Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
919z dziś
5345z ostatnich 7 dni
20372z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza kablowego elektroenergetycznego...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza kablowego elektroenergetycznego oraz przyłącza teletechnicznego

Data zamieszczenia: 2021-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa
powiat: Warszawa
+48 22 441 61 00
zamowienia@nifc.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48 22 441 61 00
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza kablowego elektroenergetycznego oraz przyłącza teletechnicznego do inwestycji o nazwie Międzynarodowe Centrum Muzyczne w Żelazowej Woli
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza kablowego elektroenergetycznego oraz przyłącza teletechnicznego do projektowanego budynku Międzynarodowego Centrum Muzycznego w Żelazowej Woli.
2. Usługa obejmuje następujące zadania:
1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w branży energetycznej oraz teletechnicznej w podziale na etapy:
a) Etap 1 obejmujący:
i. projekt zasilania energetycznego rezerwowego (w tym zasilenie placu budowy) Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli)
ii. projekt budowy kabla światłowodowego łączącego budynek Muzeum w Żelazowej Woli z projektowanym budynkiem Międzynarodowego Centrum Muzycznego.
b) Etap 2 obejmujący:
i. projekt zasilania energetycznego docelowego obejmujący:
budowę przyłącza kablowego SN z pola liniowego 15kV nr 5 (sekcja 1) w stacji PGE Dystrybucja S.A. 220/110/15kV ,,Sochaczew".
ii. Projekt przyłącza teletechnicznego /nawiązania z siecią Orange Polska obejmujący budowę przyłącza/dopływu do projektowanego budynku MCM w Żelazowej Woli w nawiązaniu do istniejącej sieci Orange Polska.
2) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej.

CPV: 71220000-6, 71244000-0, 71247000-1, 71248000-8, 71320000-7, 71321000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00109381, ZP.25.27.2021.1

