Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
468z dziś
4992z ostatnich 7 dni
19858z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją, wymiana instalacji c.o.,...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją, wymiana instalacji c.o., wod.-kan., oświetleniowej

Data zamieszczenia: 2021-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Plac Jana Matejki 13
31-157 Kraków
powiat: Kraków
+48 12-299-20-42
zp@asp.krakow.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/481379
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: +48 12-299-20-42
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją, wymiana instalacji c.o., wod.-kan., oświetleniowej wraz z tow. rob. elektr. i SZE w bud. ASP im. J. Matejki w Krakowie, Ul. Smoleńsk 9
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją, wymianie instalacji c.o., wod.-kan., oświetleniowej wraz z tow. rob. elektr. i SZE w bud. ASP im. J. Matejki w Krakowie przy Ul. Smoleńsk 9. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia stanowią etap robót termomodernizacyjnych dla budynku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy Ul. Smoleńsk 9, objętych projektem ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, Ul. Smoleńsk 9, Ul. Karmelicka 16"- umowa nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00.
Budynek przy Ul. Smoleńsk 9 w Krakowie jest wpisany do rejestru zabytków, nr A-122 z 20.10.1965r. i podlega ochronie na mocy przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2021 poz.710 ze zmianami). Wobec tego Wykonawca musi podjąć wszelkie konieczne działania w celu zapewnienia ochrony i zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
5. Zamawiający dysponuje dokumentami pozwalającymi na prowadzenie robót objętych zamówieniem w budynku przy Ul. Smoleńsk 9.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, na którą składają się: projekt budowlany zamienny pn. PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA NA: 1) OCIEPLENIU ŚCIAN ZEWNETRZNYCH 2) OCIEPLENIU STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ CZĘŚCI FRONTOWEJ 3) OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU 4) WYMIANIE POKRYCIA DACHU CZĘŚCI OFICYNOWEJ 5) BUDOWIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 6) PRZEBUDOWIE WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI C.O., ELEKTRYCZNEJ, ODGROMOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. SMOLEŃSK 9, DZ.NR.7, OBR. 145 ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE, w projekcie wykonawczym zamiennym: PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA, w projekcie wykonawczym zamiennym: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE PRZY UL. SMOLEŃSK 9 W KRAKOWIE, w opisie SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ - PARAMETRY w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiORB) i przedmiarach robót - stanowiących skompresowany załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności i robót budowlanych wynikających z zakresu ppkt 5) BUDOWY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ oraz ppkt 6) PRZEBUDOWIY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI C.O., ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU PRZY UL. SMOLEŃSK 9 - dokumentacji, opisanej w pkt 6 powyżej.
Uwaga!Zakres rzeczowy z projektu budowlanego zamiennego pn. PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA NA: 1) OCIEPLENIU ŚCIAN ZEWNETRZNYCH 2) OCIEPLENIU STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ CZĘŚCI FRONTOWEJ 3) OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU 4) WYMIANIE POKRYCIA DACHU CZĘŚCI OFICYNOWEJ został zrealizowany w latach 2019-2020 - postępowania przetargowe BZP - 3942-7/2019, BZP - 3942-27/2018.
