Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
488z dziś
4964z ostatnich 7 dni
18944z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ I BUDOWA NOWEJ KŁADKI PIESZO-JEZDNEJ

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ I BUDOWA NOWEJ KŁADKI PIESZO-JEZDNEJ

Data zamieszczenia: 2021-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Myszków
Kościuszki 26
42-300 Myszków
powiat: myszkowski
34 313-26-82
zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl
https://miastomyszkow.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/268992/rozbiorka-istniejacej-i-budowa-nowej-kladki-pieszo-jezdnej-nad-odnoga-rzeki-warta-w-ciagu-ul-swierkowej-w-myszkowie
Województwo: śląskie
Miasto: Myszków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 34 313-26-82
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ I BUDOWA NOWEJ KŁADKI PIESZO-JEZDNEJ NAD ODNOGĄ RZEKI WARTA W CIĄGU UL. ŚWIERKOWEJ W MYSZKOWIE
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z rozbiórką i budową kładki pieszo-jezdnej wraz z przebudową istniejących sieci gazowych i teletechnicznych, oraz wykonie przepustu tymczasowego.
2. W miejsce przewidzianej do rozebrania istniejącej kładki powstanie jednoprzęsłowy obiekt żelbetowy o konstrukcji ramowej. Umocnienie dna cieku, należy wykonać, narzutem kamiennym w rejonie mostu, łącznie na odcinku 16,0 m. Odwodnienie kładki realizowane będzie rurami spustowymi na teren pod obiektem. Niweleta drogi na obiekcie będzie prowadzona po terenie, bez wynoszenia ponad tereny przyległe.
3. Podstawowe parametry obiektów:
o Kładka pieszo-jezdna
- długość całkowita Lc = 12,83 m,
- szerokość całkowita 6,00 m,
- światło poziome 10,77 m,
- nośność kl. II
- kąt skosu 74,7 stopni
- rzędna poziomu wody miarodajnej 289,93 m npm
o Przepust tymczasowy:
- średnica 2 m
- długość 9,70 m
- szerokość jezdni 2,75 m
4. Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 2 do SWZ - dokumentacja do realizacji zamówienia.
5. Kładka pieszo-jezdna po jej zrealizowaniu będzie dostępna dla wszystkich osób fizycznych, w tym dla osób niepełnosprawnych. Dokumentacja do realizacji zamówienia nie przewiduje barier architektonicznych typu schody, wysokie krawężniki, itd.
6. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
7. Kody CPV:

CPV: 45221111-3, 45221113-7, 45231000-5, 7, 101123, 8, 104-107, 9,121,10, 4, 11,12, 13, 912

Dokument nr: 2021/BZP 00108317, ZP.271.23.2021.KK

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-26 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miastomyszkow.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miastomyszkow.eb2b.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej, który jest dostępny pod adresem internetowym https://miastomyszkow.eb2b.com.pl/user/terms
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
2. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s;
2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
3. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu elektronicznego:
1) odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie ,,pdf" zaleca się podpis w formatem PAdES,
- dokumenty w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem XAdES.
2) odnośnie podpisu osobistego:
- dla dokumentów w formacie ,,pdf" zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
- dokumenty w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym;
3) odnośnie podpisu zaufanego:
- wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB (pojemność pliku wynikowego po jego podpisaniu), dostępny format podpisu ,,xml".
4. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 100 MB, z ograniczeniem do 10 MB (pojemność pliku wynikowego po jego podpisaniu), kiedy do podpisywania dokumentów elektronicznych stosuje się podpis zaufany.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia nr referencyjny postępowania: ZP.271.23.2021.KK stanowi załącznik nr 15 do SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://miastomyszkow.eb2b.com.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-26 10:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć przy użyciu Platformy pod adresem: https://miastomyszkow.eb2b.com.pl poprzez zakładkę: ,,Załączniki", w terminie do dnia: 26.07.2021 r., do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 270 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.23.2021.KK
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z rozbiórką i budową kładki pieszo-jezdnej wraz z przebudową istniejących sieci gazowych i teletechnicznych, oraz wykonie przepustu tymczasowego.
2. W miejsce przewidzianej do rozebrania istniejącej kładki powstanie jednoprzęsłowy obiekt żelbetowy o konstrukcji ramowej. Umocnienie dna cieku, należy wykonać, narzutem kamiennym w rejonie mostu, łącznie na odcinku 16,0 m. Odwodnienie kładki realizowane będzie rurami spustowymi na teren pod obiektem. Niweleta drogi na obiekcie będzie prowadzona po terenie, bez wynoszenia ponad tereny przyległe.
