Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa instalacji c.o. etażowych wraz z rozbudową/przebudową instalacji gazowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa instalacji c.o. etażowych wraz z rozbudową/przebudową instalacji gazowej

Data zamieszczenia: 2021-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Warszawska 35 B
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
+48322310395, faks +48322388775
biuro@tbs2.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/481683
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48322310395, faks +
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa instal. c.o. etażowych wraz z rozbudową/przebudową instal. gaz. dla lokali miesz. nr 1, 4, 5, 11 oraz wyk. łazienek dla lokali mieszk. nr 1, 4 w budynku przy Ul. Witkiewicza 25 w Gliwicach
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa instalacji c.o. etażowych wraz z rozbudową/przebudową instalacji gazowej dla lokali mieszkalnych nr 1, 4, 5, 11 oraz wykonaniem łazienek dla lokali mieszkalnych nr 1, 4 w budynku przy Ul. Witkiewicza 25 w Gliwicach.
2. Zakres zamówienia:
2.1. przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej;
2.2. przebudowa instalacji gazowej;
2.3. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z dwufunkcyjnych kotłów gazowych;
2.4. wprowadzenie kwasoodpornych wkładów powietrzno-spalinowych do przewodów
kominowych;
2.5. wykonanie łazienek;
2.6. likwidacja starych instalacji grzewczych, pieców, kotłów na paliwo stałe, grzejników

CPV: 45000000-7, 45310000-3, 45331100-7, 45331110-0, 45332000-3, 45333000-0, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00109389, 148/2021/TR

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-27 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.tbs2.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a.stały dostęp do sieci
Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b.komputer klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z syst. operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lubich nowsze wersje,
c.zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0.d.włączona obsługa JavaScript, e.zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików .pdf,
f.Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie
UTF8, g.Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny
czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar. Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla
Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową.
Oferty, wnioski oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie
muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosków, przedmiotowych środków dowodowych
na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie,
który następnie przesyła do systemu platformazakupowa.pl Oferta powinna być:
a. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, b. złożona przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Podpisy kwalifikowane
wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać
"Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014
- od 1 lipca 2016 roku". W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający
wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu
w formacie XAdES. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem
terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania
oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem
oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę
ubiegającego się wspólnie z
nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,
albo przez podwykonawcę. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem
dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 u.1i2 rozp. Parlamentu Europ. i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spr. ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyr. 95/46/WE
(og. rozp. o ochr. danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję,
że:1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZBMIITBS Sp. zo.o., 44-100 Gliwice, ul.
Warszawska 35b, tel. 32 231 03 95, e mail; biuro@tbs2.pl,2) w sprawach związ. z danymi proszę
kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w ZBMIITBS Sp. z o.o. którym jest Anna
Pawłowska, tel. 322310395, e-mail rodo@tbs2.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla
potrzeb niniejszego postępowania, na podstawie art. 6 u.1 lit. c RODO w celu prowadzenia
przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich
przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień
publicznych spoczywający na Zamawiającym,4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby
lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.
74 Pzp,5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 u. 1 Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,6) obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,7)w
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,8) Posiada Pan/Pani:a) na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do swoich danych osobowych,b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub
uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników, c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 u. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, d) prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 u. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych,b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,c)
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 u. 1 lit. c RODO.2.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o obowiązku informac. wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w zw. z prowadzonym
postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w
postępowaniu, chyba że ma zastos. co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 u. 5
RODO.3. Zamawiający, informuje że Wykonawcy do oferty składają ośw. w zakresie wypełnienia
obowiązków informac. przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/481683
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-27 09:00
Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 148/2021/TR
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa instalacji c.o. etażowych wraz z rozbudową/przebudową instalacji gazowej dla lokali mieszkalnych nr 1, 4, 5, 11 oraz wykonaniem łazienek dla lokali mieszkalnych nr 1, 4 w budynku przy ul. Witkiewicza 25 w Gliwicach.
2. Zakres zamówienia:
2.1. przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej;
2.2. przebudowa instalacji gazowej;
2.3. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z dwufunkcyjnych kotłów gazowych;
2.4. wprowadzenie kwasoodpornych wkładów powietrzno-spalinowych do przewodów
kominowych;
2.5. wykonanie łazienek;
2.6. likwidacja starych instalacji grzewczych, pieców, kotłów na paliwo stałe, grzejników
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 112
ust. 2 ustawy Pzp, dotyczących: 1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł. 2) Zdolności technicznej lub
zawodowej: dysponowanie:
- osobą z aktualnymi uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- osobą/osobami z aktualnymi uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
- osobą z aktualnymi uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności
elektrycznej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im
odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się
równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18
marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej ( Dz.U. 2008, Nr 63 poz. 394 ze zm.)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie dotyczące
niepodleganiu, wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w projektowanych
postanowieniach umowy - stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-25

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.