Zakres robót objętych dokumentacją:
1) Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją:
a) demontaż centrali wentylacyjnej wraz z armaturą
b) montaż przewodów wentylacyjnych wraz z uzbrojeniem;
c) montaż urządzeń wentylacyjnych
d) roboty AKPiA w wentylatorowi
e) wykonanie szachtów wentylacyjnych Nr 1 i Nr 2
2) Instalacja c.o.:
a) demontaż instalacji centralnego ogrzewania
b) montaż przewodów grzewczych
c) montaż grzejników wraz z osprzętem
3) Instalacja wod-kan:
a) montaż wodomierza
4) Instalacja oświetleniowa wraz z tow. rob. elektr.:
a) modernizacja rozdzielnicy głównej oraz wybranych podrozdzielnic obiektowych
b) modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego
c) instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z monitoringiem opraw
d) modernizacja instalacji gniazd wtykowych
e) instalacje elektryczne siłowe
f) instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji
g) instalacje sterowania wentylacją i klimatyzacją (oprócz układów automatyki)
h) instalacja przeciwprzepięciowa
i) instalacja ochrony przeciwporażeniowej
5) System zarządzania energią
a) dostawa Systemu zarządzania energią (System Nadzoru BMS)
8. Zakres robót budowalnych, opisanych dokumentacją, wskazaną w pkt 6, stanowiących przedmiot zamówienia, obejmuje:
- demontaż istniejących urządzeń i instalacji wentylacyjnej,
- montaż central wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych,
- montaż układów automatyki sterującej pozwalający na sygnalizację pracy i awarii urządzenia, kontrolę stanu czystości filtrów, nastawę temperatury nawiewu powietrza, zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznięciem oraz ochronę wymiennika glikolowego przed zeszronieniem,
- wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej wyciągowej,
- remont istniejącej instalacji wyciągowej,
- wykonanie dodatkowego obiegu grzewczego dla potrzeb central wentylacyjnych wyposażonego w pompę obiegową pracującą na stałym parametrze oraz armaturę odcinającą,
- montaż chłodnic kanałowych zasilanych poprzez agregat zewnętrzny o mocy chłodniczej 3kW,
- wykonanie instalacji wentylacyjnej z kanałów z blachy ocynkowanej wykonanych zgodnie z obowiązującymi normami (PN-B-03410),
- wykonanie izolacji kanałów wentylacyjnych i zabezpieczeń antykorozyjnych,
- wykonanie przebić w ścianach, stropach dla przewodów instalacji wentylacji, wykonanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia wentylacyjne, wykonanie obudowy kanałów wentylacyjnych,
- wykonanie szachtów wentylacyjnych nr 1 i nr 2 wraz z robotami towarzyszącymi,
- montaż świetlika aluminiowego (oszklony na budowie) - klasa odporności EI30 (montaż świetlika dachowego należy skoordynować z montażem rusztowania oraz konstrukcji pod obudowę szachtów),
- wykonanie remontu istniejącej małego pomieszczenia WC na pierwszym piętrze (dokonanie obudowy pionów wentylacyjnych spowoduje konieczność przesunięcia toalety z umywalką oraz instalacji sanitarnych),
- demontaż instalacji c.o.,
- wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania z rury stalowych zaciskowych przeznaczonych dla celów grzewczych,
- montaż grzejników stalowych płytowe w kolorze białym z wbudowanym zaworem z nastawą wstępną,
- wykonanie kurtyn powietrznych nad wejściami do budynku,
- montaż armatury c.o.,
- wykonanie izolacji termicznych instalacji c.o.,
- montaż wodomierza z opcją możliwości podłączenia do systemu BMS,
- wymianę rozdzielnicy głównej bez zmiany lokalizacji (wymiana obudowy z przystosowaniem do zabudowy aparatury modułowej),
- wymianę wybranych podrozdzielnic piętrowych bez zmiany lokalizacji (wymiana obudów rozdzielnic, wymiana aparatów zabezpieczających, połączenia wewnętrzne),
- wymianę linii zasilających (WLZ-tów) od rozdzielnicy głównej do rozdzielnic piętrowych (tylko w przypadku stwierdzenia ich złego stanu technicznego),
- wykonanie zasilania siłowników do oddymiania klatek schodowych (4szt.),
- wykonanie zasilania do drzwi dwuskrzydłowych wejściowych na parterze (1szt),
- wykonanie zasilania podłączenia BMS wraz z uruchomieniem,
- wykonanie zasilania central i urządzeń wentylacyjnych wraz z uruchomieniem,
- wykonanie zasilania do central ppoż.,
- wymianę opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne w technologii LED,
- zabudowę instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (wraz z systemem monitoringu opraw),
- uzupełnienie instalacji o nowe punkty świetlne w uzgodnieniu z użytkownikiem, - wymianę osprzętu łączeniowego instalacji oświetlenia wraz z puszkami instalacyjnymi (w przypadku stwierdzenia ich złego stanu technicznego),
- wymianę osprzętu gniazd wtykowych wraz z puszkami instalacyjnymi (w przypadku stwierdzenia ich złego stanu technicznego) - obwody gniazd komputerowych DATA oraz sieć komputerowa i telefoniczna nie wchodzą w zakres zadania,
- częściową wymianę oprzewodowania z zachowaniem istniejących tras przebiegu przewodów. Zakłada się wykonanie instalacji jako podtynkowe oraz wykorzystanie w maksymalnym stopniu istniejącego oprzewodowania,
- montaż układów ochrony przeciwprzepięciowej w modernizowanych rozdzielnicach,
- zaprawianie bruzd i innych wykuć i przekuć,
- dostawa i instalacja specjalizowanego oprogramowania wizualizacyjnego - Systemu zarządzania energią (System Nadzoru BMS) wraz z udzieleniem licencji,
- szpachlowanie ścian i malowanie farbą emulsyjną w zakresie wynikającym z wykonanej pracy instalacyjnej tj. malowanie i szpachlowanie obejmuje całe pomieszczenia objęte pracami (sale wykładowe, pracownie) (10 200 m2) oraz naprawy miejscowe w miejscach prowadzenia instalacji w obszarze klatek schodowych i korytarzy komunikacyjnych (1 100 m2). Przewidywany maksymalny rozmiar robót: malowanie ścian i sufitów (11 300 m2) wraz z pracami przygotowawczymi i porządkowymi. Malowanie dotyczy wszystkich pomieszczeń wewnętrznych, w których będą wykonywane prace, z wyjątkiem korytarzy i klatek schodowych, które przewidziane są do malowania w ramach prac konserwatorskich objętych zamówieniem BZP-3942-26/2021.
