Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
568z dziś
5092z ostatnich 7 dni
18187z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont budynku

Przedmiot:

Remont budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
Tel.: +48 334990602, Faks: +48 334990611
przetargi@zgm.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 334990602,
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont budynku położonego przy Ul. Norberta Barlickiego 3 w Bielsku-Białej wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej - etap I i II

Numer referencyjny: ZGM/DZ-JR/80/2021/ADM
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania jest udzielenia zamówienia na wykonanie remontu budynku mieszkalno-usługowego usytuowanego przy Ul. Norberta Barlickiego 3 w Bielsku-Białej wraz z podłączeniem budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej - etap I i II.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 378 613.03 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45261210 Wykonywanie pokryć dachowych
45262500 Roboty murarskie i murowe
45262610 Kominy przemysłowe
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45320000 Roboty izolacyjne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45440000 Roboty malarskie i szklarskie
45442000 Nakładanie powierzchni kryjących
45442100 Roboty malarskie
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
45212350 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
45262600 Różne specjalne roboty budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL2 Makroregion południowy
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Miasta Bielska-Białej

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku mieszkalno-usługowego, przebudowę części mieszkalnej budynku poprzez zmianę układu pomieszczeń, przebudowę kominów oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wraz z podłączeniem budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej usytuowanego przy Ul. Norberta Barlickiego 3 w Bielsku-Białej - etap I i II remontu:

1) budynek objęty zamówieniem położony jest na działce nr 21/3, obręb: Dolne Przedmieście 82. To budynek wielorodzinny o funkcji mieszkalno-usługowej, pięciokondygnacyjny z jedną klatką schodową, ze strychem nieużytkowym. Budynek w całości podpiwniczony, fundamenty betonowe, ściany piwnic ceglane, stropy drewniane międzykondygnacyjne oraz betonowe położone na dźwigarach stalowych, przykryty dachem o konstrukcji drewnianej, pokrytym papą termozgrzewalną. Schody w budynku są monolityczne, żelbetowe, elewacje budynku tynkowane, z elementami zdobień architektonicznych, bez ocieplenia. Budynek wyposażony jest w instalację gazową, centralnego ogrzewania (częściowo w niektórych lokalach), elektryczną, odgromową, wodno-kanalizacyjną oraz teletechniczną. Budynek stanowi element zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 07.02.87 r. KL.IV.5340/14/87, A-479/87 i z tego względu podlega szczególnej ochronie prawnej;

2) dane techniczne budynku:

-- budynek pełni funkcję mieszkalno-usługową z 13 lokalami mieszkalnymi oraz 4 lokalami usługowymi:

-- powierzchnia użytkowa budynku ogółem - 1 490,50 m2,

-- pow. użytkowa lokali mieszkalnych - 960,87 m2,

-- pow. użytkowa piwnic - 211,49 m2,

-- pow. użytkowa lokali usługowych - 318,18 m2,

-- pow. zabudowy - 432,00 m2,

-- kubatura - 8 448,40 m3,

-- rok budowy - 1910 r.

3) roboty budowlane prowadzone będą na budynku stanowiącym element zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do Rejestru zabytków pod pozycją A- 479/87 na podstawie wytycznych Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr B-NR.5183.127.2020.AK/RPW/1258/2020 z 19.2.2020;

4) prace należy wykonać zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 805/2020 z 11.9.2020 wydaną przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, zgodnie z dokumentacją projektową budowlaną i wykonawczą, STWiORB oraz przedmiarami robót - zał. nr 2 i 2a.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: Kara umowna za zwłokę w wykonaniu zamówienia / Waga: 17
Kryterium kosztu - Nazwa: Kara umowna za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek w okresie rękojmi i gwarancji / Waga: 8
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 378 613.03 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający zastrzega, że zakres rzeczowy przedmiotu umowy może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu w przypadku wystąpienia:

1) robót zaniechanych, przez które rozumie się roboty przewidziane w umowie, od wykonania których odstąpiono z uzasadnionych powodów;

2) robót dodatkowych, przez które rozumie się rozumie się:

a) roboty, o których mowa w art. 630 Kodeksu cywilnego, czyli roboty opisane i wykazane w dokumentacji projektowo-technicznej, ale nie ujęte w przedmiarach robót;

b) roboty, o których mowa w ust. 4;

3) robót zamiennych, przez które rozumie się roboty nie przewidziane w umowie, a wykonywane w miejsce określonych robót przewidzianych w umowie;

4) robót odmiennych, przez które rozumie się roboty przewidziane w umowie, ale wykonywane w inny sposób lub inną technologią, niż ustalona w umowie.

2. Podstawą niewykonania lub wykonania robót, o których mowa w ust. 1 oraz zawarcia aneksu do umowy na te roboty, będzie protokół konieczności sporządzony przez inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Wykonawcą i zatwierdzony przez Zamawiającego. Roboty te będą również wpisane do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania tych robót, gdyż nie zostaną one uwzględnione w rozliczeniu finansowym.

3. Przez protokół konieczności należy rozumieć dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych, odmiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

4. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Cel zamówienia - walka z niską emisją - likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

CPV: 45000000, 45100000, 45261210, 45262500, 45262610, 45311200, 45320000, 45330000, 45331000, 45331100, 45421000, 45421100

Dokument nr: 344494-2021, ZGM/DZ-JR/80/2021/ADM

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 13/08/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Otwarcie ofert bez udziału wykonawców i innych zainteresowanych osób (otwarcie niepubliczne). Odszyfrowanie i otwarcie ofert nastąpi przy użyciu strony mini portalu.uzp.gov.pl poprzez opcję menu ,,Deszyfrowanie".

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Pod względem proceduralnym i formalnym: Jolanta Rocławska - tel. +48 334990602, kom. +48 602595147; e-mail: przetargi@zgm.eu

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Miasta Bielska-Białej

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/07/2021

Kontakt:
Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Lipnicka 26
Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
43-300
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Rocławska
E-mail: przetargi@zgm.eu
Tel.: +48 334990602
Faks: +48 334990611

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.