Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostosowanie budynku do wymagań ppoż. - Etap I

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostosowanie budynku do wymagań ppoż. - Etap I

Data zamieszczenia: 2021-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Tarnogórskie Centrum Kultury
Jana III Sobieskiego 7
42-600 Tarnowskie Góry
powiat: tarnogórski
32-285-27-34, faks 32-285-27-34
biuro@tck.net.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Tarnowskie Góry
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 32-285-27-34, faks 3
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostosowanie budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ulicy Jana III Sobieskiego 7 w Tarnowskich Górach do wymagań ppoż. zgodnie z ekspertyzą - Etap I
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostosowanie budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ulicy Jana III Sobieskiego 7 w Tarnowskich Górach do wymagań ppoż. zgodnie z ekspertyzą - Prace budowlane.
Część nr 1 obejmuje:
a) dostawę i montaż okien
b) dostawę i montaż rolet
c) przebudowę schodów na scenę w sali widowiskowej,
d) demontaż istniejących drzwi antypanicznych w sali widowiskowej wraz z naświetlem do ponownego zamontowania,
e) rozbiórkę fragmentu nawierzchni z kostki granitowej - do ponownego wykorzystania, usunięcie podbudowy pod kostkę wraz z korytowaniem do projektowanego poziomu, izolacje przeciwwilgociowe
f) wykucie otworu na dodatkowe drzwi wyjściowe z sali widowiskowej w ścianie zewnętrznej, poprzedzone osadzeniem nadproża stalowego
g) roboty towarzyszące

Dostosowanie budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ulicy Jana III Sobieskiego 7 w Tarnowskich Górach do wymagań ppoż. zgodnie z ekspertyzą - Montaż instalacji ppoż.
Część nr 2 obejmuje:
a) roboty elektryczne w zakresie montażu centrali, czujek pożarowych, sygnalizatora i innych; układanie kabli
b) roboty towarzyszące.

CPV: 45000000-7, 45111100-9, 45223500-1, 45233340-4, 45410000-4, 45421000-4, 45310000-3, 45311100-1, 45314200-3, 45314300-4

Dokument nr: 2021/BZP 00110382, WO.271.4.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-26 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.jednostki.tarnowskiegory.nv.pl/tck,m,2690,zamowienia-klasyczne-ponizej-progu-unijnego.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale XIX SWZ oraz w ust. 2 i w ust. 4 niniejszego rozdziału SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj.:
1) pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@tck.net.pl lub
2) poprzez dedykowane formularze dostępne na miniportalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) i ePUAP.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, wyłącznie poprzez platformę miniPortal.
Więcej informacji zawiera rozdział XV SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Jana III Sobieskiego 7, Dyrektor : Ewa Trojan
-inspektorem ochrony danych w Tarnogórskim Centrum Kultury jest Pan Piotr Kaczmarek, iod@tck.net.pl, tel. 32 285 27 34
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: ,,Dostosowanie budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ulicy Jana III Sobieskiego 7 w Tarnowskich Górach do wymagań ppoż. zgodnie z ekspertyzą - Etap I"
-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn.zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (2);
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
(1) wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
(2) wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp wystąpienie z zadaniem o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-26 10:00
Miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.