Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dzierżawa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej oraz najmu urządzeń...

Przedmiot:

Dzierżawa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej oraz najmu urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych

Data zamieszczenia: 2021-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Sekcja Zamówień Publicznych
11 Listopada 37/59
26-600 Radom
powiat: Radom
anna.ozga@ra.policja.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom/proceedings
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dzierżawa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej oraz najmu urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji podległych KWP zs. w Radomiu

Numer referencyjny: 17/21
II.1.2)Główny kod CPV
64200000 Usługi telekomunikacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dzierżawie cyfrowych i analogowych łączy telekomunikacyjnych) z podziałem na zadania 1, 2, 3, 4, 5.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SWZ, cennikach/wykazach łączy - załączniki od 1a do 1e do SWZ i w projekcie umowy - załącznik nr 2 do SWZ, zamieszczonych na platformie zakupowej pod adresem (https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 - okręg płocki. Dzierżawa cyfrowych i analogowych łączy telekomunikacyjnych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000 Usługi telekomunikacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923 Płocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Okręg płocki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dzierżawa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej oraz najmu urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji podległych KWP Radom (dzierżawy cyfrowych i analogowych łączy telekomunikacyjnych) - szczegółowy opis w załączniku nr 1a, nr 2, nr 4 do SWZ - zamieszczonych na platformie zakupowej pod adresem (https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom).

Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. nie mają na celu naruszenie art. 99, art. 101, art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych zamawiającego.

Wszystkie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, nazwy handlowe produktów należy rozumieć jako określenie wymaganych norm i standardów jakościowych dla danego produktu. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o odniesieniu do norm, o materiałach, wyrobach lub sprzęcie z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne". Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, standardów jakościowych, które powinny spełniać te produkty. Zamawiający podkreśla, iż zgodnie z art. 101 ust. 5ustawy Pzp, ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny, w stosunku do wymagań określonych przez zamawiającego w SWZ, spoczywa na wykonawcy składającym ofertę. Za sprzęt/produkty równoważne przyjmuje się sprzęt/produkty spełniające wszystkie minimalne wymagania określone przez zamawiającego w SWZ. Wszystkie dokumenty dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zamieszczone zostały na platformie zakupowej pod adresem (https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/10/2021
Koniec: 02/10/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane będzie przez okres 36 miesięcy od 2.10.2021.

Cena brutto oferty w PLN (C) w zakresie realizowanego zadania 60 %,

Czas usunięcia usterki/awarii (A) 40 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 - okręg ostrołęcki. Dzierżaw cyfrowych i analogowych łączy telekomunikacyjnych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000 Usługi telekomunikacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Okręg ostrołęcki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dzierżawa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej oraz najmu urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji podległych KWP Radom (dzierżawy cyfrowych i analogowych łączy telekomunikacyjnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SWZ, cennikach/wykazach łączy - załącznik 1b do SWZ i w projekcie umowy - załącznik nr 2 do SWZ - zamieszczonych na platformie zakupowej pod adresem (https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom).

Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. nie mają na celu naruszenie art. 99, art. 101, art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych zamawiającego.

Wszystkie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, nazwy handlowe produktów należy rozumieć jako określenie wymaganych norm i standardów jakościowych dla danego produktu. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o odniesieniu do norm, o materiałach, wyrobach lub sprzęcie z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne". Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, standardów jakościowych, które powinny spełniać te produkty. Zamawiający podkreśla, iż zgodnie z art. 101 ust. 5ustawy Pzp, ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny, w stosunku do wymagań określonych przez zamawiającego w SWZ, spoczywa na wykonawcy składającym ofertę. Za sprzęt/produkty równoważne przyjmuje się sprzęt/produkty spełniające wszystkie minimalne wymagania określone przez zamawiającego w SWZ. Wszystkie dokumenty dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zamieszczone zostały na platformie zakupowej pod adresem (https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/10/2021
Koniec: 02/10/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia wynosi 36 miesięcy od 2.10.2021.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena brutto oferty w PLN (C) w zakresie realizowanego zadania 60 %,

Czas usunięcia usterki/awarii (A) 40 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3 - okręg radomski. Dzierżawa cyfrowych i analogowych łączy telekomunikacyjnych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000 Usługi telekomunikacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Okręg radomski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dzierżawa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej oraz najmu urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji podległych KWP Radom (dzierżawy cyfrowych i analogowych łączy telekomunikacyjnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SWZ, cennikach/wykazach łączy - załącznik 1c do SWZ i w projekcie umowy - załącznik nr 2 do SWZ - zamieszczonych na platformie zakupowej pod adresem (https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom).

Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. nie mają na celu naruszenie art. 99, art. 101, art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych zamawiającego.

