Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi monitoringu i ochrony oraz usługi napraw bieżących związanych z utrzymaniem SSWiN

Przedmiot:

Usługi monitoringu i ochrony oraz usługi napraw bieżących związanych z utrzymaniem SSWiN

Data zamieszczenia: 2021-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lubelski Oddział Regionalny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Elizówka 65A
21-003 Ciecierzyn
powiat: lubelski
lubelski@arimr.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/arimr/proceedings?input_proceedings_search=&globalMode%5B%5D=all&proceeding_type%5B%5D=all&search-in%5B%5D=1&search-in%5B%5D=2&search-in%5B%5D=3&search-in%5B%5D=4&company-divisions%5B%5D=1372
Województwo: lubelskie
Miasto: Ciecierzyn
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi monitoringu i ochrony w Lubelskim Oddziale Regionalnym ARiMR i podległych Biurach Powiatowych oraz usługi napraw bieżących związanych z utrzymaniem SSWiN
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest monitoring poprzez system alarmowy sygnalizujący włamanie, napad oraz pożar obiektów Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR i interwencja fizyczna w sytuacji otrzymania sygnału alarmowego. Przedmiotem zamówienia są również usługi napraw bieżących związane z utrzymaniem Systemów Sygnalizacji Włamań i Napadów (zwanych SSWiN) stanowiących własność ARiMR.
2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w/w usług w odniesieniu do obiektów wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do projektowanych postanowień umowy.
3. W ramach usługi napraw bieżących związanych z utrzymaniem SSWiN, Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać Systemy Sygnalizacji Włamań i Napadów w stanie przydatnym do użytku, zgodnie z ich przeznaczeniem, przy zachowaniu ich parametrów technicznych, przez okres trwania umowy. Wszelkie koszty napraw i wymiany uszkodzonego sprzętu zainstalowanego przez Wykonawcę poniesie Wykonawca, chyba że uszkodzenia urządzeń powstały w wyniku używania ich niezgodnie z ich przeznaczeniem (np. uszkodzenia mechaniczne), wówczas koszty naprawy poniesie Zamawiający. Wykonawca przedstawi kosztorys naprawy a do usunięcia awarii przystąpi po zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiającego.
Monitoring, usługi napraw bieżących związanych z utrzymaniem SSWiN oraz ewentualna interwencja fizyczna ma się rozpocząć od 01.10.2021 r. i trwać przez okres 24 miesięcy.
W przypadku nie uruchomienia monitoringu do godz. 15:30 w dniu 01.10.2021 r. Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia miesięcznego ochronę fizyczną obiektów do chwili uruchomienia monitoringu.

CPV: 79711000-1, 35120000-1, 50333200-0, 79714000-2

Dokument nr: 2021/BZP 00107898, BOR03.2616.1.2021.AP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-26 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/arimr
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne korespondencji elektronicznej zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO (obowiązku informacyjnego) zostały przedstawione w Specyfikacji Warunków Zamówienia

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-26 09:30
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-10-01 do 2023-09-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BOR03.2616.1.2021.AP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest monitoring poprzez system alarmowy sygnalizujący włamanie, napad oraz pożar obiektów Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR i interwencja fizyczna w sytuacji otrzymania sygnału alarmowego. Przedmiotem zamówienia są również usługi napraw bieżących związane z utrzymaniem Systemów Sygnalizacji Włamań i Napadów (zwanych SSWiN) stanowiących własność ARiMR.
2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w/w usług w odniesieniu do obiektów wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do projektowanych postanowień umowy.
3. W ramach usługi napraw bieżących związanych z utrzymaniem SSWiN, Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać Systemy Sygnalizacji Włamań i Napadów w stanie przydatnym do użytku, zgodnie z ich przeznaczeniem, przy zachowaniu ich parametrów technicznych, przez okres trwania umowy. Wszelkie koszty napraw i wymiany uszkodzonego sprzętu zainstalowanego przez Wykonawcę poniesie Wykonawca, chyba że uszkodzenia urządzeń powstały w wyniku używania ich niezgodnie z ich przeznaczeniem (np. uszkodzenia mechaniczne), wówczas koszty naprawy poniesie Zamawiający. Wykonawca przedstawi kosztorys naprawy a do usunięcia awarii przystąpi po zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiającego.
Monitoring, usługi napraw bieżących związanych z utrzymaniem SSWiN oraz ewentualna interwencja fizyczna ma się rozpocząć od 01.10.2021 r. i trwać przez okres 24 miesięcy.
W przypadku nie uruchomienia monitoringu do godziny 15:30 w dniu 01.10.2021 r. Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia miesięcznego ochronę fizyczną obiektów do chwili uruchomienia monitoringu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

35120000-1 - Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

50333200-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury radiotelefonicznej

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-10-01 do 2023-09-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług. Maksymalnie 20% wartości zamówienia określonego w umowie podstawowej. Zamówienie podobne będzie realizowane na zasadach określonych w umowie podstawowej z uwzględnieniem stawek na poziomie nie wyższym niż deklarowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej złożonej w ramach niniejszego postępowania
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy patrolowo - interwencyjnej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy;
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 838 ze zm.), w obszarze w jakim mają być świadczone usługi dla Zamawiającego.
W przypadku Wykonawców współnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców współnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia sa wymagane.
W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ)
1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300 000 złotych brutto. W przypadku podwykonawcy warunek zostanie spełniony, jeżeli podwykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 50 000 złotych brutto.
W przypadku Wykonawców współnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców współnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełni warunek opisany w zdaniu pierwszym powyżej.
W przypadku gdy suma ubezpieczenia wyrażona będzie w walucie obcej do określenia jej wartości w złotych polskich, Zamawiający przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu wydania dokumentu przez ubezpieczyciela.
1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca (oraz podwykonawca) spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami, tj. posiadającymi wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone według wzoru, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie dot. kwalifikacji zawodowych Wykonawcy/podwykonawcy (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej opisanego w Rozdziale III ppkt 1.2.3. SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym.
3. Zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami, jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów. Zobowiązanie winno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasoby. Zapisy pkt 2.2. oraz Rozdz. IV.3 SWZ stosuje się odpowiednio.
4. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia potwierdzające:
4.1. brak podstaw wykluczenia (wg Załącznika nr 2 do SWZ),
4.2. spełnianie warunków udziału w postępowaniu (wg Załącznika nr 3 do SWZ).
(w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
5. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wskazania, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (członkowie konsorcjum). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w Rozdz. IV.1. ppkt 2.4.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oddzielnie.
2. Formularz ofertowy jest składany przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Poza oświadczeniem i dokumentem wymienionymi w ppkt 6.1. i 6.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty pełnomocnictwo (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
5. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie załączą do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie w zakresie wskazania, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (członkowie konsorcjum). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Określone w paragrafie 10 Projektowanych postanowieniach umownych
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy patrolowo - interwencyjnej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-24

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.