Do obowiązków wykonawcy należy zabezpieczenie sprzętów i wyposażenia w obszarach wykonywania prac uciążliwych (wykucia otworów, wykuwania przewodów, kucia bruzd, wyburzeń i usuwania gruzu z budynku).
Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie wszystkich robót tymczasowych i zabezpieczających - robót, które są wykonywane jako niezbędne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.
Zamawiający wymaga wykorzystania przy wykonaniu instalacji elektrycznych istniejących tras kablowych. Wszystkie elementy instalacji sanitarnych i elektrycznych powinny być nowe, nie używane i powinny pochodzić z bieżącej produkcji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale III SWZ i dokumentacji projektowej - skompresowany zał. nr 1 do SWZ

CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45311100-1, 45311200-2, 45316000-5, 45317000-2, 45317300-5, 45330000-9-

Dokument nr: 2021/BZP 00108623, BZP-3942-35/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-26 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków
komunikacji elektronicznej:
1) Platformy zakupowej do obsługi postępowań o zamówienia publiczne, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow
2) poczty elektronicznej - adres e-mail: zp@asp.krakow.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1) Platformy zakupowej do obsługi postępowań o zamówienia publiczne, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow
2) poczty elektronicznej - adres e-mail: zp@asp.krakow.pl
- z zastrzeżeniem, iż oferta wraz z załącznikami, pełnomocnictwa, podmiotowe środki dowodowe oraz
zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą
powyższej Platformy.
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszej SWZ. Zamawiający, zgodnie z
art.67 ustawy Pzp, określa wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej, tj.: 1) Minimalne wymagania sprzętowo-aplikacyjne konieczne do
przesyłania plików za pomocą poczty elektronicznej:
a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB, procesor Intel IV 2GHz,jeden z systemów operacyjnych - MS Windows, Mac Os, Linux,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Acrobat Reader.
2) Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej -
platformazakupowa.pl:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2 GB Ram, procesor Intel
Pentium IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os
x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie
UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
3) Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się
między innymi formaty plików: .txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx;
.csv. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf.
Szczegółowe informacje w zakresie wymagań techniczno - organizacyjnych dot. korespondencji
elektronicznej opisano w rozdziale X SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z
siedzibą przy Placu Matejki 13, 31-157 Kraków (dalej ,,ASP w Krakowie") przetwarza dane zawarte w
ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, w wymaganych dokumentach, oświadczeniach, dane znajdujące się w publicznie
dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Wśród tych informacji mogą pojawiać się dane, które na
gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 - z dnia 27 kwietnia 2016 r. -
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/ WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (europa.eu) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO" lub ,,Ogólne
Rozporządzenie", mają charakter danych osobowych. 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego
Rozporządzenia, wszystkie osoby, które ubiegają się o udzielenie zamówienia / złożyły ofertę,
Zamawiający informuje, że: Administratorem Danych jest
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą przy Placu Matejki 13, 31-157
Kraków, NIP: 675-00-07-570 REGON: 000275783.
