Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Przedmiot:

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Data zamieszczenia: 2021-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Radziejowice
Kubickiego 10
96-325 Radziejowice
powiat: żyrardowski
zamowienia.publiczne@radziejowice.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radziejowice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Radziejowice
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n.: Budowa Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Radziejowice w systemie zaprojektuj i
wybuduj. Na terenie PSZOK zbierane i magazynowane będą odpady komunalne dostarczone
przez mieszkańców Gminy Radziejowice oraz prowadzone będą działania towarzyszące, np.
działania edukacyjne.
2. Zadanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w
ramach Osi Priorytetowej II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie
2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

CPV: 45200000-9, 42900000-5, 45100000-8, 45213270-6, 45220000-5, 45222100-0, 45230000-8, 71222000-0, 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00107510, ZP.271.4.8.2021.DJ

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-26 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP.
3. Składanie ofert, oświadczeń, o których mowa w rozdziale X pkt 1 - 2 i pkt 4-5 SWZ, dokument
gwarancji lub poręczenia wadialnego oraz dokumenty o których mowa w rozdziale X pkt 7-8 SWZ,
zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, odbywać się będzie za pomocą środków
komunikacji elektronicznej przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal
4. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal zamawiający podejmował będzie działania określone w
art. 128 ustawy Pzp i art. 274 ustawy Pzp.
5. Pozostałe informacje, dokumenty i komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w
szczególności składnie wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż wskazanych
powyżej) odbywać się będzie elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz
do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal lub przy użyciu poczty
elektronicznej.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-26 11:30
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30

Wymagania:
1) Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek zamawiającego:
4) Bank Spółdzielczy w Mszczonowie, Oddział Radziejowice
Nr rachunku: 97 9302 1014 3900 0909 2000 0020
5) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym zamawiającego.
6) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
7) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
8) Niewniesienie wadium lub wniesienie go w sposób nieprawidłowy lub nieutrzymywanie wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożenie wniosku o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art.98 ust. 2 pkt 3 - stanowią bezwzględną przesłankę odrzucenia oferty
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.8.2021.DJ
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n.: Budowa Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Radziejowice w systemie zaprojektuj i
wybuduj. Na terenie PSZOK zbierane i magazynowane będą odpady komunalne dostarczone
przez mieszkańców Gminy Radziejowice oraz prowadzone będą działania towarzyszące, np.
działania edukacyjne.
2. Zadanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w
ramach Osi Priorytetowej II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie
2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi
4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45213270-6 - Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45222100-0 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi i gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 24
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie głównego projektanta
4.3.6.) Waga: 8
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej
4.3.6.) Waga: 8
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca spełni warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej w następujących okolicznościach: Wykonawca musi potwierdzić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną w wysokości nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
3. Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności technicznej i zawodowej w następujących
okolicznościach:
1) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, co najmniej 2 robót polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie
budynku lub budowli wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi oraz zagospodarowaniem
terenu (min. dojazd i zieleń) o wartości każdej roboty w powyższym zakresie wynoszącej min.
500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych).
2) Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia:
a) co najmniej 1 osobę , która pełnić będzie funkcję Kierownika Zespołu Projektowego
(Głównego Projektanta) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z polskim Prawem
Budowlanym.
Ponadto ww. osoba musi posiadać min. 5 letnie doświadczenie w projektowaniu, wpis na listę
właściwej Polskiej Izby Inżynierów Budowlanych oraz musi wykazać, że wykonała wraz z
zespołem projektantów branżowych min. 1 dokumentację projektową składającą się co najmniej
z projektu budowlanego i wykonawczego, dotyczącego budowy, rozbudowy lub przebudowy
budynku lub budowli wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi oraz zagospodarowaniem
terenu (min. dojazd i zieleń), w której wartość kosztorysowa robót budowlanych wyniosła min.
500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), i na podstawie której wydane zostało
pozwolenie na budowę bądź brak sprzeciwu do zgłoszenia.
b) co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.
c) co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej
specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z
polskim Prawem Budowlanym.
d) kierownika robót (kierownik budowy) - osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami
budowlanymi w branży ogólnobudowlanej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w
specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub ważne
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie prac, które będą
przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialny, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
Ponadto ww. osoba musi posiadać doświadczenie w pełnieniu min. 1 funkcji kierownika robót w
branży ogólnobudowlanej przy robotach budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub
przebudowie budynku lub budowli wraz z instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi oraz
zagospodarowaniem terenu (min. dojazd i zieleń) o wartości każdej roboty w powyższym
zakresie wynoszącej min. 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych), przy czym
funkcja kierownika robót winna trwać do momentu odbioru końcowego tych robót.
e) kierownika robót - osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi w branży
sanitarnej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie
w zakresie prac, które będą przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialny, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
f) kierownika robót - osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi w branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności z zakresu budowy
sieci elektroenergetycznych oraz automatyki kontrolno-pomiarowej i automatyzacji lub
posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i
elektroenergetycznych lub ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie w zakresie prac, które będą przedmiotem zamówienia i za które będzie
odpowiedzialny, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Osoby wymienione w pkt 3 ppkt 2) lit. a i d muszą być tymi samymi osobami, o których mowa w
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w rozdziale IX pkt 2 SWZ: dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w rozdziale IX pkt 3 SWZ:
1) wykazu robót budowlanych (zgodnie z zał. nr 5 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty.
2) wykazu osób (zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek zamawiającego:
4) Bank Spółdzielczy w Mszczonowie, Oddział Radziejowice
Nr rachunku: 97 9302 1014 3900 0909 2000 0020
5) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym zamawiającego.
6) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
7) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
8) Niewniesienie wadium lub wniesienie go w sposób nieprawidłowy lub nieutrzymywanie wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożenie wniosku o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art.98 ust. 2 pkt 3 - stanowią bezwzględną przesłankę odrzucenia oferty.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
2. Zamawiający wymaga aby przy wykazywaniu przez wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia albo na
zasadach określonych w artykule 118 ustawy Pzp, warunki określone w pkt 3 ppkt 1 były
spełnione samodzielnie przez jednego wykonawcę.
Powyższe oznacza, że w przypadku wykazania doświadczenia zakazuje się łączenia zamówień
przez dwa lub więcej podmioty.
Ponadto wykonawca, będąc członkiem konsorcjum w uprzednio wykonanym zamówieniu, może
posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i wyłącznie w przypadkach, kiedy dane roboty
budowlane wykonał osobiście. Istotna jest jedynie część faktycznie przez niego zrealizowana.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy w postaci jednoznacznych postanowień umownych określone są szczegółowo
we wzorze umowy, która stanowi integralną część SWZ, tym samym zamawiający spełnia
wymóg określenia w dokumentach zamówienia dopuszczalnych zmian umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi i gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 24
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie głównego projektanta
4.3.6.) Waga: 8
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej
4.3.6.) Waga: 8
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.