Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
543z dziś
5066z ostatnich 7 dni
18161z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą

Data zamieszczenia: 2021-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA INOWROCŁAW
Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
powiat: inowrocławski
zamowienia.publiczne@gminainowroclaw.eu
https://platformazakupowa.pl/transakcja/480856
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Inowrocław
Wadium: 35.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na budowie PSZOK wraz z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu.

Szczegółowe parametry przedmiotu zamówieniu uwzględnione zostały w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze dla robót budowlanych. Wszystkie prace objęte przedmiotem postępowania i umowy powinny być wykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, Projektem budowlanym, Dokumentacją techniczną, przedmiarem robót oraz obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiotem niniejszego postępowania jest robota budowlana w rozumieniu przepisów ustawy Pzp. Jeżeli w projektach budowlanych, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, SWZ oraz jakiejkolwiek innej dokumentacji przetargowej, Zamawiający wskazał nazwy konkretnego produktu, określonego producenta to oznacza jedynie, że jest to nazwa przykładowa. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne innych producentów, o nie gorszych parametrach.

W przypadku rozbieżności w ilościach materiałów pomiędzy dokumentacją projektową
a przedmiarem, Zamawiający wnosi o wskazywanie tych rozbieżności na etapie postępowania przetargowego przed terminem składania oferty, aby mógł dokonać właściwej ich interpretacji w formie odpowiedzi na pytanie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób bezpieczny, nie powodujący zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych, zgodnie
z warunkami ochrony przeciwpożarowej, a także mając na uwadze nie pogorszenie stanu obiektów istniejących.

Szczegóły określono w SWZ.

CPV: 45400000-1, 45100000-8, 45110000-1, 45210000-2, 45300000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00107380, WRZ.I.271.15.2021.PZP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-29 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/ug_inowroclaw/aukcje
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/ug_inowroclaw/aukcje
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
treścią pkt 8 - działu I Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią pkt 20 - dział II Specyfikacji Warunków
Zamówienia.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/480856
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-29 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie zakupowej w miejscu publikacji postępowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WRZ.I.271.15.2021.PZP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na budowie PSZOK wraz z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu.

Szczegółowe parametry przedmiotu zamówieniu uwzględnione zostały w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze dla robót budowlanych. Wszystkie prace objęte przedmiotem postępowania i umowy powinny być wykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, Projektem budowlanym, Dokumentacją techniczną, przedmiarem robót oraz obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiotem niniejszego postępowania jest robota budowlana w rozumieniu przepisów ustawy Pzp. Jeżeli w projektach budowlanych, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, SWZ oraz jakiejkolwiek innej dokumentacji przetargowej, Zamawiający wskazał nazwy konkretnego produktu, określonego producenta to oznacza jedynie, że jest to nazwa przykładowa. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne innych producentów, o nie gorszych parametrach.

W przypadku rozbieżności w ilościach materiałów pomiędzy dokumentacją projektową
a przedmiarem, Zamawiający wnosi o wskazywanie tych rozbieżności na etapie postępowania przetargowego przed terminem składania oferty, aby mógł dokonać właściwej ich interpretacji w formie odpowiedzi na pytanie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób bezpieczny, nie powodujący zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych, zgodnie
z warunkami ochrony przeciwpożarowej, a także mając na uwadze nie pogorszenie stanu obiektów istniejących.

Szczegóły określono w SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie posługiwać się następującymi kryteriami:

1. CENA 60%
2. TERMIN UDZIELONEJ GWARANCJI 40%

a) Cena - 60 % ;

Maksymalną ilość punktów w kryterium ,,Cena" otrzyma oferta z najniższą ceną. Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium ,,Cena" zostanie określona zgodnie ze wzorem:

Cena oferty najtańszej
Cn = ------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej
gdzie:
Cn - liczba punktów przyznana w ofercie w kryterium ,,Cena"
Kp - współczynnik proporcjonalności = 100
Wc - waga procentowa dla kryterium ,,Cena" = 60

b) Termin udzielonej gwarancji - 40 % ;

Kryterium zostanie ocenione na podstawie dokonanego przez Wykonawcę wpisu w formularzu ofertowym, zawierającego informacje na temat terminu na jaki Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych.

