Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi badawcze

Przedmiot:

Usługi badawcze

Data zamieszczenia: 2021-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: MENARD Sp. z o.o
Powązkowska 44C
01-797 Warszawa
powiat: Warszawa
882 039 814
pkanty@menard.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/58060
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: 882 039 814
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr 4/1.1.1/2021 na przeprowadzenie usługi badawczej obejmującej wykonanie 2 sztuk prototypów kompletnych padli stanowiących podstawowe narzędzie do wykonania testów technologii DSM DRY zgodnie z rysunkami przekazanymi przez Zamawiającego oraz przeprowadzenie badań na 2 prototypach padli polegających na analizie teoretycznej zachowania Padla nr 1 i nr 2 w warunkach mieszania gruntu, oraz na analizie statycznej, z uwzględnieniem aspektów zużycia materiałów oraz zmęczenia.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1084/19 - Budowa i walidacja innowacyjnego systemu do mieszania gruntu w wielu technologiach

Część 1
Zapytanie ofertowe nr 4/1.1.1/2021 na usługę badawczą

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi badawcze
Opis
I. Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza obejmująca wykonanie 2 sztuk prototypów kompletnych padli stanowiących podstawowe narzędzie do wykonania testów technologii DSM DRY zgodnie z rysunkami przekazanymi przez Zamawiającego oraz przeprowadzenie badań na 2 prototypach padli polegających na analizie teoretycznej zachowania Padla nr 1 i nr 2 w warunkach mieszania gruntu, oraz na analizie statycznej, z uwzględnieniem aspektów zużycia materiałów oraz zmęczenia.
W ramach realizacji usługi badawczej Wykonawca przeprowadzi badania w następujących 2 zakresach prac:
Zakres nr 1:
Opracowanie 2 sztuk prototypów padli zgodnie z projektami otrzymanym od Zamawiającego (tj. pięć rysunków złożeniowych z masami elementów które stanowią załączniki do niniejszego zapytania, oraz kompletna dokumentacja produkcyjna, która stanowi tajemnicę Zmawiającego i zostanie przekazana na prośbę zainteresowanych Wykonawców, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 4 niniejszego Zapytania Ofertowego.) oraz poniższymi wytycznymi:
1. Padel do suchego DSM nr 1- 1 sztuka
1.1 Wykonawca ma opracować prototyp nr 1 padel do suchego DSM zgodnie z rys. 2199.00.00.00.00-01-A stanowiącym załącznik nr 4; rys. 21101.01.00.00.00.00-01-A stanowiącym załącznik nr 5 oraz rys. 21102.00.00.00.00.00-01-A stanowiącym załącznik nr 6 oraz spełniający poniższe wymagania techniczne:
a. średnica powyżej 600 mm,
b. długość całkowita równa 3000 mm
c. masa nie mniejsza niż 260kg (bez spoin),
d. wszystkie elementy padla mają być wykonane ze stali S355 i 42CrMo4+QT (elementy złączne SW oraz elementy złączne rur materiałowych)
e. rura główna o średnicy zew.: 114,3 mm. i gr. ścianki 30 mm
f. zawiertka, która będzie podpierała pierwszy rząd łopat (2 łopaty) - wykonana z blachy o gr. 25 mm każda,
g. 4 rzędy łopat po 2 szt. (łącznie 8 sztuk). Każda łopata wykonana z blachy o gr. 25 mm szer. minimum 112 mm i dł. minimum 268 mm,
h. pozostałe 6 łopat podparte muszą być 6-cioma żebrami łukowymi, wykonanymi z blachy o grubości 20 mm i wymiarach zawierających się w kwadracie o boku 180mm z wycięciem łukowym o promieniu 160mm, spawanymi do rury głównej oraz do 6-ciu łopat,
i. 1 sztuki tulei zaślepiającej o średnicy 70mm i długości nie mniejszej niż 114mm z otworami wylotowymi cementu o średnicy 30 mm, na wysokości drugiego rzędu łopat,
j. Padel zakończony konektorem żeńskim SW 150 spawanym do rury głównej Padla,
k. Rura przedłużająca Padla do suchego DSM o
o średnicy 219 mm,
o masie min. 848kg (bez spoin),
o długości 9000 mm,
o zakończona z jednej strony konektorem żeńskim, z drugiej strony konektorem męskim SW 150,
o rury zewnętrznej o średnicy zew.159 mm i gr. ścianki 20 mm, długości 8748mm,
o rury materiałowej (wewnętrznej) o średnicy zew. 76,1 mm i gr. Ścianki
14.2 mm, długość 8882mm,
l. zespołu złączki materiałowej padla, złożonego z
o trzech tulei stalowych
o 6 o-ringów,
o całość tego podzespołu zawiera się w walcu o średnicy 80 mm i długości
98 mm.
2. Padel do suchego DSM nr 2- 1 sztuka
2.1 Wykonawca ma opracować prototyp nr 2: padel do suchego DSM zgodnie z rys. 21100.00.00.00.00-01-A stanowiącym zał.7, rys. 21101.01.00.00.00.00-01-A stanowiącym zał. 5 i rys. 21102.00.00.00.00.00-01-A stanowiącym zał. 6 oraz spełniający poniższe wymagania techniczne:
a. średnica powyżej 800 mm,
b. długość całkowita równa 3000 mm
c. masa min. 245kg (bez spoin),
d. wszystkie elementy padla mają być wykonane ze stali S355 i 42CrMo4+QT (elementy złączne SW oraz elementy złączne rur materiałowych).
e. rura główna o średnicy zew.: 114,3 mm. i gr. ścianki 30 mm,
f. zawiertka, która będzie podpierała pierwszy rząd łopat (2 łopaty) - wykonana z blachy o gr. 25 mm każda,
g. 4 rzędy łopat po 2 szt. (łącznie 8 sztuk). Każda łopata wykonana z blachy o gr. 25 mm szer. minimum 112 mm i dł. minimum 268 mm,
h. pozostałe 6 łopat podparte powinny być 6-cioma żebrami łukowymi, wykonanymi z blachy o grubości 20 mm wymiarach zawierających się w kwadracie o boku 180mm z wycięciem łukowym o promieniu 160mm, spawanymi do rury głównej oraz do 6-ciu łopat,
i. 1 sztuki tulei zaślepiającej o średnicy 70mm i długości ponad 114mm z otworami wylotowymi cementu o średnicy 30 mm, na wysokości drugiego rzędu łopat,
j. Padel zakończony konektorem żeńskim SW 150 spawanym do rury głównej Padla,
k. Rura przedłużająca Padla do suchego DSM o
o średnicy 219 mm,
o masie min. 848kg (bez spoin),
o długości 9000 mm,
o zakończona z jednej strony konektorem żeńskim, z drugiej strony konektorem męskim SW 150,
o rury zewnętrznej o średnicy zew.159 mm i gr. ścianki 20 mm, długości 8748mm,
o rury materiałowej (wewnętrznej) o średnicy zew. 76,1 mm i gr. Ścianki
14.2 mm, długości 8882mm,
l. zespołu złączki materiałowej padla, złożonego z
o trzech tulei stalowych stalowych
o 6 o-ringów,
o całość tego podzespołu zawiera się w walcu o średnicy 80 mm i długości
98 mm.
3. Wykonawca, na podstawie informacji z raportu z badań z Zakresu nr 2 punkt 1 (opisany poniżej), wykona dodatkowe prace polegające na napawaniu wzmacniającym na powierzchniach narażonych na ścieranie w procesie mieszania, na Padlu do suchego DSM nr 1 i Padlu do suchego DSM nr 2.
Zakres nr 2
Wykonanie badań na 2 prototypach padli polegających na analizie teoretycznej zachowania Padla nr 1 i nr 2 w warunkach mieszania gruntu, oraz na analizie statycznej, z uwzględnieniem aspektów zużycia materiałów oraz zmęczenia.
1. Zadaniem Wykonawcy w ramach zakresu 2 jest przeprowadzenie badań na 2 prototypach padli obejmujących analizę teoretyczną zachowania Padla nr 1 i nr 2 w warunkach mieszania gruntu zawierającą opis podjętych działań oraz oddziaływań którym są poddane padle analizy statyczne, z uwzględnieniem aspektów zużycia prototypów podczas mieszania gruntu i zaproponowanie odpowiednich wzmocnień niezbędnych do dokonania w prototypach.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu:
a) Raport z badań zawierający pełną dokumentację przeprowadzonych analiz, interpretację wyników oraz wskazanie obszarów szczególnie narażonych na ścieranie w procesie mieszania na Padlu do suchego DSM nr 1 i Padlu do suchego DSM nr 2.
b) 2 padle opisane w zakresie nr 1 z dodatkowymi napawaniami wzmacniającymi na powierzchniach narażonych na ścieranie w procesie mieszania, na Padlu do suchego DSM nr 1 i Padlu do suchego DSM nr 2.
II. Szczegółowa dokumentacja Przedmiotu zamówienia tj. o której mowa w punkcie 3 niniejszego Zapytania ofertowego zostanie przekazana na pisemną prośbę Wykonawców po przedstawieniu przez nich, podpisanego zgodnie ze sposobem reprezentacji, ,,Oświadczenia dopuszczającego do informacji poufnych Zamawiającego" zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Podpisane przez Wykonawcę oświadczenie należy przesłać na adres e-mail Zamawiającego. Szczegółowa dokumentacja Przedmiotu zamówienia zostanie przekazana mailowo na adres wskazany przez potencjalnego Wykonawcę w przesłanym Oświadczeniu w terminie 2 dni roboczych od otrzymania podpisanego Oświadczenia przez Zamawiającego w wersji elektronicznej (mailowo).
III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
IV. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych
V. Termin realizacji zamówienia:
Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 12 tygodni od dnia podpisania Umowy na wykonanie Przedmiotu Zamówienia.
Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru, zgodnie z zapisami § 6 wzoru umowy, stanowiącej Załącznik nr 3.
VI. Miejsce realizacji dostawy padli na adres: Ul. L. Pasteura 7, 33-221 Kraków
Okres gwarancji
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił min. 12 miesięcy gwarancji na Przedmiotu Zamówienia, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Zamówienia