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Cel przetwarzania
danych osobowych jest związany z prowadzeniem postępowania i realizacją umowy zawieranej w
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak postępowania: BZP-3942-35/2021.
4) ) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). Pana/Pani dane będą
przechowywane przez okres 5 lat liczony od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym
zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem umów, które
będą przechowywane przez okres lat 10.
5)Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przekazywane będą członkom komisji przetargowych i upoważnionym pracownikom ASP w Krakowie
jak również wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których
mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną
prywatności, zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane innym osobom lub podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np.
podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, jak również inni administratorzy danych
osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową
lub kurierską. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia
danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z
obowiązku wynikającego z przepisu prawa, d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym
przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa. Szczegółowe obowiązki
informacyjne wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016r. zostały wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia - rozdział XXV
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie
żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/481379
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-26 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

Wymagania:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł i 00/100)
2. Wadium może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019, poz. 310, z późn. zm.).
3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp i obejmowała pełny okres związania ofertą.
4. Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt.2 ppkt b)-d), Wykonawca składa w ofertą, oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Santander Bank w Krakowie nr rachunku 45 1500 1487 1214 8005 4502 0000 - z adnotacją - ,,Wadium do postępowania nr BZP-3942-35/2021". Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.

Uwaga:
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9. W przypadku gdy wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy.
10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
11.Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
12. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 11, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Szczegółowe informacje o zasadach zwrotu wadium znajdują się w rozdziale XV SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP-3942-35/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją, wymianie instalacji c.o., wod.-kan., oświetleniowej wraz z tow. rob. elektr. i SZE w bud. ASP im. J. Matejki w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia stanowią etap robót termomodernizacyjnych dla budynku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9, objętych projektem ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16"- umowa nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00.
Budynek przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie jest wpisany do rejestru zabytków, nr A-122 z 20.10.1965r. i podlega ochronie na mocy przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2021 poz.710 ze zmianami). Wobec tego Wykonawca musi podjąć wszelkie konieczne działania w celu zapewnienia ochrony i zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
5. Zamawiający dysponuje dokumentami pozwalającymi na prowadzenie robót objętych zamówieniem w budynku przy ul. Smoleńsk 9.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, na którą składają się: projekt budowlany zamienny pn. PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA NA: 1) OCIEPLENIU ŚCIAN ZEWNETRZNYCH 2) OCIEPLENIU STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ CZĘŚCI FRONTOWEJ 3) OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU 4) WYMIANIE POKRYCIA DACHU CZĘŚCI OFICYNOWEJ 5) BUDOWIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 6) PRZEBUDOWIE WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI C.O., ELEKTRYCZNEJ, ODGROMOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. SMOLEŃSK 9, DZ.NR.7, OBR. 145 ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE, w projekcie wykonawczym zamiennym: PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA, w projekcie wykonawczym zamiennym: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE PRZY UL. SMOLEŃSK 9 W KRAKOWIE, w opisie SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ - PARAMETRY w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiORB) i przedmiarach robót - stanowiących skompresowany załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności i robót budowlanych wynikających z zakresu ppkt 5) BUDOWY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ oraz ppkt 6) PRZEBUDOWIY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI C.O., ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU PRZY UL. SMOLEŃSK 9 - dokumentacji, opisanej w pkt 6 powyżej.
Uwaga!Zakres rzeczowy z projektu budowlanego zamiennego pn. PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA NA: 1) OCIEPLENIU ŚCIAN ZEWNETRZNYCH 2) OCIEPLENIU STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ CZĘŚCI FRONTOWEJ 3) OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU 4) WYMIANIE POKRYCIA DACHU CZĘŚCI OFICYNOWEJ został zrealizowany w latach 2019-2020 - postępowania przetargowe BZP - 3942-7/2019, BZP - 3942-27/2018.