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt., w tym za

Termin gwarancji Liczba punktów
23 miesiące 0
24 - 35 miesięcy 20
36 - 47 miesiące 40
48 - 59 miesięcy 70
60 miesięcy 100

Minimalny okres na jaki Wykonawca może udzielić gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych wynosi 23miesiące, natomiast maksymalny okres to 60 miesięcy.

Maksymalna ilość przyznanych punktów za spełnienie powyższych wymagań: 100 pkt
Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie przemnożona przez wagę kryterium - 40%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów
( suma uzyskanych punktów w kryteriach cena + termin udzielonej gwarancji )

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Ocenie ofert podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

W sytuacji, gdy Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie oraz pozostałych warunkach poza cenowych, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

Jeżeli termin związania ofertą opłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

W przypadku braku zgody, o której mowa powyżej, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej samej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także na podstawie dostarczonych na późniejsze wezwanie następujących dokumentów:

1) zdolności do występowania w obrocie prawnym:
NIE DOTYCZY;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
NIE DOTYCZY;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
NIE DOTYCZY;

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej wykaże posiadanie doświadczenia zawodowego informującego, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie nowego obiektu budowlanego, na kwotę nie mniejszą niż
1 000.000,00 zł brutto - załącznik nr 6 do SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

2) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

zaświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 , zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami § 4 rozporządzenia MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz ofertowy;2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania;3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;4.
Pełnomocnictwa - jeżeli dotyczy;5. Potwierdzenie wniesienia wadium;6. Kosztorys ofertowy; 7.
Oświadczenie z art. 118 ust. 3 (jeżeli dotyczy);
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z dokumentem Specyfikacji Warunków Zamówienia
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu w następujących przypadkach:
a) jeżeli wystąpi nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego,
a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
b) jeżeli Zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy,
c) jeżeli wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
d) jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na wykonywanie części przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość
i zachowanie okresu gwarancji lub wystąpią uzasadnione przypadki nieprzewidzianych warunków realizacji przedmiotu umowy,
e) jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane,
f) na skutek siły wyższej zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia,
4. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w związku ze zleceniem zamówień dodatkowych o czas niezbędny na ich wykonanie.
5. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w drodze porozumienia w przypadku zmiany zakresu robót Podwykonawcy lub zgłoszenia udziału Podwykonawcy.
6. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.
7. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy korzystną dla Zamawiającego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie posługiwać się następującymi kryteriami:

1. CENA 60%
2. TERMIN UDZIELONEJ GWARANCJI 40%

a) Cena - 60 % ;

Maksymalną ilość punktów w kryterium ,,Cena" otrzyma oferta z najniższą ceną. Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium ,,Cena" zostanie określona zgodnie ze wzorem:

Cena oferty najtańszej
Cn = ------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej
gdzie:
Cn - liczba punktów przyznana w ofercie w kryterium ,,Cena"
Kp - współczynnik proporcjonalności = 100
Wc - waga procentowa dla kryterium ,,Cena" = 60

b) Termin udzielonej gwarancji - 40 % ;

Kryterium zostanie ocenione na podstawie dokonanego przez Wykonawcę wpisu w formularzu ofertowym, zawierającego informacje na temat terminu na jaki Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych.

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt., w tym za

Termin gwarancji Liczba punktów
23 miesiące 0
24 - 35 miesięcy 20
36 - 47 miesiące 40
48 - 59 miesięcy 70
60 miesięcy 100

Minimalny okres na jaki Wykonawca może udzielić gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych wynosi 23miesiące, natomiast maksymalny okres to 60 miesięcy.

Maksymalna ilość przyznanych punktów za spełnienie powyższych wymagań: 100 pkt
Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie przemnożona przez wagę kryterium - 40%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów
( suma uzyskanych punktów w kryteriach cena + termin udzielonej gwarancji )

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Ocenie ofert podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

W sytuacji, gdy Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie oraz pozostałych warunkach poza cenowych, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

Jeżeli termin związania ofertą opłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

W przypadku braku zgody, o której mowa powyżej, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej samej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-27

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.