CPV: 73100000-3

Dokument nr: 2021-17688-58060, 4/1.1.1/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-09

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany Umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1.1 Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach określonych w części 6.5.2 pkt. 20 lit. b) - e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
1.2 Termin bądź zakres realizacji Przedmiotu Umowy może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) W przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nadzwyczajnego i zewnętrznego, na którego wystąpienie i trwanie Zamawiający lub Wykonawca nie mają wpływu oraz któremu nie byli w stanie zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas wystąpienia przypadku siły wyższej oraz usuwania jego skutków;
b) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć na etapie publikacji Zapytania ofertowego lub składania oferty i nie jest przez nich zawiniona. Termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji okoliczności, za które Zamawiający lub Wykonawca nie odpowiadają.
c) Zawieszenia zleconych Prac przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania Przedmiotu Umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu dostaw Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia;
d) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie Zamawiającego wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej. W takim przypadku termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu przez Zamawiającego do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą;
1.3 Zakres Prac objętych Umową może ulec zmianie, w przypadku wystąpienia konieczności zrealizowania zleconych Prac przy zastosowaniu innych zasobów technicznych niż wskazane w ofercie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy.
1.4 Wynagrodzenie Wykonawcy określone w Umowie może ulec zmianie w następujących przypadkach:
a) Zmiana obowiązującej stawki VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni, tak aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu Prac objętego Umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony.
b) Ograniczenia zakresu prac badawczych objętego Umową przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania Umowy, o wartość niewykonanych prac badawczych.
1.5 Inne zmiany
a) W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu złożenia oferty przez Wykonawcę lub podpisania umowy, która będzie wnosiła nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego umową;
b) W przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Pośredniczącej zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
c) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przedstawionych w ofercie Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Nowa osoba musi posiadać kwalifikacje, doświadczenie co najmniej takie jak wymagane w Zapytaniu ofertowym dla osoby zmienianej.
1.6 Inicjowanie zmian nastąpi na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.
1.7 Forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
1.8 Uzasadnienie zmian: Prawidłowa realizacja Przedmiotu Umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy w stosunku do których zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającym czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć oświadczenie własne zawarte w części ,,Oświadczenie Wykonawcy dot. braku powiązań z Zamawiającym" Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego ,,Wzór formularza oferty".
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Wzór Formularza oferty.
2. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do niniejszego Zapytania ofertowego. Dopuszcza się złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę samodzielnie, pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje i oświadczenia zawarte w formularzach Zamawiającego.
3. Oferty należy sporządzić w języku polskim lub angielskim. Dokumenty sporządzone w innych językach powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski lub angielski.
4. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy lub przez pełnomocnika, w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej dokumenty.
5. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
6. Do wypełnionego Formularza oferty należy dołączyć:
6.1 Specyfikację techniczną oferowanego Przedmiotu Zamówienia
6.2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z wzorem zawartym w części ,,Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania" Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego ,,Wzór formularza oferty";
