Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
304z dziś
4840z ostatnich 7 dni
19034z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont sanitariatów i sali sesyjnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont sanitariatów i sali sesyjnej

Data zamieszczenia: 2021-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wisła
Plac B. Hoffa 3
43-460 Wisła
powiat: cieszyński
przetargi@um.wisla.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Wisła
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont sanitariatów i sali sesyjnej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

sala sesyjna: wymiana istniejącej stolarki drzwiowej,wykonanie sufitu podwieszanego, napraw i uzupełnienie tynków ściennych, ułożenie tapety winylowej, wymiana okładzin ściennych, rozebranie istniejących posadzek, ułożenie posadzki, wymiana kratek wentylacyjnych, wymiana rolet okiennych, zmiana lokalizacji uchwytu rzutnika, dostawa i montaż ekranu projekcyjnego, demontaż i ponowny montaż istniejącego klimatyzatora wraz z instalacją, demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej, teletechnicznej, nowe oprawy oświetleniowe, gniazda, zabudowa puszek podłogowych, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, teletechnicznej, zabudowa matrycy HDMI, wykonanie linii zasilającej i zabudowa nowej tablicy bezpiecznikowej, demontaż i ponowny montaż kamery, ułożenie okablowania audio; sanitariaty - 3 pomieszczenia: całkowity remont wraz z nowymi instalacjami i białym montażem.

CPV: 45216110-8, 45210000-2, 45331100-7, 45332000-3, 45400000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00109195, RGŚ.271.13.2021.JP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-27 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://um.wisla.pl/SWZ/2021_remont_sala/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ - składanie ofert,
przetargi@um.wisla.pl,ePUAP,https://miniportal.uzp.gov.pl/ - korespondencja 1. W postępowaniu o
udzieleniezamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą
elektroniczną przyużyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu,dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej -
przetargi@um.wisla.pl2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o
udzieleniezamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAPma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku"oraz do ,,Formularza do komunikacji". Ofertę, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy,oraz pozostałe dokumenty składane do oferty składa się, pod rygorem nieważności, w
formieelektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciuopisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal , dostępnym pod
adresemhttps://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz w Warunkach/ Regulaminie korzystania z elektronicznej
platformyusług administracji publicznej (ePUAP) dostępnym pod adresem
https://epuap.gov.pl/wps/portal.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego,akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie
miniPortalu, oraz zobowiązujesię korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
Regulaminu. 4. Maksymalny rozmiarplików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
,,Formularz złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku"i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150
MB natomiast zapośrednictwem maila 30 MB. Pozostałe dane w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO"oraz zgodnie z art 8a ustawy PZP (Dz.U. 2018 poz 1986 ze zmianami) , informuję, że:
§ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła, z siedzibą: 43-460 Wisła, Plac Bogumiła Hoffa, tel. (33) 855 24 25 , e-mail: um@wisla.pl
§ Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.wisla.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
§ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RGŚ.271.13.2021.JP:
Remont sanitariatów i sali sesyjnej
§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej ,,ustawa Pzp";
§ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
§ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
§ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
§ posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
§ nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-27 11:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RGŚ.271.13.2021.JP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

sala sesyjna: wymiana istniejącej stolarki drzwiowej,wykonanie sufitu podwieszanego, napraw i uzupełnienie tynków ściennych, ułożenie tapety winylowej, wymiana okładzin ściennych, rozebranie istniejących posadzek, ułożenie posadzki, wymiana kratek wentylacyjnych, wymiana rolet okiennych, zmiana lokalizacji uchwytu rzutnika, dostawa i montaż ekranu projekcyjnego, demontaż i ponowny montaż istniejącego klimatyzatora wraz z instalacją, demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej, teletechnicznej, nowe oprawy oświetleniowe, gniazda, zabudowa puszek podłogowych, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, teletechnicznej, zabudowa matrycy HDMI, wykonanie linii zasilającej i zabudowa nowej tablicy bezpiecznikowej, demontaż i ponowny montaż kamery, ułożenie okablowania audio; sanitariaty - 3 pomieszczenia: całkowity remont wraz z nowymi instalacjami i białym montażem.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45216110-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w wysokości do 30% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia:
1.1. Przez prace podobne Zamawiający rozumie roboty, których zakres jest zgodny z zakresem zamówienia podstawowego.
1.2. Szczegółowy zakres zamówienia określony zostanie w toku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i może w szczególności dotyczyć:
1.2.1. realizacji kolejnych robót budowlanych na obiekcie.
1.3. Zamówienia dotyczące robót wskazanych w punkcie 1.2.1 zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i przyjętym przez Zamawiającego kosztorysem. W zakresie nieuregulowanym w Rozdziale XXVI SWZ zamówienia podobne będą realizowane na zasadach określonych w umowie podstawowej.
1.4. Zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy na roboty wskazane w pkt 1.2.1, jest to jedynie prawna możliwość zawarcia umowy z dotychczasowym Wykonawcą po wynegocjowaniu jej postanowień w toku wskazanego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
w przeciągu ostatnich 5 lat wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, przebudowie, rozbudowie, budowie kubaturowego obiektu budowlanego za kwotę co najmniej 150.000,00 zł brutto. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące tego warunku zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SWZ, zamawiający jako średni kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia w zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Podstawy odrzucenia art 108 ust 1 ustawy PZP.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda żadnych dokumentów.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda żadnych dokumentów.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokumenty oferty: formularz Ofertowy, oświadczenie wstępne o nie podleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału (jeżeli takie zostały określone) odpowiednio oferenta, oferentów przy wspólnym składaniu oferty, podmiotu trzeciego - jeżeli dotyczy; zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli dotyczy, pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą - jeżeli dotyczy, dokument z którego będzie wynikać ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 58 ustawy Pzp- jeżeli dotyczy, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia pod warunkami z art 117 ust 2 i/lub 3 - oświadczenie o którym mowa w art 117 ust 4 ustawy, wykaz części zamówienia, jeżeli wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom ich realizację-jeżeli dotyczy, stosowną informację jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Postanowienia projektu umowy zapisano w załączniku SWZ-3.
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian w treści umowy w następującym zakresie:
2.1. zmiana terminu wykonania umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, tj.
2.1.1. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i jemu zapobiec (w szczególności warunki atmosferyczne np. intensywne opady deszczu, wysoki stan wód w rzece, opady śniegu, niska temperatura),
2.1.2. wniesienie odwołania na czynność Zamawiającego związaną z postępowaniem przetargowym lub wydłużenie terminu związania ofertą,
2.1.3. konieczność usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenie istotnych zmian w dokumentacji projektowej, nieujawnionych przed wszczęciem postępowania,
2.1.4. konieczność wykonania robót zamiennych bądź wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, a ich realizacja jest niemożliwa w pierwotnym terminie umowy,
2.1.5. wstrzymanie robót przez uprawnione organy z przyczyn niewynikających z winy Wykonawcy,
2.1.6. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną (między innymi gestorzy sieci),
2.1.7. wstrzymania bądź ograniczenia robót w przypadku kolizji w zakresie robót z wykonawcą realizującym inne zadania na tym obiekcie.
2.1.8. Konieczność wprowadzenia zmian w związku z sytuacją epidemiologiczną, (wymaga się, aby wystąpienie lub możliwość wystąpienia wpływu epidemii COVID-19 na wykonanie umowy było udowodnione, strona powołująca się na tę okoliczność musi przedstawić oświadczenia... pozostałe zapisy w Rozdziale XXXV SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-25

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.