciążają Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów (śmieci, gruz itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności ustawy o odpadach (art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz.U. z 2021 r., poz. 779 z późn.zm.). oraz udokumentowania tych czynności. Wykonawca (lub jego podwykonawca) winien posiadać uprawnienia w zakresie zezwoleń wynikających z ustawy o odpadach i spełnieniu wymogów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 r., poz. 779 z późn.zm.). Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i wywozu pozyskanego podczas robót budowlanych złomu. Pozyskiwany z demontażu na bieżąco złom winien zostać niezwłocznie przeważony w obecności inspektora nadzoru po stronie Zamawiającego. Wywóz złomu z terenu budowy będzie możliwy po pisemnym powiadomieniu i zaakceptowaniu dokumentu przez inspektora nadzoru. Z każdorazowego wywozu i przeważenia zostanie sporządzone zestawienie ilościowe pozyskanego z demontażu złomu ze wskazaniem kryterium rodzajowego (złom stalowy, kolorowy, żeliwny). Każdorazowo na podstawie sporządzonego zestawienia pozyskanego z demontażu złomu Zamawiający wystawi fakturę VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy i tym samym upoważni Wykonawcę do sprzedaży, bądź zagospodarowania pozyskanego z demontażu złomu. Wartość złomu zostanie ustalona następująco: ilość kg złomu stalowego x 0,93 zł/kg (średnia cena hurtowa w województwie kujawsko-pomorskim), ilość kg złomu żeliwny x 1,05 zł/kg (średnia cena hurtowa w województwie kujawsko-pomorskim), ilość kg złomu kolorowy (mosiądz) x 15,83 zł/kg (średnia cena hurtowa w województwie kujawsko-pomorskim). Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane (elektryczne, sanitarne, budowlane) objęte przedmiotem zamówienia - wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 j.t.). Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudniać na umowę o pracę osoby co najmniej na czas realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym - art. 95 ustawy p.z.p.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232460-4 - Roboty sanitarne

45262522-6 - Roboty murarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45442100-8 - Roboty malarskie

