Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rewitalizacja założenia parkowo-dworskiego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Rewitalizacja założenia parkowo-dworskiego

Data zamieszczenia: 2021-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Niwiska
Niwiska 430
36-147 Niwiska
powiat: kolbuszowski
Tel.: +48 172279002, Faks: +48 172279341
k.kwasnik@niwiska.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Niwiska
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: Tel.: +48 172279002,
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Rewitalizacja założenia parkowo-dworskiego w Niwiskach w strefie konserwatorskiej i na terenach przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą z podziałem na zadania: o budowa parkingu, drogi dojazd...

Numer referencyjny: SI.271.3.2021
II.1.2)Główny kod CPV
77313000 Usługi utrzymania parków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Nazwa zamówienia: Rewitalizacja założenia parkowo-dworskiego w Niwiskach w strefie konserwatorskiej i na terenach przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą z podziałem na zadania:

o budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz alejek żwirowych - część 1 zamówienia,

o budowa oświetlenia na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego - część 2 zamówienia,

o zagospodarowanie terenów zielonych - część 3 zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz alejek żwirowych, budowa oświetlenia na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego oraz wykonanie nasadzeń oraz wycinka i cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części, określone w rozdziale IV SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ, tj.:

-- opis przedmiotu zamówienia(dokumentacja) - załączniki nr 8A-8C do SWZ (dla każdej z części osobno),

-- kalkulacja zaplanowanych do wykonania prac (przedmiar prac) - załączniki nr 1A-1C (dla każdej z części os...

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 408 350.97 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 1: Budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz alejek żwirowych,

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Niwiska, 36-147 Niwiska

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie:

-- parkingu i drogi manewrowej o nawierzchni z kostki,

-- parkingu i drogi manewrowej w technologii tzw. parking zielony,

-- drogi dojazdowej szerokości 3, 50 m,

-- drogi dojazdowej na dziedziniec i do oficyny,

-- alejki spacerowe i place pod altany,

-- trawniki dywanowe wzmocnione,

-- roboty wykończeniowe i towarzyszące.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ, tj.:

-- opis przedmiotu zamówienia(dokumentacja) - załączniki nr 8A-8C do SWZ (dla każdej z części osobno),

-- kalkulacja zaplanowanych do wykonania prac (przedmiar prac) - załączniki nr 1A-1C (dla każdej z części osobno),

-- projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy - załączniki nr 9A-9C (dla każdej z części osobno).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 737 523.36 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.06.03.00-18-0005/18-00 Rewitalizacja założenia parkowo-dworskiego w Niwiskach w strefie konserwatorskiej i terenach przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Regionalny program operacyjny województwa podkarpackiego na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: dla części nr 1: 15 000,00 PLN.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia).

Zamawiający przewiduje dodatkowe/fakultatywne podstawy (przesłanki) wykluczenia zawarte w art. 109 ust. 1 ustawy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 2: Budowa oświetlenia na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45112100 Roboty w zakresie kopania rowów
45112310 Podsypywanie gleby
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310 Układanie kabli
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45233292 Instalowanie urządzeń ochronnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Niwiska, 36-147 Niwiska

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na:

-- montażu i stawianiu słupów linii napowietrznej oraz oświetleniowych,

-- montażu przewodów napowietrznych oraz układanie kabli ziemnych,

-- montażu opraw oświetleniowych,

-- badania i pomiary,

-- roboty wykończeniowe i towarzyszące,

-- oznakowanie i urządzenia zabezpieczające.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ, tj.:

-- opis przedmiotu zamówienia(dokumentacja) - załączniki nr 8A-8C do SWZ (dla każdej z części osobno),

-- kalkulacja zaplanowanych do wykonania prac (przedmiar robót) - załączniki nr 1A-1C (dla każdej z części osobno),

-- projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy - załączniki nr 9A-9C (dla każdej z części osobno).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 140 443.35 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Rewitalizacja założenia parkowo-dworskiego w Niwiskach w strefie konserwatorskiej i terenach przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - RPPK.06.03.00-18-0005/18-00 Regionalny program operacyjny województwa podkarpackiego na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: dla części nr 2: 4 500,00 PLN.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia).

Zamawiający przewiduje dodatkowe/fakultatywne podstawy (przesłanki) wykluczenia zawarte w art. 109 ust. 1 ustawy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 3: Zagospodarowanie terenów zielonych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400 Usługi wycinania drzew
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77313000 Usługi utrzymania parków
77314100 Usługi w zakresie trawników
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Niwiska, 36-147 Niwiska

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca swym zakresem:

-- ścinanie drzew twardych,

-- sadzenie drzew i krzewów liściastych oraz iglastych,

-- obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi,

-- wykonanie trawnika odpornego na ścieranie,

-- wykonanie murawy intensywnej i ekstensywnej,

-- wykonanie trejaży wolnostojących oraz kratownicy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ, tj.:

-- opis przedmiotu zamówienia(dokumentacja) - załączniki nr 8A-8C do SWZ (dla każdej z części osobno),

-- kalkulacja zaplanowanych do wykonania prac (przedmiar robót) - załączniki nr 1A-1C (dla każdej z części osobno),

-- projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy - załączniki nr 9A-9C (dla każdej z części osobno).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 530 384.26 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Rewitalizacja założenia parkowo-dworskiego w Niwiskach w strefie konserwatorskiej i terenach przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - RPPK.06.03.00-18-0005/18-00 Regionalny program operacyjny województwa podkarpackiego na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: dla części nr 3: 50 000,00 PLN.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia).

Zamawiający przewiduje dodatkowe/fakultatywne podstawy (przesłanki) wykluczenia zawarte w art. 109 ust. 1 ustawy.

CPV: 77313000, 45000000, 45100000, 45200000, 45233120, 45112100, 45112310, 45231400, 45232000, 45314300, 45314310, 45316110

Dokument nr: 347194-2021, SI.271.3.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 16/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Niwiska na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu ich na platformie miniPortal.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Pracownicy ds. Zamówień Publicznych - tel. +48 172270427, 172270414, e-mail inwestycje@gmina.niwiska.pl.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.niwiska.biuletyn.net

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Niwiska, 36-147 Niwiska

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2021

Kontakt:
Gmina Niwiska
Krajowy numer identyfikacyjny: 690581672
Niwiska 430
Niwiska
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
36-147
Polska
E-mail: k.kwasnik@niwiska.pl
Tel.: +48 172279002
Faks: +48 172279341

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.