Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu monitoringu przeciwpożarowego lasów

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu monitoringu przeciwpożarowego lasów

Data zamieszczenia: 2021-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów
ul. Leśna 37
56-100 Wołów
powiat: wołowski
Tel.: +48 713809361, Faks: +48 713809361
piotr.szymczyk@wroclaw.lasy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wołów
Wadium: 10 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 713809361,
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA wraz z montażem i uruchomieniem systemu monitoringu przeciwpożarowego lasów w Nadleśnictwie Wołów

Numer referencyjny: SA3.270.9.2021
II.1.2)Główny kod CPV
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i wdrożeniem systemu monitoringu przeciwpożarowego do wczesnego wykrywania pożarów lasów w Nadleśnictwie Wołów oraz wyposażenie systemu w program do automatycznej detekcji dymów. System będzie oparty na obrotowych urządzeniach wizyjnych z przesyłem obrazu drogą radiową, pomiędzy wieżami satelitarnymi i wieżą bazową przy pomocy 2 kamer zamontowanych na wieżach/dostrzegalniach przeciwpożarowych w Nadleśnictwie Wołów wraz z automatycznym systemem wykrywania dymu wspomagającym pracę obserwatora. Sygnał będzie przesyłany drogą radiową z wież zlokalizowanych w miejscowości Jakubikowice (Leśnictwo Wińsko) i miejscowości Wrzosy (Leśnictwo Wrzosy) do Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego zlokalizowanego w siedzibie Nadleśnictwa Wołów przy Ul. Leśnej 37 w Wołowie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31625000 Alarmy przeciwpożarowe
31625100 Systemy wykrywania ognia
31625200 Systemy przeciwpożarowe
32200000 Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
51314000 Usługi instalowania urządzeń wideo
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Wołów, woj. dolnośląskie, Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i wdrożeniem systemu monitoringu przeciwpożarowego do wczesnego wykrywania pożarów lasów w Nadleśnictwie Wołów oraz wyposażenie systemu w program do automatycznej detekcji dymów. System będzie oparty na obrotowych urządzeniach wizyjnych z przesyłem obrazu drogą radiową, pomiędzy wieżami satelitarnymi i wieżą bazową przy pomocy 2 kamer zamontowanych na wieżach/dostrzegalniach przeciwpożarowych w Nadleśnictwie Wołów wraz z automatycznym systemem wykrywania dymu wspomagającym pracę obserwatora. Sygnał będzie przesyłany drogą radiową z wież zlokalizowanych w miejscowości Jakubikowice (Leśnictwo Wińsko) i miejscowości Wrzosy (Leśnictwo Wrzosy) do Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego zlokalizowanego w siedzibie Nadleśnictwa Wołów przy Ul. Leśnej 37 w Wołowie.

1) Lokalizacja nr 1: Istniejący maszt antenowy o wysokości 25 m zlokalizowany na dachu siedziby Nadleśnictwa Wołów wraz z Punktem Alarmowo-Dyspozycyjnym, Ul. Leśna 37, 56-100 Wołów;

2) Lokalizacja nr 2: Wieża przeciwpożarowa betonowa w Leśnictwie Wrzosy o wysokości 34 m zlokalizowana na działce nr 397/127, obręb ew. Rudno, gm. Wołów, pow. wołowski, woj. dolnośląskie;

3) Lokalizacja nr 3: Wieża kratownicowa stalowa w Leśnictwie Wińsko o wysokości 32 m, na działce nr 139, obręb ew. Jakubikowice, gm. Wińsko, pow. wołowski, woj. dolnośląskie,

Każda z wież posiada podłączenie do sieci zasilającej.

Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcy gwarancji jakości od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert opisane w pkt 16.2. ppkt 2) SWZ.

Wykonawca, w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego wypełnienia wniosku o wydanie pozwolenia radiowego na używanie urządzeń radiokomunikacyjnych linii radiowych w służbie stałej, który po akceptacji przez Zamawiającego, zostaje złożony celem uzyskania stosownych pozwoleń i decyzji od UKE na użytkowanie radiolinii przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu, który spełnia wymogi uzyskania pozwolenia i decyzji od Urzędu Komunikacji Elektronicznej UKE na pracę w paśmie licencjonowanym.

Wraz z urządzeniami, Wykonawca dostarczy niezbędne do działania Przedmiotu Umowy elementy dodatkowe (akcesoria), zapewniające właściwą współpracę urządzeń, w szczególności wyposaży urządzenia w instalacje, elementy montażowe i inne urządzenia bądź materiały niezbędne do prawidłowego działania poszczególnych urządzeń Przedmiotu Umowy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SWZ - ,,Studium wizyjności i radiokomunikacji oraz projekt systemu monitoringu w Nadleśnictwie Wołów" oraz w załączniku nr 10 - ,,Rysunek - wspornik pod kamerę na wieży Wrzosy". Przedmiar stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, dołączony jest pomocniczo, wyłącznie w celu sporządzenia kalkulacji własnej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0007/16-00. Zgodnie z art. 257 pkt 1) PZP Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ,,procedury odwróconej", o której mowa w art. 139 ust. 1 oraz 3- 4 PZP. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP przez wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

CPV: 32000000, 31625000, 31625100, 31625200, 32200000, 51314000

Dokument nr: 345472-2021, SA3.270.9.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 12/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.wolow.wroclaw.lasy.gov.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Wołów, woj. dolnośląskie, Polska.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/07/2021

Kontakt:
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów
ul. Leśna 37
Wołów
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
56-100
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Szymczyk
E-mail: piotr.szymczyk@wroclaw.lasy.gov.pl
Tel.: +48 713809361
Faks: +48 713809361

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.