Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa parkingów oraz chodnika

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa parkingów oraz chodnika

Data zamieszczenia: 2021-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pierzchnica
Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica
powiat: kielecki
41 3705600, faks 41 3538107
inwestycje@pierzchnica.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Pierzchnica
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 41 3705600, faks 41
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa parkingów przy Ul. S. Kard. Wyszyńskiego i przy Ul. Piłsudskiego oraz chodnika przy Ul. Jana Pawła II w Pierzchnicy
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana tj.
1.1Budowa parkingu przy Ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy
1.2Budowa parkingu przy Ul. Wyszyńskiego w Pierzchnicy
1.3Budowa/remont chodnika przy Ul. Jana Pawła II
Ad.1.1.
Budowany parking przy Ul. Piłsudskiego na działkach o nr ewid. 983/1; 953/3 i 3604 znajduje się w środkowo- wschodniej części województwa świętokrzyskiego, powiat kielecki, gmina Pierzchnica. Początek przebudowywanego parkingu na działce nr ewid. 3604, znajduje się w km 0+000 a kończy się w km 0+027,60 przy tej ulicy (roboty drogowe wykonywane będą w granicach działek nr 953/1, 953/3 i 3604).
Założenia projektowe dla parkingu:
9 miejsc parkingowych
Długość odcinka do utwardzenia 27,60 m,
Obciążenie ruchem- 100 kN/oś,
Kategoria ruchu- KR1,
Prędkość projektowa Vp- 30 km,
Szerokość jezdni ulicy J. Piłsudskiego- 6,0 m
Szerokość pasa ruchu- 3,00 m
Szerokość stanowiska postojowego- 2,50 m,
Szerokość stanowiska postojowego dla niepełnosprawnych- 3,60 m,
Długość stanowiska- 5,00 m
Opaska bezpieczeństwa - 1,00 m
Pochylenie poprzeczne nawierzchni parkingu jednostronne o spadku 2%
Pochylenie poprzeczne nawierzchni opaski bezpieczeństwa jednostronne o spadku 2%.
Ad.1.2.
Budowany parking przy Ul. Wyszyńskiego na działkach o nr ewid. 1592 i 3606/5 znajduje się w środkowo- wschodniej części województwa świętokrzyskiego, powiat kielecki, gmina Pierzchnica. Początek przebudowywanego parkingu na działce nr ewid. 1592, znajduje się w km 0+000 a kończy się w km 0+027,60 przy tej ulicy (roboty drogowe wykonywane będą w granicach działek nr 1592 i 3606/5).
Założenia projektowe dla parkingu:
9 miejsc parkingowych
Długość odcinka do utwardzenia- 27,60 m,
Obciążenie ruchem- 100 kN/oś,
Kategoria ruchu- KR1,
Prędkość projektowa Vp- 30 km,
Szerokość jezdni ulicy Kard. S. Wyszyńskiego- 5,5 m
Szerokość pasa ruchu- 2,75 m
Szerokość stanowiska postojowego- 2,50 m,
Szerokość stanowiska postojowego dla niepełnosprawnych- 3,60 m,
Długość stanowiska- 5,00 m
Opaska bezpieczeństwa - 1,00 m
Pochylenie poprzeczne nawierzchni parkingu jednostronne o spadku 2%
Pochylenie poprzeczne nawierzchni opaski bezpieczeństwa jednostronne o spadku 2%.
Ad.1.3.
Chodnik przy Ul. Jana Pawła II znajduje się w środkowo- wschodniej części województwa świętokrzyskiego, powiat kielecki, gmina Pierzchnica. Początek chodnika znajduje się w km 0+000 (ul. Lipowa), a kończy się w km 0+160 w Ul. Jana Pawła II (na wysokości drogi o nr ewid. 2012). Roboty drogowe wykonywane będą w granicach pasa drogowego drogi gminnej- Ul. Jana Pawła II.
Założenia projektowe dla chodnika:
Długość planowanego chodnika- 160,00 m,
Obciążenie ruchem Ul. Jana Pawła II- 115 kN/oś,
Kategoria ruchu- KR1,
Prędkość projektowa Vp- 40 km,
Szerokość jezdni ulicy Jana Pawła II- 6,0 m
Szerokość pasa ruchu- 3,00 m
Szerokość planowanego chodnika- 2,00 m
Pochylenie poprzeczne nawierzchni chodnika jednostronne o spadku 2% w kierunku nawierzchni drogi
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
1) Dokumentacja techniczna
2) Przedmiary,
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

