Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie termomodernizacji wraz z likwidacją niskiej emisji budynków mieszkalnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie termomodernizacji wraz z likwidacją niskiej emisji budynków mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2021-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania
ul. Zielna 25b
41-907 Bytom
powiat: Bytom
rewitalizacja@bm.bytom.pl
https://bm-bytom.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie termomodernizacji wraz z likwidacją niskiej emisji budynków mieszkalnych położonych przy pl. Wolskiego 7, Ul. Rostka 12, Ul. Piekarskiej 40 Ul. Konstytucji 118 i Ul. Murarskiej 17

Numer referencyjny: DOR-PN-12-2021
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia jest zróżnicowany pod względem zakresu prac w zależności od lokalizacji budynku, polega na wykonaniu robót budowlanych - termomodernizacji, likwidacji niskiej emisji oraz robót objętych decyzjami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej PINB) w Bytomiu w budynkach położonych przy Pl. Wolskiego 7, Ul. Rostka 12, Ul. Piekarskiej 40, Ul. Konstytucji 118, Ul. Murarskiej 17 zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, prawomocnymi decyzjami o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniami robót niewymagających pozwolenia na budowę, decyzjami PINB i stanowiącym załączniki nr 1.1- 1.5 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, likwidacji niskiej emisji w budynku położonym przy pl. Wolskiego 7

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45211300 Roboty budowlane w zakresie budowy domów
45211340 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000 Roboty izolacyjne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy pl. Wolskiego 7

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1 - Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, likwidacji niskiej emisji oraz robót objętych decyzjami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej PINB) w Bytomiu w budynku położonym przy pl. Wolskiego 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają odpowiednio dla części zamówienia załączniki nr 1.1 do SIWZ w skład którego wchodzą:

-- Projekt budowlany tom I,

-- Projekt budowlany tom II,

-- projekty wykonawcze,

-- Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 616/2020 z dnia 9 października 2020 r.,

-- stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 8 września 2020 r.,

-- postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków K nr.5142.1907.2020.EB z dnia 7 października 2020 r.,

-- dokumenty formalno-prawne niezbędne do realizacji zadania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw) / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nS [%] oferowanych kotłów c.o. i c.w.u. gazowych do zainstalowania w lokalach powyżej 90 % / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na roboty budowlane / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom w ramach działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oś. priorytetowa POIS.01.00.00, Zmniejszenie emisyjności gospodarki, program operacyjny ,,Infrastruktura i Środowisko" 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN na warunkach określonych w rozdziale VIII SIWZ.

2) Zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie Prawa zamówień publicznych jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, likwidacji niskiej emisji w budynku położonym przy Ul. Rostka 12

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45211300 Roboty budowlane w zakresie budowy domów
45211340 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000 Roboty izolacyjne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy Ul. Rostka 12

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2 - Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i likwidacji niskiej emisji w budynku położonym przy Ul. Rostka 12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają odpowiednio dla części zamówienia załączniki nr 1.2. do SIWZ, w skład którego wchodzą:

-- Projekt budowlany,

-- projekty wykonawcze,

-- Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 572/2020 z dnia 24 września 2020 r.,

-- Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 28 września 2020 r.,

-- dokumenty formalno-prawne niezbędne do realizacji zadania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw) / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nS [%] oferowanych kotłów c.o. i c.w.u. gazowych do zainstalowania w lokalach powyżej 90 % / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na roboty budowlane / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom" W ramach działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oś. priorytetowa POIS.01.00.00, Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN na warunkach określonych w rozdziale VIII SIWZ.

2) Zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie Prawa zamówień publicznych jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, likwidacji niskiej emisji w budynku położonym przy Ul. Piekarskiej 40.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45211300 Roboty budowlane w zakresie budowy domów
45211340 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000 Roboty izolacyjne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy Ul. Piekarskiej 40.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 3 - Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i likwidacji niskiej emisji w budynku położonym przy Ul. Piekarskiej 40. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają odpowiednio dla części zamówienia załączniki nr 1.3. do SIWZ, w skład którego wchodzą:

-- Projekt budowlany,

-- Projekty wykonawcze,

-- Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 542/2020 z dnia 14 września 2020 r.,

-- Dokumenty formalno-prawne niezbędne do realizacji zadania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw) / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nS [%] oferowanych kotłów c.o. i c.w.u. gazowych do zainstalowania w lokalach powyżej 90 % / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na roboty budowlane / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom" W ramach działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oś. priorytetowa POIS.01.00.00, Zmniejszenie emisyjności gospodarki, program operacyjny ,,Infrastruktura i Środowisko" 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN na warunkach określonych w rozdziale VIII SIWZ.

2) Zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie Prawa zamówień publicznych jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, likwidacji niskiej emisji w budynku położonym przy Ul. Konstytucji 118

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45211300 Roboty budowlane w zakresie budowy domów
45211340 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000 Roboty izolacyjne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy Ul. Konstytucji 118

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 4 - Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku położonego przy Ul. Konstytucji 118. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają odpowiednio dla części zamówienia załączniki nr 1.4. do SIWZ, w skład którego wchodzą:

-- Projekt budowlany,

-- Projekt wykonawczy,

-- odpowiedź Wydziału Architektury U.M. Bytom na zgłoszenie robót z dnia 29 maja 2020 r.,

-- dokumenty formalno-prawne niezbędne do realizacji zadania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw) / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nS [%] oferowanych kotłów c.o. i c.w.u. gazowych do zainstalowania w lokalach powyżej 90 % / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na roboty budowlane / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom" W ramach działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oś. priorytetowa POIS.01.00.00, Zmniejszenie emisyjności gospodarki, program operacyjny ,,Infrastruktura i Środowisko" 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN na warunkach określonych w rozdziale VIII SIWZ.

2) Zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie Prawa zamówień publicznych jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, likwidacji niskiej emisji w budynku położonym przy Ul. Murarskiej 17

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45211300 Roboty budowlane w zakresie budowy domów
45211340 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000 Roboty izolacyjne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy Ul. Murarskiej 17

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 5 - Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku położonego przy Ul. Murarskiej 17. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają odpowiednio dla części zamówienia załączniki nr 1.5. do SIWZ, w skład którego wchodzą:

-- Projekt budowlany,

-- Projekt wykonawczy,

-- Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 726/2020 z dnia 20 listopada 2020 r.,

-- Dokumenty formalno-prawne niezbędne do realizacji zadania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw) / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nS [%] oferowanych kotłów c.o. i c.w.u. gazowych do zainstalowania w lokalach powyżej 90 % / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na roboty budowlane / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom" W ramach działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oś. priorytetowa POIS.01.00.00, Zmniejszenie emisyjności gospodarki, program operacyjny ,,Infrastruktura i Środowisko" 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN na warunkach określonych w rozdziale VIII SIWZ.

2) Zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie Prawa zamówień publicznych jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

CPV: 45000000, 45200000, 45211300, 45211340, 45300000, 45330000, 45310000, 45320000, 45400000, 45421000, 45220000

Dokument nr: 344687-2021, DOR-PN-12-2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi podczas transmisji szczegółowe informacje zawiera rozdział XII.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bm-bytom.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://bm-bytom.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy pl. Wolskiego 7

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy Ul. Rostka 12

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy Ul. Piekarskiej 40.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy Ul. Konstytucji 118

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy Ul. Murarskiej 17

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2021

Kontakt:
Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania
ul. Zielna 25b
Bytom
Kod NUTS: PL228 Bytomski
41-907
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Bąk
E-mail: rewitalizacja@bm.bytom.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.