Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
919z dziś
5345z ostatnich 7 dni
20372z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu technicznego

Przedmiot:

Wykonanie projektu technicznego

Data zamieszczenia: 2021-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kopalnia Soli ,,KŁODAWA" S.A
Aleja 1000-lecia 2
62-650 Kłodawa
powiat: kolski
Tel. 63 27 33 200, fax 63 27 31 560, Centrala tel. 63 27 33 200
kopalnia@sol-klodawa.com.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kłodawa
Wadium: 15 000,00 zł
Nr telefonu: Tel. 63 27 33 200, f
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Projekt techniczny likwidacji wyrobisk w polu nr 1 1/7
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE: Projektu technicznego likwidacji wyrobisk w polu nr 1 dla Kopalni Soli ,,Kłodawa" S.A. 62-650 Kłodawa, Ul. Al. 1000-lecia 2 Kłodawa
Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie ,,Projektu technicznego likwidacji wyrobisk w polu nr 1"
Opis przedmiotu zamówienia.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
Wykonanie projektu technicznego likwidacji wyrobisk w polu nr 1 od poz. 450m do poz. 600m w Kopalni Soli ,,Kłodawa" S.A. wraz z niezbędnymi badaniami zgodnie z obowiązującymi przepisami górniczymi w tym zakresie.
Projekt techniczny likwidacji wyrobisk w polu nr 1 3/7
Zawartość opracowania - projekt musi być wykonany zgodnie z artykułem 38.2 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych oraz na podstawie pozostałych, obowiązujących przepisów górniczych. Ponadto projekt musi zawierać:
? zaprojektowanie niezbędnych wyrobisk transportowych oraz wyrobisk w celu doprowadzenia rurociągu z mieszaniną do wypełniania (likwidacji) pustek poeksploatacyjnych do poszczególnych wyrobisk komorowych,
? projekty tam zabezpieczających wypełniane wyrobiska oraz likwidowanych rejonów dostarczoną mieszaniną wraz z przeliczeniami, gabarytami oraz posadowieniem tam w górotworze mając na uwadze optymalizację kosztów budowy tamy z ekonomicznym uzasadnieniem,
? dokładne założenia przewietrzania poszczególnych wyrobisk oraz rejonów (poziomów) w oparciu o warunki kopalniane oraz o gazy wydzielające się z mieszaniny (czas przewietrzania, prędkości powietrza, monitoring składu i prędkości powietrza, itp.),
? harmonogram i kolejności likwidowanych wyrobisk,
? szczegółowe rysunki oraz dane dotyczące powyższych punktów,
? niezbędne badania w przedmiotowym zakresie.
Przed oddaniem ostatecznej wersji projektu poszczególne punkty projektu muszą być zaakceptowane (zweryfikowane) przez zamawiającego.

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 27.07.2021 r. w Kopalni Soli ,,Kłodawa" S.A. przy Ul. Aleja 1000-lecia 2, w siedzibie spółki, o godz.12.30.
W otwarciu ofert mogą uczestniczyć przedstawiciele Oferentów posiadający upoważnienie do ich reprezentowania, którzy złożyli oferty w terminie. 2. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert Ofertę należy składać w Kancelarii spółki lub pocztą w jednej nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie do dnia 27.07.2021 r. do godz. 12.00, na adres: Kopalnia Soli ,,Kłodawa" S.A.
62-650 Kłodawa Ul. Aleja 1000-lecia 2 Na opakowaniu oferty należy umieścić: ,,Przetarg nieograniczony na projekt techniczny likwidacji wyrobisk w polu nr 1"

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zadania. Termin realizacji zadania: do końca 2021 r.