Zakres robót objętych dokumentacją:
1) Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją:
a) demontaż centrali wentylacyjnej wraz z armaturą
b) montaż przewodów wentylacyjnych wraz z uzbrojeniem;
c) montaż urządzeń wentylacyjnych
d) roboty AKPiA w wentylatorowi
e) wykonanie szachtów wentylacyjnych Nr 1 i Nr 2
2) Instalacja c.o.:
a) demontaż instalacji centralnego ogrzewania
b) montaż przewodów grzewczych
c) montaż grzejników wraz z osprzętem
3) Instalacja wod-kan:
a) montaż wodomierza
4) Instalacja oświetleniowa wraz z tow. rob. elektr.:
a) modernizacja rozdzielnicy głównej oraz wybranych podrozdzielnic obiektowych
b) modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego
c) instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z monitoringiem opraw
d) modernizacja instalacji gniazd wtykowych
e) instalacje elektryczne siłowe
f) instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji
g) instalacje sterowania wentylacją i klimatyzacją (oprócz układów automatyki)
h) instalacja przeciwprzepięciowa
i) instalacja ochrony przeciwporażeniowej
5) System zarządzania energią
a) dostawa Systemu zarządzania energią (System Nadzoru BMS)
8. Zakres robót budowalnych, opisanych dokumentacją, wskazaną w pkt 6, stanowiących przedmiot zamówienia, obejmuje:
- demontaż istniejących urządzeń i instalacji wentylacyjnej,
- montaż central wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych,
- montaż układów automatyki sterującej pozwalający na sygnalizację pracy i awarii urządzenia, kontrolę stanu czystości filtrów, nastawę temperatury nawiewu powietrza, zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznięciem oraz ochronę wymiennika glikolowego przed zeszronieniem,
- wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej wyciągowej,
- remont istniejącej instalacji wyciągowej,
- wykonanie dodatkowego obiegu grzewczego dla potrzeb central wentylacyjnych wyposażonego w pompę obiegową pracującą na stałym parametrze oraz armaturę odcinającą,
- montaż chłodnic kanałowych zasilanych poprzez agregat zewnętrzny o mocy chłodniczej 3kW,
- wykonanie instalacji wentylacyjnej z kanałów z blachy ocynkowanej wykonanych zgodnie z obowiązującymi normami (PN-B-03410),
- wykonanie izolacji kanałów wentylacyjnych i zabezpieczeń antykorozyjnych,
- wykonanie przebić w ścianach, stropach dla przewodów instalacji wentylacji, wykonanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia wentylacyjne, wykonanie obudowy kanałów wentylacyjnych,
- wykonanie szachtów wentylacyjnych nr 1 i nr 2 wraz z robotami towarzyszącymi,
- montaż świetlika aluminiowego (oszklony na budowie) - klasa odporności EI30 (montaż świetlika dachowego należy skoordynować z montażem rusztowania oraz konstrukcji pod obudowę szachtów),
- wykonanie remontu istniejącej małego pomieszczenia WC na pierwszym piętrze (dokonanie obudowy pionów wentylacyjnych spowoduje konieczność przesunięcia toalety z umywalką oraz instalacji sanitarnych),
- demontaż instalacji c.o.,
- wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania z rury stalowych zaciskowych przeznaczonych dla celów grzewczych,
- montaż grzejników stalowych płytowe w kolorze białym z wbudowanym zaworem z nastawą wstępną,
- wykonanie kurtyn powietrznych nad wejściami do budynku,
- montaż armatury c.o.,
- wykonanie izolacji termicznych instalacji c.o.,
- montaż wodomierza z opcją możliwości podłączenia do systemu BMS,
- wymianę rozdzielnicy głównej bez zmiany lokalizacji (wymiana obudowy z przystosowaniem do zabudowy aparatury modułowej),
- wymianę wybranych podrozdzielnic piętrowych bez zmiany lokalizacji (wymiana obudów rozdzielnic, wymiana aparatów zabezpieczających, połączenia wewnętrzne),
- wymianę linii zasilających (WLZ-tów) od rozdzielnicy głównej do rozdzielnic piętrowych (tylko w przypadku stwierdzenia ich złego stanu technicznego),
- wykonanie zasilania siłowników do oddymiania klatek schodowych (4szt.),
- wykonanie zasilania do drzwi dwuskrzydłowych wejściowych na parterze (1szt),
- wykonanie zasilania podłączenia BMS wraz z uruchomieniem,
- wykonanie zasilania central i urządzeń wentylacyjnych wraz z uruchomieniem,
- wykonanie zasilania do central ppoż.,
- wymianę opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne w technologii LED,
- zabudowę instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (wraz z systemem monitoringu opraw),