90500000-2 - Usługi związane z odpadami
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania określone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: 1) najniższa cena - waga 60%, 2) oferowany termin gwarancji (minimalny termin gwarancji 60-miesięcy od dnia protokolarnego odbioru robót, maksymalnie do 84- miesięcy) - waga: 40%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: oferowany okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy mają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym i są zdolni do należytego wykonania zamówienia, spełniają minimalne poziomy zdolności określone przez Zamawiającego dotyczące zdolności zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt. 4) ustawy p.z.p. w następującym zakresie Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie remontu obiektu budowlanego, na który składają się jednocześnie roboty ogólnobudowlane, w zakresie instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych. Każda wykazana zrealizowana robota winna stanowić co najmniej kwotę 500.000,00 zł brutto. W przypadku gdy Wykonawca legitymuje się robotą budowlaną obejmującą większy zakres niż wymagany przez Zamawiającego powyżej, Wykonawca zobowiązany jest w wykazie robót wskazać wartość odrębnie dla rodzaju robót wymaganych przez Zamawiającego (wartość ta nie może być niższa niż minimalna wymagana przez Zamawiającego jak powyżej). Wykonawca wykaże, że będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia publicznego co najmniej:
jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, skierowaną przez niego do realizacji przedmiotu zamówienia tj. kierownikiem robót budowlanych, uprawnionym minimum w ograniczonym zakresie do kierowania robotami o charakterze ogólnobudowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - należącym w sposób czynny do Izby Inżynierów Budownictwa;
oraz
jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami elektrycznymi, skierowaną przez niego do realizacji przedmiotu zamówienia tj. kierownikiem robót elektrycznych, uprawnionym w minimum w ograniczonym zakresie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - należącym w sposób czynny do Izby Inżynierów Budownictwa;
oraz
jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami sanitarnymi, skierowaną przez niego do realizacji przedmiotu zamówienia tj. kierownikiem robót sanitarnych, uprawnionym w minimum w ograniczonym zakresie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci sanitarnych - należącym w sposób czynny do Izby Inżynierów Budownictwa;
Uwaga: Zamawiający wyjaśnia, iż przez wyrażenie ,,w sposób czynny" należy rozumieć przynależność danej osoby do Izby Inżynierów Budownictwa, ubezpieczonej od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, korzystający w sposób nieograniczony z praw mu przysługujących tj. osoba nie została zawieszona, wykreślona itp. (ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 j.t.). Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych - art. 118 ustawy p.z.p. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów składa wraz z ofertą, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z którego wynika zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (art. 108 ustawy p.z.p.)
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy p.z.p., brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców składając odrębnie wymagane oświadczenia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału - art. 125Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie pięciu lat przed upłynięciem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. oświadczenie o dysponowaniu kierownikami robót celem wykazania spełnienia warunku w zakresie zdolności zawodowej skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych i uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania daną osobą.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Każdy Wykonawca do upływu terminu składania ofert zobowiązany jest złożyć: Kosztorys ofertowy, Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (art. 108 ustawy p.z.p.) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy p.z.p., brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców składając odrębnie wymagane oświadczenia. oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy - art. 117 ust. 4 ustawy PZP - dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; informacje o Wykonawcy, zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów jeżeli Wykonawca celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej i w tym zakresie polega na innym podmiocie - o ile dotyczy, Pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa - o ile dotyczy. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku gdy dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Wykonawcy został wystawiony jako dokument w postaci papierowej należy przekazać cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz - art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10.000,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14) Ustawy. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych i gwarancjach ubezpieczeniowych , z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY 54 1010 1078 0105 5913 9120 2000Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa, przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa , należy przekazać wraz z ofertą za pośrednictwem platformy zakupowej. Dokument winien być wniesiony w oryginale w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: nazwę przedmiotu zamówienia, numer sprawy oraz numer rachunku (dotyczy formy pieniężnej), na który należy zwrócić wadium. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni wszystkim Wykonawcom w okolicznościach opisanych w art. 98 ust. 1 i 2 Ustawy. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 98 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy (osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy), który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. lub art. 128 ust. 1 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia , o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu 2) Przepisy dotyczące ,,pojedynczego" Wykonawcy stosuje się odpowiednio i takim samym skutkiem prawnym do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku, o którym mowa Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zasadach określonych przez Zamawiającego. 4) Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu. 5) W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do pełnomocnika danego podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych - art. 118 ustawy p.z.p. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców spełnia warunki w zakresie zdolności zawodowej i ten Wykonawca będzie faktycznie realizował tę część zamówienia, w której wykazał spełnienie warunku udziału, o którym mowa. W przypadku, o którym mowa Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą: 1) stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego; 2) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy - art. 117 ust. 4 ustawy p.z.p.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający wobec treści art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy p.z.p. przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: udziału podwykonawcy (lub jego zmiana) na etapie realizacji umowy jeżeli Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy; Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy określone w SWZ. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. zmiany zakresu podwykonawstwa; zmiany osoby kierującej robotami po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, że osoba ta jest uprawniona w minimum w ograniczonym zakresie do kierowania robotami o charakterze ogólnobudowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiednio w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci sanitarnych, należąca w sposób czynny do Izby Inżynierów Budownictwa; w przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, a stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki określone art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy p.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość realizacji robót dodatkowych poprzez zmianę umowy. Przedstawiciel 13 WOG w przypadku wystąpienia takich okoliczności jest zobowiązany
do udokumentowania zasadności przeprowadzenia robót dodatkowych i wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) ustawy p.z.p. W przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt. 3) ustawy p.z.p., wniosek o dokonanie zmiany umowy wraz z kosztorysem dodatkowym składa Wykonawca określając w nim proponowany zakres niezbędnych zmian z opisem okoliczności je uzasadniających. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku do: uzupełnienia wniosku wraz z kosztorysem; przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz z uzasadnieniem; lub odrzucić wniosek. Jeżeli ceny wnioskowanych robót dodatkowych nie będą wynikały z kosztorysu ofertowego Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia wraz z wnioskiem kosztorysu dodatkowego, w którym zaproponowane ceny jednostkowe odzwierciedlać będą realną wartość robót z uwzględnieniem zysku nie większego niż przyjętego w kosztorysie ofertowym. Proponowane tak ceny nie mogą być jednak wyższe niż ceny jednostkowe określone w ogólnodostępnych cennikach np. SEKOCENBUD. W razie zaistnienia sporu w zakresie ceny i stawek kosztorysu dodatkowego, strony mogą powołać niezależnego kosztorysanta, którego koszty poniosą strony w równych częściach. Zmiany jak powyżej wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem i dokumentami. W przypadku wystąpienia zmiany, dotyczącej osób - wystarczającym będzie zgłoszenie pisemne Wykonawcy, zaakceptowane zwrotnie przez Zamawiającego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania określone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: 1) najniższa cena - waga 60%, 2) oferowany termin gwarancji (minimalny termin gwarancji 60-miesięcy od dnia protokolarnego odbioru robót, maksymalnie do 84- miesięcy) - waga: 40%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: oferowany okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-24

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.