Wymagania:
4. Inne wymagania.
a) Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. 5. Płatność. Ustala się minimalny termin płatności: przelew 30 dni, od daty wpływu faktury VAT do kancelarii kopalni. 6. Oferty częściowe.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
7. Dopuszcza się prowadzenie dalszych negocjacji z wybranymi Oferentami. 8. Warunek uczestnictwa w przetargu: 8.1. Oferent, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest zapoznać się z lokalnymi i szczegółowymi warunkami techniczno-eksploatacyjnymi zakładu górniczego Kopalni Soli ,,Kłodawa". Potwierdzenie z odbycia spotkania wystawi Kierownik Działu Górniczego Kopalni Soli ,,Kłodawa" S.A. Oferenci, którzy odbyli już ww. spotkanie w 2021 r. są z tego obowiązku zwolnieni. 8.2. Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie opracowywania projektów oraz jako podmiot posiadać uprawnienia do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie górnictwa potwierdzone referencjami lub listą wykonanych zleceń. 8.3. Oferta bez spełniania ww. warunków nie będzie rozpatrywana.
Projekt techniczny likwidacji wyrobisk w polu nr 1 4/7
1. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi Oferent. 2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, ale nie później niż na dwa dni przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść wymagań ofertowych. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią wymagań ofertowych, zostanie przekazane Oferentom i będzie dla nich wiążące. 4. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ,,ZMIANA". 5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Kopalni Soli ,,Kłodawa" S.A.: www.sol-klodawa.com.pl.
3. Komisja odrzuca oferty: 3.1. nie odpowiadające warunkom przetargu, 3.2. zgłoszone po wyznaczonym terminie, 3.3. niezawierające żądanych odpisów dokumentów, pomimo wezwania do ich uzupełnienia zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu Przeprowadzania Przetargów lub Negocjacji na dostawę materiałów, części zamiennych, wyrobów gotowych oraz na wykonywanie robót i usług dla Kopalni Soli ,,Kłodawa" S.A., 3.4.niespełniające warunków zawartych w pkt. 8 Rozdziału II niniejszej specyfikacji, 3.5.nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści. 4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 5. Kryteria oceny ofert: 1) cena - 80 % 2) wiarygodność ekonomiczna, techniczna i zdolność do wykonania zamówienia przez Wykonawcę - 20 %
Projekt techniczny likwidacji wyrobisk w polu nr 1 5/7
Rozdział V Warunki stawiane oferentom 1. Oferent jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie górnictwa. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, 1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w opracowywania projektów dla górnictwa potwierdzone referencjami lub listą wykonanych zleceń z podaniem nazwy i adresu wykonania zadania, krótkiego opisu i zakresu wykonanych robót oraz nazwy zamawiającego, 1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (oświadczenie o spełnianiu warunków). 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i powinna zawierać warunki finansowe ze wszystkimi składnikami. 3. Okres ważności oferty od dnia otwarcia - minimum 3 miesiące. 4. Wybrany Oferent zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania umowy odesłać umowę, pod rygorem prawa odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Oferenta, podpisaną przez osoby upoważnione do zawierania umów w imieniu Oferenta. 5. Materiały przesłane przez Oferentów w związku z przetargiem nie podlegają zwrotowi. 6. Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
7. Oferent przystępując do przetargu składa pisemną ofertę, która powinna zawierać:
7.1. Ścisłe określenie przedmiotu oferty z proponowaną ceną całkowitą netto wyrażoną w PLN.
7.2. Oferta musi zawierać szczegółowy opis poszczególnych punktów projektu,
7.3. Przedstawienie referencji, z podaniem nazwy i adresu wykonania zadania, krótkiego opisu i zakresu wykonanych robót oraz nazwy zamawiającego,
7.4. Kopię notatki służbowej potwierdzającej, że Oferent przed złożeniem oferty zapoznał się osobiście na miejscu u kierownika działu górniczego lub w przypadku nieobecności przez osobę wyznaczoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego z lokalnymi i szczegółowymi warunkami techniczno-eksploatacyjnymi zakładu górniczego Kopalni Soli ,,Kłodawa",
7.5. Oświadczenie Oferenta, że osoby, które będą realizować przedmiot przetargu będą posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,
7.6. Potwierdzenie wpłaty wadium,