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-26 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.nifc.pl/pl/bip/postepowania-w-trybach-konkurencyjnych/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do:
Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku,
Formularza do komunikacji,
Listy wszystkich postępowań.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń sporządzonych w postaci papierowej oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP):https://www.gov.pl/web/gov/warunki korzystania.
3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z systemu miniPortal dostępne są w Instrukcji użytkownika https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.
Szczegółowe informacje przedstawione są w § 7 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00049004/01 z dnia 2021-05-07
2021-05-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje,
że: 1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego będzie Narodowy Instytut Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul.
Tamka 43, 00-355 w Warszawie.2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym
Instytucie Fryderyka Chopina pod adresem: Ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa lub poprzez e-mail:
iod@nifc.pl. Szczegółowe informacje przedstawione są w § 22 ust. 1 i 2 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania RODO na podstawie art. 19 ust. 2
i 3 ustawy Pzp przedstawione są w § 22 ust. 3 SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-26 12:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.25.27.2021.1
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza kablowego elektroenergetycznego oraz przyłącza teletechnicznego do projektowanego budynku Międzynarodowego Centrum Muzycznego w Żelazowej Woli.
2. Usługa obejmuje następujące zadania:
1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w branży energetycznej oraz teletechnicznej w podziale na etapy:
a) Etap 1 obejmujący:
i. projekt zasilania energetycznego rezerwowego (w tym zasilenie placu budowy) Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli)
ii. projekt budowy kabla światłowodowego łączącego budynek Muzeum w Żelazowej Woli z projektowanym budynkiem Międzynarodowego Centrum Muzycznego.
b) Etap 2 obejmujący:
i. projekt zasilania energetycznego docelowego obejmujący:
budowę przyłącza kablowego SN z pola liniowego 15kV nr 5 (sekcja 1) w stacji PGE Dystrybucja S.A. 220/110/15kV ,,Sochaczew".
ii. Projekt przyłącza teletechnicznego /nawiązania z siecią Orange Polska obejmujący budowę przyłącza/dopływu do projektowanego budynku MCM w Żelazowej Woli w nawiązaniu do istniejącej sieci Orange Polska.
2) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7) ustawy Pzp, będą one udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 305 pkt 1) ustawy Pzp, w okresie nie dłuższym niż 3 lata od udzielenie zamówienia podstawowego i wartości nie przekraczającej 50% zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamówień będzie dotyczył świadczeń, które rzeczowo są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego lub świadczeń pozostających z nimi w bezpośrednim związku. Warunki zawarcia umowy będą kształtowane w sposób odpowiedni w oparciu o warunki umowy o zamówienie podstawowe. Wycena każdej pracy będzie dokonywana w oparciu o Środowiskowe zasady wycen prac projektowych i stawki w nich wskazane, aktualne dla roku w którym udzielane jest zamówienie podobne.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady i gwarancji
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający określa w tym zakresie warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Doświadczenia Wykonawcy:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy przyłącza elektroenergetycznego SN lub linii elektroenergetycznej o długości minimum 3 km.
b) Kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował: co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która wykonała co najmniej jedną dokumentację projektową, o której mowa powyżej w pkt 4 lit. a). Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze. zm.), Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DzU poz. 831) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (DzU z 2019 r. poz. 1117). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 poz. 220 ze zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający, na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego w § 13 i § 14 SWZ, będzie wymagał złożenia przez Wykonawców podmiotowego środka dowodowego, którym jest Oświadczenie Wykonawcy/ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w złożonym/ złożonych przez niego wraz z ofertą Oświadczeniu/Oświadczeniach o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP, wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 2 SWZ. Oświadczenia te należy złożyć na wezwanie według wzoru wskazanego w Załączniku nr 5 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, będzie wymagał złożenia przez Wykonawców następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odnośnie warunku wskazanego w § 15 ust. 1 pkt 4) lit. a) SWZ - wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia o dokumentach podmiotowych,
wykaz ten należy złożyć na wezwanie według wzoru podanego w załączniku nr 6 do SWZ
2) odnośnie warunku wskazanego w § 15 ust. 1 pkt 4) lit. b) SWZ - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami,
wykaz ten należy złożyć na wezwanie według wzoru podanego w załączniku nr 7 do SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Informacje na temat doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia jako projektant - sporządzone wg załącznika nr 7a do SWZ pod nazwą Doświadczenie zawodowe Projektanta, które pozwolą ocenić ofertę i przyznać jej punkty w kryterium ,,Doświadczenie projektanta" wskazanym w § 19 pkt 1 i pkt 4 SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowaniu ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Szczegółowe zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów podane są w SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza zmianę Umowy bez przeprowadzania nowego postępowania, w następujących sytuacjach i według niżej przedstawionych zasad wprowadzania tych zmian:
1) zmiany obowiązującej stawki VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT,
2) zmiany unormowań prawnych, które będą miały wpływ na realizację umowy,
3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych, lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,
4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
5) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,
6) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
7) zmiany terminów wykonywania przedmiotu umowy wynikającą z działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
a) w wyniku przekroczenia zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
8) zmiana terminów wykonywania umowy wynikająca ze szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do projektowania,
9) zmiany osób/y, które Wykonawca skierował do realizacji zamówienia na inne niż wskazane w ofercie pod warunkiem, że będą one spełniać odpowiednie wymagania określone w § 15 ust. 1pkt 4 lit. b) SWZ oraz w przypadku osoby o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 4 lit. b) SWZ posiadać doświadczenie nie mniejsze niż wskazane w ramach kryterium oceny ofert przez Wykonawcę w ofercie,
10) nierozpoczęcia lub nieukończenia robót budowlanych dla których dokumentacja projektowa została wykonana w terminie określonym w § 5 ust. 1, zmianie ulegnie termin wykonania nadzoru autorskiego,
11) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa zmianie mogą ulec stosowane w umowie definicje i nazewnictwo - w zakresie wynikającym ze zmian przepisów
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady i gwarancji
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-24

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.