CPV: 45233140-2, 45223300-9

Dokument nr: 2021/BZP 00107904, RI.271.09.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.pierzchnica.bip.jur.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pierzchnica Ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica, tel 41 3705600; fax: 41 3538107;
- Gmina Pierzchnica wyznaczyła osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 602 779 754- Anna Rubinkiewicz
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa parkingów przy Ul. S. Kard. Wyszyńskiego i przy Ul. Piłsudskiego oraz chodnika przy Ul. Jana Pawła II w Pierzchnicy" w ramach zadania budżetowego ,,Inwestujemy w przyszłość- Rewitalizacja Pierzchnicy" Nr RI.271.09.2021 prowadzonym w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami. Szczegółowe informacje zawarte w SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-04 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
2.Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 02.09.2021 r.
3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 PZP.
4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy, numer rachunku Bank Spółdzielczy w Chmielniku 23 8483 0001 2001 0000 0518 0118 Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP
6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.
7.Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy PZP.
8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.09.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 148987,21 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana tj.
1.1Budowa parkingu przy ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy
1.2Budowa parkingu przy ul. Wyszyńskiego w Pierzchnicy
1.3Budowa/remont chodnika przy ul. Jana Pawła II
Ad.1.1.
Budowany parking przy ul. Piłsudskiego na działkach o nr ewid. 983/1; 953/3 i 3604 znajduje się w środkowo- wschodniej części województwa świętokrzyskiego, powiat kielecki, gmina Pierzchnica. Początek przebudowywanego parkingu na działce nr ewid. 3604, znajduje się w km 0+000 a kończy się w km 0+027,60 przy tej ulicy (roboty drogowe wykonywane będą w granicach działek nr 953/1, 953/3 i 3604).
Założenia projektowe dla parkingu:
9 miejsc parkingowych
Długość odcinka do utwardzenia 27,60 m,
Obciążenie ruchem- 100 kN/oś,
Kategoria ruchu- KR1,
Prędkość projektowa Vp- 30 km,
Szerokość jezdni ulicy J. Piłsudskiego- 6,0 m
Szerokość pasa ruchu- 3,00 m
Szerokość stanowiska postojowego- 2,50 m,
Szerokość stanowiska postojowego dla niepełnosprawnych- 3,60 m,
Długość stanowiska- 5,00 m
Opaska bezpieczeństwa - 1,00 m
Pochylenie poprzeczne nawierzchni parkingu jednostronne o spadku 2%
Pochylenie poprzeczne nawierzchni opaski bezpieczeństwa jednostronne o spadku 2%.
Ad.1.2.
Budowany parking przy ul. Wyszyńskiego na działkach o nr ewid. 1592 i 3606/5 znajduje się w środkowo- wschodniej części województwa świętokrzyskiego, powiat kielecki, gmina Pierzchnica. Początek przebudowywanego parkingu na działce nr ewid. 1592, znajduje się w km 0+000 a kończy się w km 0+027,60 przy tej ulicy (roboty drogowe wykonywane będą w granicach działek nr 1592 i 3606/5).
Założenia projektowe dla parkingu:
9 miejsc parkingowych
Długość odcinka do utwardzenia- 27,60 m,
Obciążenie ruchem- 100 kN/oś,
Kategoria ruchu- KR1,
Prędkość projektowa Vp- 30 km,
Szerokość jezdni ulicy Kard. S. Wyszyńskiego- 5,5 m
Szerokość pasa ruchu- 2,75 m
Szerokość stanowiska postojowego- 2,50 m,
Szerokość stanowiska postojowego dla niepełnosprawnych- 3,60 m,
Długość stanowiska- 5,00 m
Opaska bezpieczeństwa - 1,00 m
Pochylenie poprzeczne nawierzchni parkingu jednostronne o spadku 2%
Pochylenie poprzeczne nawierzchni opaski bezpieczeństwa jednostronne o spadku 2%.
Ad.1.3.
Chodnik przy ul. Jana Pawła II znajduje się w środkowo- wschodniej części województwa świętokrzyskiego, powiat kielecki, gmina Pierzchnica. Początek chodnika znajduje się w km 0+000 (ul. Lipowa), a kończy się w km 0+160 w ul. Jana Pawła II (na wysokości drogi o nr ewid. 2012). Roboty drogowe wykonywane będą w granicach pasa drogowego drogi gminnej- ul. Jana Pawła II.
Założenia projektowe dla chodnika:
Długość planowanego chodnika- 160,00 m,
Obciążenie ruchem ul. Jana Pawła II- 115 kN/oś,
Kategoria ruchu- KR1,
Prędkość projektowa Vp- 40 km,
Szerokość jezdni ulicy Jana Pawła II- 6,0 m
Szerokość pasa ruchu- 3,00 m
Szerokość planowanego chodnika- 2,00 m
Pochylenie poprzeczne nawierzchni chodnika jednostronne o spadku 2% w kierunku nawierzchni drogi
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
1) Dokumentacja techniczna
2) Przedmiary,
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 PZP o wartości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Wysokość wynagrodzenia zamówień podobnych zostanie ustalona na identycznych zasadach, jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczącego zamówienia podstawowego. Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp.Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena (koszt) 60%
2. Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi 40%
Razem 100%
2.W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium cena, Zamawiający dokona porównania ofert według następujących zasad:
ad.1 Kryterium ,,cena brutto za przedmiot zamówienia": maksymalną ilość punktów (60) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto
pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.:
cena najniższa / cena w badanej ofercie x 60% = ..........pkt
ad.2 Kryterium ,,wydłużenie okresu gwarancji /rękojmi ":
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia:
za zaproponowanie wymaganego w Rozdziale V punkt 10 SWZ okresu gwarancji i rękojmi (60 miesięcy) oferta otrzyma 0 punktów. Za wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 1 miesiąc oferta otrzyma 1 punkt. Oznacza to, że za zaproponowanie okresu gwarancji i rękojmi o 40 miesięcy i więcej od wymaganego minimalnego okresu gwarancji i rękojmi, oferta otrzyma 40 punktów.
3. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie za wszystkie kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu.
4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
5. W sytuacji, gdy dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą liczbę punktów- wybiera się ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji/ rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
5.1.Na podstawie art. 112 ustawy PZP, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia powinna być nie mniejsza niż 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100);
UWAGA:
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
4)zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że:
4.1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie roboty budowlane (wykonał tzn. zakończył tj. doprowadził co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia), polegające na budowie/rozbudowie/remoncie infrastruktury drogowej - chodnik/ parking, o wartości (każda robota ) minimum 100.000,00 zł brutto;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość robót nie sumuje się, warunek musi spełnić jeden z podmiotów.
4.2) dysponuje minimum 1 osobą z uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia7 lipca1994 r.- Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawani ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa w następujących specjalności drogowej (kierownik budowy) posiadający minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom;
(1).Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za kompleksową realizację całości zadania ze strony Wykonawcy. Wykonawca winien zapewnić pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w zakresie wymaganym przepisami prawa budowlanego, obejmujące kierowanie robotami budowlanymi dla wszystkich występujących w trakcie realizacji inwestycji prac budowlanych.
5.2Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:
- spełnia warunki udziału w postępowaniu;
- nie podlega wykluczeniu z postępowania.
- złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
5.3Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
5.4Potencjał podmiotu trzeciego
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118- 123 ustawy PZP. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art.109. ust.1 pkt. 4,5,7,9 i 10 PZP.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert. Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert.
Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert. Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Zgodnie z art. 274 ust. 1 PZP, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego- inne odpowiednie dokumenty;
2)wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3)dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
2.Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 02.09.2021 r.
3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 PZP.
4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy, numer rachunku Bank Spółdzielczy w Chmielniku 23 8483 0001 2001 0000 0518 0118 Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP
6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.
7.Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy PZP.
8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Oświadczenia o których mowa w art.125 ust.1 PZP, składają odrębnie:
- każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
-podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
-postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
-wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
-ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość robót sumuje się, warunek musi spełnić jeden z podmiotów. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiana:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy w trakcie realizacji umowy (szczegółowe warunki w roz. VII SWZ):
a)wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego,
b)wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem umowy,
c)wystąpienia wad dokumentacji technicznej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania umowy,
d)konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy,
e)wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron umowy,
f)niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,
g)wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,
h)zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami,
i)wystąpienia zdarzenia losowego mającego charakter siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
2)Osób realizujących przedmiot zamówienia pod warunkiem posiadania przez te osoby, co najmniej takich samych uprawnień/kwalifikacji/doświadczenia co dana osoba wykazana na etapie składania ofert, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności/pełnienia funkcji (taka zmiana nie wymaga aneksu).
3)Zmiana podwykonawców, w tym podwykonawców na zasobach, których wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SWZ (taka zmiana nie wymaga aneksu).
4)Ograniczenia przedmiotu zamówienia w szczególności w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót oraz w przypadku, kiedy zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć, taka zmiana powodować będzie zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy o wartość robót wyłączonych z realizacji. Zamawiający określa, że ograniczenie robót nie przekroczy 10% wartości zamówienia.
5)Wprowadzenie przez wykonawcę podwykonawcy pomimo wykazania w ofercie wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi, pod warunkiem uzgodnienia tego podwykonawcy z zamawiającym i treści umowy z nim zawartej przez wykonawcę (taka zmiana nie wymaga aneksu). Taki podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
6)Sposobu spełnienia świadczenia np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, takich, które nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji poprzez zastosowanie materiałów/rozwiązań równoważnych.
7)Zmiana materiałów- pod warunkiem, że nie będą gorsze niż te wskazane w dokumentacji oraz gwarantować będą zachowanie parametrów i funkcjonalności opisanych w dokumentacji technicznej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp.Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena (koszt) 60%
2. Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi 40%
Razem 100%
2.W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium cena, Zamawiający dokona porównania ofert według następujących zasad:
ad.1 Kryterium ,,cena brutto za przedmiot zamówienia": maksymalną ilość punktów (60) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto
pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.:
cena najniższa / cena w badanej ofercie x 60% = ..........pkt
ad.2 Kryterium ,,wydłużenie okresu gwarancji /rękojmi ":
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia:
za zaproponowanie wymaganego w Rozdziale V punkt 10 SWZ okresu gwarancji i rękojmi (60 miesięcy) oferta otrzyma 0 punktów. Za wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 1 miesiąc oferta otrzyma 1 punkt. Oznacza to, że za zaproponowanie okresu gwarancji i rękojmi o 40 miesięcy i więcej od wymaganego minimalnego okresu gwarancji i rękojmi, oferta otrzyma 40 punktów.
3. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie za wszystkie kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu.
4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
5. W sytuacji, gdy dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą liczbę punktów- wybiera się ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji/ rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-02

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.