7.7. Aktualny odpis KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.8. Koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem przetargu,
7.9. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.10. Odpis potwierdzenia zgłoszenia oferenta jako płatnika podatku od towarów i usług, o ile jest takim płatnikiem, oraz odpis decyzji REGON,
7.11. Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa,
Projekt techniczny likwidacji wyrobisk w polu nr 1 6/7
7.12. Nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty,
7.13. Polisę OC ubezpieczenia działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż całościowa cena ofertowa ,,brutto" i ewentualne zobowiązanie-deklarację, że w przypadku udzielenia Oferentowi zamówienia przedłuży on polisę OC ubezpieczenia działalności gospodarczej na okres obejmujący zakończenie całości prac będących przedmiotem niniejszego przetargu - gdy okres ubezpieczeniowy objęty posiadaną polisą jest krótszy niż termin zakończenia prac,
7.14. Upoważnienie/Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. W przypadku dołączenia kopii pełnomocnictwa winna być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
Uwaga: Wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez uprawnionego tłumacza a kopie dokumentów, poza kopią pełnomocnictwa, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Oferent ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi zostać dokonane nie później niż w terminie składania ofert. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Oferenta załączone do oferty w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Rozdział VI Wadium 1. Przystępujący do przetargu Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości
15 000,00 zł, 2. Zasady wnoszenia wadium: 2.1.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu - wadium należy wpłacić na rachunek Zamawiającego:
Wpłata przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o numerze 34 1050 1520 1000 0090 3235 6975. z adnotacją ,,wadium na wykonanie projektu technicznego likwidacji pola 1 " b) poręczeniach bankowych c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.2.Za terminowe wniesienie wadium w formie pieniężnej uważa się wpływ kwoty wadium na ww. rachunek przed upływem terminu składania ofert, 3. Zasady zwrotu wadium: 3.1. Kwota wadium zostanie niezwłocznie zwrócona jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) w terminie 14 dni od daty zwrotu do Zamawiającego podpisanej przez Oferenta umowy, natomiast dla pozostałych - do 14 dni od daty zatwierdzenia postępowania przetargowego przez Zarząd Kopalni, c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia,
Projekt techniczny likwidacji wyrobisk w polu nr 1 7/7
3.2. Kwota wadium zostanie zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego wniosku złożonego przez Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 3.3. Wadium Zamawiający zwraca bez odsetek. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana: 4.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 4.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
Rozdział VIII Rozstrzygnięcie przetargu 1. Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 90 dni od daty jego rozpoczęcia - otwarcia ofert. 2. Ostateczne decyzje w wyborze oferty przetargowej podejmuje Zarząd Kopalni Soli ,,Kłodawa" S.A. 3. Postępowanie przetargowe jest poufne. 4. Zarząd Kopalni Soli ,,Kłodawa" S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty przetargowej. 5. Zarząd Kopalni Soli ,,Kłodawa" S.A. podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny. 6. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 7. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu i podjęciu decyzji przez Zarząd Oferenci zostaną pisemnie poinformowani o jego wyniku. 8. Wybrany Oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta z Oferentem, który przetarg wygrał, po uzgodnieniu jej wszystkich postanowień, a jej forma pisemna zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. 9. Oferta nie podlega zwrotowi.

Uwagi:
Kopalnia Soli ,,KŁODAWA" S.A.

62-650 Kłodawa, Aleja 1000-lecia 2
Tel. 63 27 33 200, fax 63 27 31 560
NIP: 666 000 33 38, REGON: 000041714, BDO: 000103751

Centrala
tel. 63 27 33 200

Sekretariat
tel. 63 27 33 351, fax 63 27 31 560
e-mail: kopalnia@sol-klodawa.com.pl

Kontakt:
Informacji w sprawach formalnych przetargu:
Zbigniew Kubiś, tel. 63 27 33 454
Jacek Duszyński, tel. 63 27 33 430
Informacji w sprawach technicznych:
Grzegorz Bartłomiejczak, tel. 63 27 33 526
Wyjaśnienia udzielane są w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 14.00.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.