6.3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące warunków udziału w postępowaniu dotyczące dyspono-wania, na czas realizacji badań, odpowiednimi zasobami osobowymi oraz technicznymi zapew-niającej wykonanie zamówienia zgodnie z wzorem zawartym w części ,,Oświadczenie Wyko-nawcy dotyczące warunków udziału w postępowaniu" Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego ,,Wzór formularza oferty",
6.4 Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, którego treść uwzględniona została w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego ,,Wzór formularza oferty"
6.5 W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy) należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
7. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia. Oferty są udostępniane w siedzibie Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności.
8. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa" lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty w sposób niebudzący wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone, ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty. W przypadku oferty w wersji elektronicznej informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa powinny został przesłane przez Wykonawcę w osobnym pliku nazwanym ,,tajemnica przedsiębiorstwa".
9. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy), adresu, terminu realizacji oraz gwarancji.
10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację przedmiotu zamówienia.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszy związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1.1. Będą dysponować na czas realizacji zamówienia, co najmniej 3 osobami, które zostaną skierowane do realizacji badań jako członkowie zespołu badawczego Wykonawcy, z których:
a) co najmniej 1 osoba posiada stopień naukowy - tytuł co najmniej inżynier z dyscypliny mechanik oraz min. 3 letnie doświadczenie w konstrukcji maszyn i urządzań
b) co najmniej 1 osoba posiada stopień naukowy- tytuł co najmniej inżynier z dyscypliny konstruktor elektronik lub automatyk oraz min. 3 letnie doświadczenie w konstrukcji maszyn i urządzań
c) co najmniej 1 osoba posiadająca wykształcenie zawodowe z uprawnieniami do wykonywania zawodu spawacza oraz min. 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku spawacz/ pomocnik
2. Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 1 powyżej, będzie dokonana na podstawie:
2.1. w zakresie warunku wskazanego w pkt. 1.1,na podstawie oświadczenia własnego Wykonawcy zawartego w części ,,Oświadczenie Wykonawcy dotyczące warunków udziału w postępowaniu" Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego ,,Wzór formularza oferty", zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia".
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy złożone przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia".
4. Oferta Wykonawcy, nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 1, zostanie odrzucona
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, do okazania, na etapie podpisywania umowy na realizację zamówienia, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przedstawionych w pkt. 1 powyżej.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1.1. Będą dysponować, na czas realizacji badań, odpowiednimi zasobami technicznymi
w postaci narzędzi warsztatowych niezbędnych do wykonania przedmiotu Zamówienia.
2. Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 1 powyżej, będzie dokonana na podstawie:
2.1. w zakresie warunku wskazanego w pkt. 1.1 na podstawie oświadczenia własnego Wykonawcy zawartego w części ,,Oświadczenie Wykonawcy dotyczące warunków udziału w postępowaniu" Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego ,,Wzór formularza oferty", zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia".
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy złożone przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia".
4. Oferta Wykonawcy, nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 1, zostanie odrzucona
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, do okazania, na etapie podpisywania umowy na realizację zamówienia, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przedstawionych w pkt. 1 powyżej.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-07
Data ostatniej zmiany
2021-07-07

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena całkowita brutto (Waga punktowa: 100)
Sposób oceny:
Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:
K cena = (cena całkowita brutto najtańszej spośród złożonych ofert/cena całkowita badanej oferty) x 100
Dodatkowe informacje w pkt. IX Zapytania ofertowego

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Piotr Kanty
tel.: 882 039 814
e-mail: pkanty@menard.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.