- uzupełnienie instalacji o nowe punkty świetlne w uzgodnieniu z użytkownikiem, - wymianę osprzętu łączeniowego instalacji oświetlenia wraz z puszkami instalacyjnymi (w przypadku stwierdzenia ich złego stanu technicznego),
- wymianę osprzętu gniazd wtykowych wraz z puszkami instalacyjnymi (w przypadku stwierdzenia ich złego stanu technicznego) - obwody gniazd komputerowych DATA oraz sieć komputerowa i telefoniczna nie wchodzą w zakres zadania,
- częściową wymianę oprzewodowania z zachowaniem istniejących tras przebiegu przewodów. Zakłada się wykonanie instalacji jako podtynkowe oraz wykorzystanie w maksymalnym stopniu istniejącego oprzewodowania,
- montaż układów ochrony przeciwprzepięciowej w modernizowanych rozdzielnicach,
- zaprawianie bruzd i innych wykuć i przekuć,
- dostawa i instalacja specjalizowanego oprogramowania wizualizacyjnego - Systemu zarządzania energią (System Nadzoru BMS) wraz z udzieleniem licencji,
- szpachlowanie ścian i malowanie farbą emulsyjną w zakresie wynikającym z wykonanej pracy instalacyjnej tj. malowanie i szpachlowanie obejmuje całe pomieszczenia objęte pracami (sale wykładowe, pracownie) (10 200 m2) oraz naprawy miejscowe w miejscach prowadzenia instalacji w obszarze klatek schodowych i korytarzy komunikacyjnych (1 100 m2). Przewidywany maksymalny rozmiar robót: malowanie ścian i sufitów (11 300 m2) wraz z pracami przygotowawczymi i porządkowymi. Malowanie dotyczy wszystkich pomieszczeń wewnętrznych, w których będą wykonywane prace, z wyjątkiem korytarzy i klatek schodowych, które przewidziane są do malowania w ramach prac konserwatorskich objętych zamówieniem BZP-3942-26/2021.
Do obowiązków wykonawcy należy zabezpieczenie sprzętów i wyposażenia w obszarach wykonywania prac uciążliwych (wykucia otworów, wykuwania przewodów, kucia bruzd, wyburzeń i usuwania gruzu z budynku).
Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie wszystkich robót tymczasowych i zabezpieczających - robót, które są wykonywane jako niezbędne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.
Zamawiający wymaga wykorzystania przy wykonaniu instalacji elektrycznych istniejących tras kablowych. Wszystkie elementy instalacji sanitarnych i elektrycznych powinny być nowe, nie używane i powinny pochodzić z bieżącej produkcji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale III SWZ i dokumentacji projektowej - skompresowany zał. nr 1 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

48920000-3 - Pakiety oprogramowania do automatyzacji prac biurowych

48921000-0 - System automatyzacji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby dedykowanej do pełnienia funkcji Kierownika budowy przy realizacji robót budowlanych/instalacyjnych na obiektach budowlanych w kat. IX - XIX i kubaturze pow. 3000 m3
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby dedykowanej do pełnienia funkcji Kierownika robót sanitarnych przy realizacji robót budowlanych/instalacyjnych na obiektach budowlanych w kat. IX - XIX i kubaturze pow. 3000 m3
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby dedykowanej do pełnienia funkcji Kierownika robót elektrycznych przy realizacji robót budowlanych/instalacyjnych na obiektach budowlanych w kat. IX - XIX i kubaturze pow. 3000 m3
4.3.6.) Waga: 5,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
warunek zdolności technicznej lub zawodowej - w celu spełnienia warunku, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:
- Należycie wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwie roboty budowlane, każda za kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), w tym co najmniej jedną robotę o zakresie uwzględniającym wykonanie instalacji sanitarnych lub remont bądź modernizację instalacji sanitarnych oraz co najmniej jedną robotę o zakresie uwzględniającym wykonanie instalacji elektrycznej lub remont bądź modernizację instalacji elektrycznej.
b) osoby zdolne do realizacji zamówienia tj. aby Wykonawca dysponował na czas realizacji zamówienia osobami:
- 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze zmianami) i ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1117) oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury
- 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze zmianami) i ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1117)
- 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze zmianami) i ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1117)
Pojęcie budowy, przebudowy, remontu należy definiować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).
Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wskazane w opisie warunku, należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2020 roku poz.1333 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r., poz. 831). Zamawiający określając wymogi w zakresie uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia równoważne tzn. uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020r., poz. 220), które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót we wskazanej specjalności przy realizacji przedmiotu zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, z przesłanek z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy PZP - wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale VI ust. 1 i 2 SWZ, Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, sporządzone na podstawie załącznika nr 4 do SWZ.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, chyba że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych:

3.A. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ.
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - o ile Wykonawca nie wskazał w złożonym wraz z ofertą oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, danych umożliwiających dostęp do tych środków
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale VI SWZ, Wykonawca załącza do oferty,
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp,
sporządzone na podstawie załącznika nr 4 do SWZ.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych, chyba że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma
dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

Uwaga:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na własne doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, w wykazie robót uwzględnia takie roboty budowlane realizowane wspólnie, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
zestawienie materiałów podstawowych - przedmiotowy środek dowodowy, składany na potwierdzenie, że oferowane materiały podstawowe, służące realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia, spełniają wymagania Zamawiającego określone w SWZ (w tym oferowanych materiałów równoważnych) - sporządzone wg załącznika nr 3C do SWZ.
Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych (zestawienia materiałów podstawowych wg załącznika nr 3C) lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 107 ust. 2.
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. W przypadku, gdy ze złożonego dokumentu wynika, iż wystąpiła niezgodność oferty z wymaganiami Zamawiającego - nie ma możliwości uzupełnienia błędnych dokumentów a taka oferta podlega odrzuceniu
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta musi zawierać:1) wypełniony formularz oferty (wg załącznika nr 3 do SWZ) wraz z kosztorysem ofertowym (załącznik nr 3A do SWZ) i zestawieniem kosztów zadania (załącznik nr 3B do SWZ). Załączniki nr 3A i 3B stanowią integralną część oferty i nie podlegają uzupełnieniu 2) zestawienie materiałów podstawowych - przedmiotowy środek dowodowy, składany na potwierdzenie, że oferowane materiały podstawowe, służące realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia, spełniają wymagania Zamawiającego określone w SWZ (w tym oferowanych materiałów równoważnych) - sporządzone wg załącznika nr 3C do SWZ. 3) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 1 SWZ - wg załącznika nr 4 do SWZ - potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Jeżeli dotyczy - również w.w. oświadczenia - każdego z Wykonawców spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w zakresie braku podstaw wykluczenia podwykonawcy,
4) dokument potwierdzający wniesienie wadium,
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu oraz jego oświadczenia w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 8 do SWZ 6) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty. Zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii - w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
7) Jeśli umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy, 8) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, uprawniające do złożenia oferty w ich imieniu. 9) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp), 10) oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł i 00/100)
2. Wadium może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019, poz. 310, z późn. zm.).
3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp i obejmowała pełny okres związania ofertą.
4. Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt.2 ppkt b)-d), Wykonawca składa w ofertą, oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Santander Bank w Krakowie nr rachunku 45 1500 1487 1214 8005 4502 0000 - z adnotacją - ,,Wadium do postępowania nr BZP-3942-35/2021". Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.

Uwaga:
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9. W przypadku gdy wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy.
10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
11.Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
12. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 11, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Szczegółowe informacje o zasadach zwrotu wadium znajdują się w rozdziale XV SWZ
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument
potwierdzający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.
2. Zamawiający będzie sprawdzać, czy nie zachodzą, wobec każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108
ust.1 i art. 109 ust. 1 pkt 4),5) i 7) ustawy Pzp oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wobec powyższego, oświadczenie o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to tymczasowo
potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o
których mowa w rozdz. VII pkt 3.A SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian szczegółowo opisano w paragrafie 19 załącznika nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby dedykowanej do pełnienia funkcji Kierownika budowy przy realizacji robót budowlanych/instalacyjnych na obiektach budowlanych w kat. IX - XIX i kubaturze pow. 3000 m3
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby dedykowanej do pełnienia funkcji Kierownika robót sanitarnych przy realizacji robót budowlanych/instalacyjnych na obiektach budowlanych w kat. IX - XIX i kubaturze pow. 3000 m3
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby dedykowanej do pełnienia funkcji Kierownika robót elektrycznych przy realizacji robót budowlanych/instalacyjnych na obiektach budowlanych w kat. IX - XIX i kubaturze pow. 3000 m3
4.3.6.) Waga: 5,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-24

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.