Wszystkie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, nazwy handlowe produktów należy rozumieć jako określenie wymaganych norm i standardów jakościowych dla danego produktu. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o odniesieniu do norm, o materiałach, wyrobach lub sprzęcie z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne". Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, standardów jakościowych, które powinny spełniać te produkty. Zamawiający podkreśla, iż zgodnie z art. 101 ust. 5ustawy Pzp, ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny, w stosunku do wymagań określonych przez zamawiającego w SWZ, spoczywa na wykonawcy składającym ofertę. Za sprzęt/produkty równoważne przyjmuje się sprzęt/produkty spełniające wszystkie minimalne wymagania określone przez zamawiającego w SWZ. Wszystkie dokumenty dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zamieszczone zostały na platformie zakupowej pod adresem (https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/10/2021
Koniec: 02/10/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia wynosi 36 miesięcy od 2.10.2021.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena brutto oferty w PLN (C) w zakresie realizowanego zadania 60 %,

Czas usunięcia usterki/awarii (A) 40 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 4 - okręg siedlecki. Dzierżawa cyfrowych i analogowych łączy telekomunikacyjnych

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000 Usługi telekomunikacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Okręg siedlecki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dzierżawa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej oraz najmu urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji podległych KWP Radom (dzierżawy cyfrowych i analogowych łączy telekomunikacyjnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SWZ, cennikach/wykazach łączy - załącznik 1d do SWZ i w projekcie umowy - załącznik nr 2 do SWZ - zamieszczone na platformie zakupowej pod adresem (https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom).

Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. nie mają na celu naruszenie art. 99, art. 101, art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych zamawiającego.

Wszystkie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, nazwy handlowe produktów należy rozumieć jako określenie wymaganych norm i standardów jakościowych dla danego produktu. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o odniesieniu do norm, o materiałach, wyrobach lub sprzęcie z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne". Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, standardów jakościowych, które powinny spełniać te produkty. Zamawiający podkreśla, iż zgodnie z art. 101 ust. 5ustawy Pzp, ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny, w stosunku do wymagań określonych przez zamawiającego w SWZ, spoczywa na wykonawcy składającym ofertę. Za sprzęt/produkty równoważne przyjmuje się sprzęt/produkty spełniające wszystkie minimalne wymagania określone przez zamawiającego w SWZ. Dokumenty dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zamieszczone zostały na platformie zakupowej pod adresem (https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/10/2021
Koniec: 02/10/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia wynosi 36 miesięcy od 2.10.2021.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena brutto oferty w PLN (C) w zakresie realizowanego zadania 60 %,

Czas usunięcia usterki/awarii (A) 40 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 5 - łącza analogowe Płock, Radom. Dzierżawa cyfrowych i analogowych łączy telekomunikacyjnych

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000 Usługi telekomunikacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod NUTS: PL923 Płocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Płock, Radom.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dzierżawa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej oraz najmu urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji podległych KWP Radom (dzierżawy cyfrowych i analogowych łączy telekomunikacyjnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SWZ, cennikach/wykazach łączy - załącznik 1e do SWZ i w projekcie umowy - załącznik nr 2 do SWZ - zamieszczonych na platformie zakupowej pod adresem (https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom)

Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. nie mają na celu naruszenie art. 99, art. 101, art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych zamawiającego.

Wszystkie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, nazwy handlowe produktów należy rozumieć jako określenie wymaganych norm i standardów jakościowych dla danego produktu. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o odniesieniu do norm, o materiałach, wyrobach lub sprzęcie z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne". Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, standardów jakościowych, które powinny spełniać te produkty. Zamawiający podkreśla, iż zgodnie z art. 101 ust. 5ustawy Pzp, ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny, w stosunku do wymagań określonych przez zamawiającego w SWZ, spoczywa na wykonawcy składającym ofertę. Za sprzęt/produkty równoważne przyjmuje się sprzęt/produkty spełniające wszystkie minimalne wymagania określone przez zamawiającego w SWZ. Dokumenty dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zamieszczone zostały na platformie zakupowej pod adresem (https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/10/2021
Koniec: 02/10/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia wynosi 36 miesięcy od 2.10.2021.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena oferty brutto ,,C" - 100 %.

CPV: 64200000

Dokument nr: 347456-2021, 17/21

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 06/08/2021
Czas lokalny: 12:05
Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej na której prowadzone jest postępowanie pod adresem (https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom).

2. Szczegółowe informacje o warunkach otwarcia ofert znajdują się w rozdziale XVI SWZ dostępnej wraz z dokumentami zamówienia na stronie prowadzonego postępowania pod adresem (https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom).

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/kwp_radom

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Okręg płocki.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Okręg ostrołęcki.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Okręg radomski.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Okręg siedlecki.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Płock, Radom.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2021

2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:

-- zadanie nr 1 - okręg płocki - 17 000,00 PLN,

-- zadanie nr 2 - okręg ostrołęcki - 10 000,00 PLN,

-- zadanie nr 3 - okręg radomski - 13 000,00 PLN,

-- zadanie nr 4 - okręg siedlecki - 8 000,00 PLN,

-- zadanie nr 5 - łącza analogowe Płock, Radom - 1 600,00 PLN.

Kontakt:
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Sekcja Zamówień Publicznych
Krajowy numer identyfikacyjny: 670897379
11 Listopada 37/59
Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
26-600
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Ozga
E-mail: anna.ozga@ra.policja.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.