Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
916z dziś
5342z ostatnich 7 dni
20368z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia drogowego

Przedmiot:

Budowa oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2021-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA PUCK
10 Lutego 29
84-100 Puck
powiat: pucki
58 673-56-20
inwestycje@gmina.puck.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/481901
Województwo: pomorskie
Miasto: Puck
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 58 673-56-20
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Leśniewo, Mechowo, Mieroszyno, Mrzezino, Połczyno Bis, Połczyno, Gnieżdżewo w podziale na 3 części.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - Leśniewo Ul. Akacjowa, Ul. Mechowska, Mechowo Ul. Dębowa.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 6 i odpowiednio 6.1 do SWZ ,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" (SOPZ).

Część II - Mieroszyno Ul. Lipowa, Ul. Rodzinna, Ul. Młyńska, Gnieżdżewo Ul. Lipowa
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 6 i odpowiednio 6.2 do SWZ ,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" (SOPZ).

Część III - Połczyno BIS Ul. Kwiatowa, Połczyno Ul. Klonowa, Ul. Spokojna, Mrzezino Ul. Kolejowa.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 6 i odpowiednio 6.3 do SWZ ,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" (SOPZ).

CPV: 45232200-4, 45316110-9

Dokument nr: 2021/BZP 00109842, ZP.271.11.2021.AR

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-26 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_puck
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_puck
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. 2.Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest
platformazakupowa.pl (zwana,,Platformą"), dostępna pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/ug_puck 3.Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania
dotyczące
specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu
przekazania
i odbioru danych za pośrednictwem Platformy, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości niemniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:
pamięć min. 2 GBRam, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0., 4) włączona obsługa
JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6)
Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 7)
oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar. 4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego: 1) akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 2) zapoznał się
i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje5. Oferta, oświadczenia, dokumenty oraz
przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.6. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich
plików muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Puck z siedzibą w Urzędzie Gminy Puck, przy Ul. 10 Lutego 29 84-100 Puck; dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Puck, e-mail iod@gmina.puck.pl;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.7.2021.AR pn.: ,,Przebudowa dróg na terenie gminy Puck w zakresie budowy chodnika w podziale na 2 zadania" - prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP";
4) Dane osobowe Wykonawcy lub osób po stronie Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w art. 78 ustawy Pzp i w przepisach o archiwizacji, w tym w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 r. poz. 164);
5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Jednocześnie Urząd Gminy Puck przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/481901
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-26 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_puck

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.