3. Podstawowe parametry obiektów:
o Kładka pieszo-jezdna
- długość całkowita Lc = 12,83 m,
- szerokość całkowita 6,00 m,
- światło poziome 10,77 m,
- nośność kl. II
- kąt skosu 74,7 stopni
- rzędna poziomu wody miarodajnej 289,93 m npm
o Przepust tymczasowy:
- średnica 2 m
- długość 9,70 m
- szerokość jezdni 2,75 m
4. Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 2 do SWZ - dokumentacja do realizacji zamówienia.
5. Kładka pieszo-jezdna po jej zrealizowaniu będzie dostępna dla wszystkich osób fizycznych, w tym dla osób niepełnosprawnych. Dokumentacja do realizacji zamówienia nie przewiduje barier architektonicznych typu schody, wysokie krawężniki, itd.
6. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
7. Kody CPV:
1) Główny kod CPV:
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych,
2) Dodatkowe kody CPV:
45221113-7 Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych,
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych.
7. W związku z opisaniem przedmiotu zamówienia przez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne".
8. Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 - 107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w przedmiocie zamówienia.
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, w trybie określonym w art. 121 ustawy Pzp.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części (zakresów) zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawcę nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. W tym celu Wykonawca winien podać odpowiednie informacje w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w odpowiednim miejscu tabeli formularza oferty ,,nie dotyczy" lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi to miejsce niewypełnione (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców.
11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
12. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza do:
1) składania ofert wariantowych,
2) składania ofert częściowych.
13. Zamówienie (zadanie) ,,Budowa mostów w ciągu dróg gminnych ulic: Mrzygłodzkiej, Świerkowej, Waryńskiego, Wierzbowej w Myszkowie" przewidziane zostało do udzielenia w czterech odrębnych postępowaniach, stanowiących części zamówienia. Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że nie dokonał dalszego podziału zamówienia na części, tj. udzielanego w niniejszym postępowaniu zamówienia. Podział tego zamówienia na części jest niecelowy przede wszystkim ze względu na charakterystykę zamówienia i technologię wykonania robót budowlanych. Zamówienie podzielone w sposób sztuczny, nieracjonalny stałoby w sprzeczności z technologią i organizacją robót budowlanych. W ocenie Zamawiającego obiektywne i racjonalne powody, w tym również ekonomiczne przemawiają za udzieleniem zamówienia jednemu wykonawcy jako całości. Brak podziału na części nie spowoduje utrudnienia uczciwej konkurencji oraz udziału małych i średnich przedsiębiorstw w postępowaniu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45221113-7 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 270 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferta Wykonawcy niepodlegająca odrzuceniu, w ramach
poszczególnych kryteriów będzie oceniana następująco:
1) w kryterium 1: cena, w którym jednemu procentowi wagi tego kryterium odpowiada jeden punkt (można uzyskać max. 60 pkt), zgodnie z nw. wzorem:
PC = C*Cn/Co , w którym poszczególne symbole oznaczają:
PC - liczba punktów wyliczona w kryterium: cena;
C - maksymalna ilość punktów dla kryterium ceny - 60 pkt;
Cn - najniższa cena spośród ocenianych ofert, w zł;
Co - cena oferty ocenianej, w zł;
2) w kryterium 2: okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy, w którym jednemu procentowi wagi tego kryterium odpowiada jeden punkt (można uzyskać max. 30 pkt), zgodnie z opisanym sposobem
oceny:
PG - liczba punktów uzyskana w kryterium okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy - w miesiącach, przyznawana w następujący sposób:
0 pkt - za oferowany minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy, wynoszący 60 miesięcy, po 1 pkt - za każdy dodatkowo zaoferowany miesiąc gwarancji na wykonany przedmiot
umowy, powyżej 60 - miesięcznego minimalnego okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, co oznacza:
1 pkt - za oferowany 61 - miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy,
2 pkt - za oferowany 62 - miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy,
... dalej, aż do 30 pkt - za oferowany 90 - miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
Minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi: 60 miesięcy.
Maksymalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi: 90 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje albo zaoferuje krótszy niż 60 - miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy, Zamawiający dokona odrzucenia oferty Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy niż 90 - miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy, Zamawiający do oceny oferty przyjmie 90 - miesięczny okres gwarancji, natomiast
do umowy zostanie wówczas wpisany oferowany okres gwarancji.
3) w kryterium 3: termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi lub gwarancji, w którym jednemu procentowi znaczenia tego kryterium odpowiada jeden punkt (można uzyskać max. 10 pkt),
zgodnie z opisanym sposobem oceny:
PTUW - liczba punktów uzyskana w kryterium termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi lub gwarancji, przyznawana w następujący sposób:
0 pkt - za oferowany najdłuższy termin usuwania wad przedmiotu umowy, wynoszący 15 dni,
1 pkt - za oferowany 14 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy,
2 pkt - za oferowany 13 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy,
3 pkt - za oferowany 12 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy,
4 pkt - za oferowany 11 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy,
dalej, aż do 10 pkt - za oferowany 5 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy.
Najdłuższy termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi lub gwarancji wynosi 15 dni.
Najkrótszy termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi lub gwarancji wynosi 5 dni.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje albo zaoferuje dłuższy niż 15-dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi lub gwarancji, Zamawiający dokona odrzucenia oferty
Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje krótszy niż 5-dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy, Zamawiający do oceny oferty przyjmie 5-dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy.
Natomiast do umowy z Wykonawcą zostanie wówczas wpisany oferowany termin usuwania wad.
3. Oferta Wykonawcy otrzyma łączną (końcową) liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób:
SP = PC + PG + PTUW, gdzie poszczególne symbole oznaczają:
1) SP - suma punktów uzyskanych podczas oceny ofert;
2) PC - liczba punktów uzyskana w kryterium: cena;
3) PG - liczba punktów uzyskana w kryterium: okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy;
4) PTUW - liczba punktów uzyskana w kryterium: termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi lub gwarancji.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi lub gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
1) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, obiektu mostowego - w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, o wartości brutto o co najmniej 200 000,00 zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, który zrealizuje roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
3. Zgodnie z art. 118 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 4 potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 8 do SWZ (wzór został opracowany dla jednego podmiotu, bowiem każdy podmiot udostępniający zasoby składa odrębne zobowiązanie).
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 9 i 10 do SWZ.
8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
9. Zarówno Wykonawca jak i podmiot udostępniający zasoby w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o aktualności informacji zawartych w składanych przez nich wcześniej oświadczeniach o niepodleganiu wykluczeniu. Wzory oświadczeń o aktualności informacji na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, opisane w rozdziale 9 SWZ, stanowią odpowiednio do podmiotu je składającego załączniki nr 11 i 12 do SWZ.
10. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
12. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda jako podmiotowego środka dowodowego:
1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, które zostały wskazane przez Zamawiającego w SWZ i zawarte w złożonym wcześniej oświadczeniu Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ;
2) oświadczenia/oświadczeń podmiotów udostępniających zasoby o aktualności informacji na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podmiotu/podmiotów udostępniającego/udostępniających zasoby, które zostały wskazane przez Zamawiającego w SWZ i zawarte w złożonych wcześniej oświadczeniach tych podmiotów o niepodleganiu wykluczeniu, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na tych podmiotach.
Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do SWZ (wzór został opracowany dla jednego podmiotu, bowiem każdy podmiot udostępniający zasoby składa odrębne oświadczenie).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda jako podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Wzór tego wykazu stanowi załącznik nr 13 do SWZ;
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa wyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wartości podane w informacji, o której mowa powyżej, w walutach innych niż PLN, zostaną przeliczone według średniego kursu NBP na dzień składania ofert.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę). Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie:
1) Zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;
c) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robot budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o okres występowania udokumentowanych niekorzystnych warunków atmosferycznych dla prowadzenia robót budowlanych, których nie można było wykonać w innym terminie.
Fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru, oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu.
d) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp albo art. 455 ust.2 ustawy Pzp, o ile realizacja robót budowlanych objętych tymi aneksami wpływa na termin wykonania niniejszej umowy;
f) zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, które uniemożliwiają prowadzenie robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonanie przełożenia kolidującego uzbrojenia;
g) zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, które uniemożliwiają prowadzenie robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonanie przełożenia kolidującego uzbrojenia;
h) konieczności wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od robót pierwotnie przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny do wykonania tych robót;
i) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej, tj. takiego, którego usunięcie wstrzymuje wykonywanie robót - termin umowny może zostać wydłużony o okres, w którym Wykonawca nie mógł wykonywać robót z powodu nieusunięcie wad w dokumentacji projektowej przez autora dokumentacji projektowej (Projektanta) działającego na zlecenie Zamawiającego;
j) wystąpienia wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót;
k) konieczności realizacji przez Wykonawcę dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
2. Opóźnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.
3. W przedstawionych w ust. 1 pkt 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
4. Inne zmiany do umowy mogące skutkować zmianą wynagrodzenia lub terminu - opisane w §13 ust. 4 załącznika nr 14 do SWZ.
5. Zmiany terminu wykonania poszczególnych elementów rozliczeniowych zamówienia nie wymagają zawarcia aneksu do umowy, o ile nie powodują zmiany terminu określonego w § 2ust. 2 niniejszej umowy.
Pozostałe informacje znajdują się w § 13 załącznika nr 14 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferta Wykonawcy niepodlegająca odrzuceniu, w ramach
poszczególnych kryteriów będzie oceniana następująco:
1) w kryterium 1: cena, w którym jednemu procentowi wagi tego kryterium odpowiada jeden punkt (można uzyskać max. 60 pkt), zgodnie z nw. wzorem:
PC = C*Cn/Co , w którym poszczególne symbole oznaczają:
PC - liczba punktów wyliczona w kryterium: cena;
C - maksymalna ilość punktów dla kryterium ceny - 60 pkt;
Cn - najniższa cena spośród ocenianych ofert, w zł;
Co - cena oferty ocenianej, w zł;
2) w kryterium 2: okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy, w którym jednemu procentowi wagi tego kryterium odpowiada jeden punkt (można uzyskać max. 30 pkt), zgodnie z opisanym sposobem
oceny:
PG - liczba punktów uzyskana w kryterium okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy - w miesiącach, przyznawana w następujący sposób:
0 pkt - za oferowany minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy, wynoszący 60 miesięcy, po 1 pkt - za każdy dodatkowo zaoferowany miesiąc gwarancji na wykonany przedmiot
umowy, powyżej 60 - miesięcznego minimalnego okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, co oznacza:
1 pkt - za oferowany 61 - miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy,
2 pkt - za oferowany 62 - miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy,
... dalej, aż do 30 pkt - za oferowany 90 - miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
Minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi: 60 miesięcy.
Maksymalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi: 90 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje albo zaoferuje krótszy niż 60 - miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy, Zamawiający dokona odrzucenia oferty Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy niż 90 - miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy, Zamawiający do oceny oferty przyjmie 90 - miesięczny okres gwarancji, natomiast
do umowy zostanie wówczas wpisany oferowany okres gwarancji.
3) w kryterium 3: termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi lub gwarancji, w którym jednemu procentowi znaczenia tego kryterium odpowiada jeden punkt (można uzyskać max. 10 pkt),
zgodnie z opisanym sposobem oceny:
PTUW - liczba punktów uzyskana w kryterium termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi lub gwarancji, przyznawana w następujący sposób:
0 pkt - za oferowany najdłuższy termin usuwania wad przedmiotu umowy, wynoszący 15 dni,
1 pkt - za oferowany 14 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy,
2 pkt - za oferowany 13 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy,
3 pkt - za oferowany 12 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy,
4 pkt - za oferowany 11 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy,
dalej, aż do 10 pkt - za oferowany 5 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy.
Najdłuższy termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi lub gwarancji wynosi 15 dni.
Najkrótszy termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi lub gwarancji wynosi 5 dni.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje albo zaoferuje dłuższy niż 15-dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi lub gwarancji, Zamawiający dokona odrzucenia oferty
Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje krótszy niż 5-dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy, Zamawiający do oceny oferty przyjmie 5-dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy.
Natomiast do umowy z Wykonawcą zostanie wówczas wpisany oferowany termin usuwania wad.
3. Oferta Wykonawcy otrzyma łączną (końcową) liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób:
SP = PC + PG + PTUW, gdzie poszczególne symbole oznaczają:
1) SP - suma punktów uzyskanych podczas oceny ofert;
2) PC - liczba punktów uzyskana w kryterium: cena;
3) PG - liczba punktów uzyskana w kryterium: okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy;
4) PTUW - liczba punktów uzyskana w kryterium: termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi lub gwarancji.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi lub gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-24

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.